Saturday, July 30, 2016

Striped - 3

Eftersom jag är så vansinnigt förtjust i den ärmlösa top från Angela Kane jag sydde för ett tag sedan så har jag sytt ytterligare en.
Because I am so madly fond of the sleeveless top from Angela Kane I sewed a while ago so I've sewn another. 

Jag hade en bit randigt bomullstyg liggande och sen så har Tatjana kommit med så läckra broderier med lite längre stygn som nästan ser handsydda ut. Speciellt om man syr dem med 30 wt bomullstråd. Kom ihåg att göra rent maskinen efteråt - bomullstråden luddar ganska mycket.


I had a piece of striped cotton fabric lying around and then Tatjana has made so delicious embroidery designs with a slightly longer stitch which almost looks hand-sewn. Especially if you sew them with 30 wt cotton thread. Remember to clean the machine afterwards - cotton thread free quite a lot of lint

Nu är ju inte meningen att blommorna ska synas alltför mycket. Ibland är det inte allt för uppenbara det vackraste. 
Now is not the intention that the flowers should appear too much. Sometimes it's not the too obvious that is beautiful. 
Jag vill inte att man ska se blommorna det första man gör utan man ska titta lite extra och då se dem för att då titta lite extra och säga – men så vackert. Hoppas jag i alla fall :-)
I do not want other to see the flowers the first thing - but to look a bit extra and then see them to then look a little extra and say – but so beautiful. I hope anyway:-)
Designs: Handlook Flowers from stickbaer.de
Sleeveless top pattern from angelakane.com

Friday, July 29, 2016

Striped - 2

På det randiga tyget har jag broderat de mest fantastiska blommor. De ser verkligen handsydda ut och eftersom jag använt 30 wt bomullstråd så blir tjockleken också som när man syr för hand.

On the striped fabric I have embroidered the most amazing flowers. They look really hand stitched and because I used 30 wt cotton thread the thickness is also like when you are sewing by hand.

Ser ni vilken 3 D effekt det är?

Do you see the 3 D effect?

I morgon ska ni få se vad det är.
Tomorrow I will show you what it is.
Designs: Handlook Flowers from Stickbaer.de

Thursday, July 28, 2016

Striped - 1

Randigt i blått och vitt känns faktiskt riktigt somrigt och fräscht. Ser ni att jag sytt upp fållen på maskin? Med osynlig tråd och osynlig fållsöm.
Striped in blue and white actually feels really summery and fresh. Do you see that I sewn up the hem by machine? With invisible thread and blind hem.
Öglan sys för hand i ett nafs.
The loop is sewn by hand in a flash.
Knappen i guld och pärlemor passar jättebra till.
The button in the gold and pearlescent suits really good.

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 7

Nu när du har två quiltade tygbitar skär du rent sidorna så att du har en sömsmån som är precis anpassad så att snedslåremsan täcker och når precis till den ”outline” som går runt mönstret. Vitsen är att ha den linjen eftersom det gör att man kan skära/klippa sömsmånen helt rak. Klipp bort ev. lösa trådar. Jag sicksackar de skurna kanterna eftersom det blir lättare att sätta på snedslåremsan.
Now that you have two quilted fabric pieces you clean cut the sides so that you have a seam allowance which is exactly adapted to the bias tape and reaches right to the "outline" that goes around the motif. The idea is to have the line because it makes it possible to cut/trim the seam allowance completely straight. Cut away loose thread ends. I zigzag the cut edges as it becomes easier to put on the bias tape. 
Börja med att sy fast snedslåremsan i överkant på bägge bitarna. Jag tycker att detta går lättast om man använder limstift på insidan av själva snedslåremsan och sedan lägger tygbiten på nederdelen och viker över den övre delen. Du kan använda strykjärnet för att ”stryktorka” limmet. 
First, sew the bias tape at the top on both pieces. I think this is easiest if you use glue stick to the inside of the bias tape and then put the patch on the bottom and fold over the top. You can use the iron to "heat set" the glue stick. 
Sedan kan du sy en raksöm genom bägge sidor på en och samma gång.
Then, you can sew a straight stitch seam through both sides at the same time.
När överkanterna är sydda lägger du de quiltade bitarna på varandra aviga mot aviga. Även här använder man med fördel limstift på sömsmånens insida och fäster därmed bitarna mot varandra. Strykorka så håller det jättebra.
When the top edges are sewn, you put the quilted pieces at each other wrong sides together. Also use glue stick on the inside of the seam allowances which attaches the pieces against each other. Heat set and they will hold together really well.
Därefter ska du sy på en snedslåremsa i nederkant vilken fäster och syr samman bägge quiltbitarna. Gör som ovan. Slutligen syr man fast den långa snedremsan som även kommer vara bandet man hänger runt halsen. Jag brukar börja i ena sidan och sy upp till överkanten. Sedan mäter jag hur långt jag vill att bandet ska vara. Sedan är det bara att sy ihop snedslåremsan som ska vara runt halsen. Sluta en bit innan du kommer till nästa sida. 
Then you'll sew on the bias tape in the bottom which attaches and sews together both quilt pieces. Do as above. Finally, sew down the long wide strip that also will be the ribbon to hang around your neck. I usually start in one side and sew up to the top of the pouch. Then I measure I how long I want the ribbon to be. Then sew the ribbon to be around your neck. Stop a bit before you get to the next side.
Slutligen syr man fast snedslåremsan längs den sista sidan och fäster även den kvarvarande biten på bandet.
Finally, sew the bias tape on the second side and attach the remaining piece of the ribbon.

Wednesday, July 27, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 6

För att sy den här lilla ”om halsenväskan” som är så perfekt att ha mobiltelefonen i så ska du förbereda följande.
To sew this little "around the neck pouch" which is so perfect to have the mobile phone in then you should prepare the following.
Börja med att spänna ett lager bomullstyg i en brodérbåge anpassad efter måtten på din quiltade tygbit.
Start by hooping a layer of cotton fabric in a hoop adapted to the dimensions of your quilted fabric.
Lägg sedan på en bit vadd och tyget till ovansidan.
Then put on a piece of batting and fabric for the top.
Därefter så broderar du designen med quiltmotivet. Gör ytterligare en tygbit.
Then embroider your design with the quilt motif. Make a second piece of fabric.
Sedan förbereder du snedslåband. Jag behövde ca 160 cm band. Nästa gång ska jag gå igenom hur du syr ihop fodralet och hur du använder snedslån.
Then prepare the bias tape. I needed about 160 centimeters bias tape. Next time I'll go through how to sew the case together and how to use the bias tape.

Tuesday, July 26, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 5

Jag tänkte visa er ett annat alternativt sätt att göra de quiltade tygbitarna om ni inte vill använda Premier+ Create vilket egentligen ger så mycket större ”frihet i skapandet”. Vi kommer att använda oss av den fantastiska Wizarden QuiltBlock.
I was going to show you another alternative way to do the quilted fabric pieces if you do not want to use the Premier+ Create which actually gives so much more "freedom in creating". We will make use of the great Wizard QuiltBlock.
1.    Börja med att öppna Premier+ Extra. Sätt Hoop Size till det mått du bestämt för din quiltade tygbit. I mitt fall är det 170x100 mm. Du ändrar Hoop Size i Change Hoop och antingen väljer du Hoop Size eller så markerar du Enter Hoop Size och skriver de mått du vill ha där. Tryck OK. Nu ska du ha måttet för din quiltade tygbit i form av en ”broderyta”.
1.    Start by opening Premier+ Extra. Set Hoop Size to the measurements you’ve chosen for your quilted fabric. In my case it is 170 x 100 mm. You change Hoop Size in Change Hoop and either select Hoop Size or select Enter Hoop Size, and then type the measurements you want to have there. Press OK. Now you'll have the measurements for your quilted cloth in the form of an "embroidery area".
2.    Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3.    Välj Filled Quilt Block; No Inner Shape. Sedan Nästa.
4.    Välj Shape 2. I Enter Size anger jag side och måttet A: 100 mm och B: 170 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Motif och från början ser det ut så här.
2.    Select Wizards and then Quilt Block.
3.    Select Filled Quilt Block; No Inner Shape. Then Next.
4.    Select Shape 2. In the Enter Size I set side and measure A: 100 mm and B: 170 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5.    Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select Motif and from the beginning it looks like this.
6.    Jag klickar sedan på Options och väljer My Motifs och letar reda på tulpanen jag gjorde. Här trycker jag OK och då kommer det se ut så här. I denna Wizard fanns inte Apply tillgängligt på samma sätt som det fanns i Create delen så vi får ta det steg för steg.
6.    I then click on Options and select My Motifs and locate the Tulip I did. Here I click OK and it will look like this. In this Wizard Apply did not available as it did in the Create part so we'll take it step by step.
7.    Jag trycker ännu en gång på Options och går till Spacing. Där får jag ”laborera” med Gap Horizontal och Vertical tills jag tycker att det ser OK ut. Då kommer det se ut så här.
8.    Jag klickar ännu en gång på Options och går till Options i den lilla rutan som kommer upp och sätter Running Stitch Length till 1.9-2 mm. Klicka sedan på Slutför
7.    I press once more on the Options and go to the Spacing tab. Here I get to "experiment" with Gap Horizontal and Vertical until I think it looks OK.  It will then look like this.
8.    I click once again on the Options and go to the Options tab in the small box that comes up and set Running Stitch Length to 1.9-2 mm. Then I click Finish
9.    Nu ska du ha din design i den Hoop du valt. Spara designen under valfritt namn – det kommer att bli en VP4 design och sedan exporterar du den till valfritt brodérformat i mitt fall VP3.
9.    Now you'll have your design into the Hoop you have chosen. Save the design under a name of your choice – it's going to be a VP4 design and then export it to any embroidery format in my case VP3.
Premier+ Extra and  Premier+ Create are Embroidery Software from Husqvarna Viking

Monday, July 25, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 4


Själva idéen med ”quiltblocket” var att få en färdigquiltad tygbit i exakt de mått jag tagit för att passa min mobiltelefon med fodral. Du ska alltså mäta omkretsen med tillägg för en viss ”rörelsemån” både på bredden och höjden. I mitt fall var det 100x170 mm.
Så här gjorde jag i Premier+ Create.     
The very idea of "the quilt block" was to get a finished quilted piece of fabric in exactly the measurements I have taken to suit my mobile phone case. You should therefore measure the circumference with the addition of a certain "range of motion" both in width and height. In my case it was 100x170 mm.
As follows is how I did in the Premier+ Create.

1.    Börja med att göra ett Motif om du inte vill använda ett som redan finns i programmet. Här har du länken till hur jag gjorde.
2.    Öppna sedan Premier+ Create (om du inte redan gjort det).
3.    Här kan du med fördel använda dig av den Wizard som kommer upp och ställa in precis det område i vilken du vill ha tygbitens storlek.
4.    Välj Start a Design with No Picture. Välj Nästa.
5.    Välj No Background. Välj Nästa.
6.    Välj Change Hoop och välj sedan Enter Hoop Size. Här skriver du i måttet du tagit på mobiltelefonen. Tryck OK. Välj Slutför. I mitt fall hade jag ju kunnat använda en befintlig Hoop som var exakt det måttet men så är ju inte alltid fallet.
1.    Start by making a Motif if you do not want to use one that already exists in the program. Here you have the link to how I did.
2. Open Premier + Create (if you have not already done so).
3. Here you can use the Wizard comes up and set the exact area in which you want the size of the quilted fabric.
4. Select Start a Design with No Picture. Select Next.
5. Select No Background. Select Next.
6. Choose Change Hoop and then select Enter Hoop Size. Type the measurements you have taken on your mobile phone. Press OK. Select Finish. In my case, I should have been able to use an existing Hoop which was exactly the measurements I wanted but that is not always the case.

7.    Gå till Quick Create i menyraden.
8.    Avmarkera Satin Line.
9.    Klicka på pilen vid Pattern Fill och välj Motif Fill.
10.  Klicka på pilen vid Shapes och välj Shapes 1.
11.  Välj Shapes ikonen. Nu ska denna ruta komma upp.
7.    Go to Quick Create in the menu bar.
8.    Clear Satin Line.
9.    Click the arrow next to the Pattern Fill and choose Motif Fill.
10.  Click on the arrow and select Shapes and Shapes no 1.
11.  Select the Shapes icon. Now, this box comes up.

12. Vi ska nu förstora rutan och det kan göras på flera sätt. Antingen drar vi i de blå hörnen tills vi fyllt upp hela området som utgör brodérarean. Jag brukar dra så jag nästan fyllt den.
12.  We will now enlarge the box and it can be done in several ways. Either we draw the blue corners until we filled up the entire area constituting the embroidery area. I usually draw so I've almost filled it.

13.  Sedan går vi till Home i menyraden och klickar på Modify Block. Avmarkera proportional och använd nu pilarna bredvid ↔ % och ↕ % så att du får exakt eller så när du kan komma de mått du bestämt att ha. Här fick jag inget exakt mått utan fick gå så nära som möjligt.
13.  Then we go to Home in the menu bar and click on Modify Block. Uncheck proportional and now use the arrows next to ↔ % and ↕ % so you get exactly, or so close you can get, the measurements you decided to have. Here I received no exact measurement, but had to move as close as possible.

14.  Eller så utgår man ifrån den ruta man har vilket i mitt fall är 25 mm. Avmarkera Proportional och förstora först ↔ % till 400 vilket blir 100 mm. Som ni ser så kommer ju måttet i millimeter fram så fort man skrivit en siffra i rutan. Tryck däremot inte på OK förrän ni är helt klara! Därefter ska vi fylla i ↕ %. Här försöker jag komma så nära 170 mm som möjligt och skriver 700. Man får använda lite huvudräkning. Det är ingen fara för man kan ändra siffran även om man skulle vara långt ifrån. Nu har jag 175 mm och därför kommer jag nu att stega ner med pilen bredvid ↕ % så jag kommer till 170 mm – vilket blev 680. Nu kan jag tycka på OK. I det sistnämnda fallet blev måttet exakt 100x170 mm.
14.  Or, you start off with the box you have, which in my case is 25 mm. Uncheck Proportional and enlarge the first ↔% to 400, which is 100 mm. As you see, the measurement in millimeters displays as soon as you entered a number in the box. Do not press OK until you are absolutely pleased with all the measurements! Then we fill in ↕%. Here I try to get as close to 170 mm as possible and write 700. One should use a little mental arithmetic. It's okay because you can change the number even if it would be far away. Now I have 175 mm and therefore, I will now step down with the arrow next to ↕% so I will have 170 mm - which became 680. Now I think it is OK. In the latter case, the measurement was accurate, 100x170 mm.

15.  Nu har jag ett Motif i hela området men inte det Motif jag vill ha så jag markerar Motif Fill i Film Strip. Högerklickar och väljer Properties.
16.  Nu får jag upp en ruta som heter Fill Area och Line. Här ska vi ändra en del egenskaper på Motif. Vi börjar i Motif 1 - i Group väljer jag My Motifs och letar sedan reda på min tulpan. Vill man kan man ändra storlek på tulpanen men jag låter den vara som den är just nu. Tryck Apply. Tryck inte på OK innan vi är helt klara med alla förändringar vi ska göra!
15.  Now I have a Motif filled in the entire area but not the Motif I want so I select Motif Fill in the Filmstrip. Right-click and select Properties.
16.  Now I get a box called Fill Area and Line. Here we will change some properties of the Motif. We start in Motif 1 - in Group I choose My Motifs and then find my tulip. If you want to, you can change the size of the tulip but I leave it as it is right now. Press Apply. Do not press OK before we are completely finished with all the changes we must make!

17.  Nu ser ni att vi måste göra vissa justeringar i avstånd och placering så jag klickar nu på den flik som heter Spacing. (Skulle du av misstag tryck på OK är det bara att markera Motif Fill i Film Strip igen. Högerklicka och välja Properties).
17.  Now you will see that we have to make some adjustments in distance and location so I now click on the tab called Spacing. (If you accidentally press the OK button, simply select the the Motif Fill in Filmstrip again. Right-click and select Properties).

18.  I Spacing fliken kan man justera Gap (avstånd) både horisontellt och vertikalt och här är det bara att prova sig fram och justera allteftersom tills man är nöjd. Om du trycker på Apply så ser du hur tulpanerna flyttar sig.
18. In the Spacing tab, you can adjust the Gap (distance) both horizontally and vertically, and this is just to try things out and adjust as and until you are satisfied. If you press Apply you can see how the tulips move.

19.  Medan vi fortfarande har rutan Fill Area och Line uppe så går vi till Options och ändrar Stitch till Running och Length till 2 mm. Tryck Apply. När du är nöjd trycker du på OK.
20.  Spara designen som en EDO fil och Exportera den sedan i ett broderiformat din maskin kan läsa. Mitt val är VP3.

19. While we still have the box Fill Area and Line up we go to Options and change to Running Stitch and Length to 2 mm. Press Apply. When you are satisfied, press OK.
20. Save the design as an EDO file, and then export it in an embroidery format your machine can read. My choice is VP3.

Premier+ Create is part of Premier+ Ultra - Embroidery Software from Husqvarna Viking

Sunday, July 24, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 3


Av denna broderade tygbit med vadd – det blev två stycken sydde jag denna lilla väska att ha kring halsen och där jag får plats med min mobiltelefon.
This embroidered piece of fabric with batting – well it was actually two pieces was sewn into this little bag to wear around the neck and where I can keep my cell phone.

Det är ett mycket enkelt mönster.  Jag har enbart broderat själva ”quilt blocket” i den storlek jag ville ha efter att ha mätt min mobiltelefon i fodralet.
It is a very simple pattern.  I have only embroidered the "quilt block" itself in the size I wanted after having measured my mobile phone still in the case.

Därefter så sydde jag ihop det och kantade med en snedslå jag klippt till själv.
I then sewed it together and lined with a bias binding I made myself.

Ett smart sätt är att låta den sista snedslån gå utmed sidorna och fortsätta som en halskedja.
A smart way is to leave the last bias binding to go along the sides and continue as a neck chain.
Nästa gång ska jag visa er hur ni gör själva tygbiten och därefter så visar jag hur jag sydde ihop den här lilla väskan som jag kan ha runt halsen.
Next time I'll show you how you make the “quilted block” and then I'll show how I made this little bag that I can wear around the neck.

Saturday, July 23, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 2

Plan B är inledd. Känner ni igen mönstret?
Plan B has been initiated. Do you recognize the pattern?


Det är ju det Motif av en tulpan jag visade er att man kan göra i Premier+ Ultra (i Create delen).
That's the Motif of a tulip; I showed you that you can do in Premier+ Ultra (in the Create section).