Wednesday, July 13, 2016

A simple flower for raw edge appliqué

1.    Börja med att öppna Premier+ Create
2.    Jag väjer att avsluta Wizarden som kommer upp
3.    I Hoop välj Change Hoop och ändra till 100x100 mm Standard Hoop.
1.    Start by opening Premier+ Create
2.    I choose to exit the Wizard that comes up
3.    In Hoop then select Change Hoop and change it to 100 x 100 mm Standard Hoop.
5.    Vi ska börja med att göra blomformen
6.    Vi går till Quick Create i Meny raden. 
7.    Avmarkera Pattern Fill.
8.    Ändra Satin Line till Double Stitch
9.    Klicka på Options och välj Fill Area and Line. Sätt Stitch Length till 2 mm.
10.  Välj Shape 34 och klicka på Shape ikonen. Det kommer då se ut så här.
5.    We will start by doing the flower shape.
6.    We go to the Quick Create in the menu bar. 
7.    Deselect Pattern Fill.
8.    Change the Satin Line to Double Stitch
9.    Click on Options and select Fill Area and Line and set Stitch Length to 2 mm.
10.  Select Shape 34 and click the Shape icon. It will look like this.

11.  Med blomman, du nyss gjorde, markerad drar du nu i ena hörnet tills blomman är ca 80x80 mm. Håll ner shift knappen medan du drar så förstoras den åt bägge håll.
11.  With the flower, you have just made selected, drag in a corner until the flower is approx. 80 x 80 mm. Hold down the shift key while you drag to magnify it for both sides. 
12.   Håller du ner ctrl samtidigt som du drar i ena hörnet blir förstoringen proportionerlig. Som du ser blir den ju inte den storlek man vill ha på en gång utan man får sen dra i andra hörnet. Ett tips flytta den så det nedre hörnet står i en ruta 1 cm från vardera kant. Sedan drar du i det övre vänstra hörnet så du har en centimeter tillgodo runt alla kanter.
12.  If you hold down ctrl while you drag one corner the magnification becomes proportionate but only in one direction. As you can see, it doesn’t become the size you want at once but you then get to drag in the other corner. A tip is to move it to the lower corner so that it is in a square 1 cm from each side. Then, drag the upper left corner so that one centimeter can be passed around all edges. 
13.   Upprepa nu proceduren i punkterna 6 - 9.  Däremot ska du välja Shape nr 2.
14.  Vill du ändra storleken på rundeln i mitten upprepar du steg 10-11. Jag tycker däremot att storleken är ganska bra.
15.  Spara designen som en EDO fil och exportera den sedan i valfritt broderiformat. Jag döpte min design till blomma. Eftersom jag gjort detta enklast tänkbart så hoppade jag över steget med en placeringslinje för tyget. Vill du ha en är det bara att du kopierar den första blomformen och iställer väljer en lite längre Running Stitch linje.
13.  Repeat the procedure in paragraphs 6 to 9.  However, select Shape number 2. 
14.  Do you want to change the size of the roundel in the Middle, repeat steps 10-11. I think, however, that this size is pretty good.
15.  Save the design as an EDO file and then export it into any embroidery format. I named my design Flower. Since I made this design the easiest way possible I jumped across the stage with a position line on the fabric. Do you want one it's just a matter of copying the first floral shape and instead opt for a slightly longer Running Stitch line.
Premier+ Create (in Premier+ Ultra) is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment