Monday, July 25, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 4


Själva idéen med ”quiltblocket” var att få en färdigquiltad tygbit i exakt de mått jag tagit för att passa min mobiltelefon med fodral. Du ska alltså mäta omkretsen med tillägg för en viss ”rörelsemån” både på bredden och höjden. I mitt fall var det 100x170 mm.
Så här gjorde jag i Premier+ Create.     
The very idea of "the quilt block" was to get a finished quilted piece of fabric in exactly the measurements I have taken to suit my mobile phone case. You should therefore measure the circumference with the addition of a certain "range of motion" both in width and height. In my case it was 100x170 mm.
As follows is how I did in the Premier+ Create.

1.    Börja med att göra ett Motif om du inte vill använda ett som redan finns i programmet. Här har du länken till hur jag gjorde.
2.    Öppna sedan Premier+ Create (om du inte redan gjort det).
3.    Här kan du med fördel använda dig av den Wizard som kommer upp och ställa in precis det område i vilken du vill ha tygbitens storlek.
4.    Välj Start a Design with No Picture. Välj Nästa.
5.    Välj No Background. Välj Nästa.
6.    Välj Change Hoop och välj sedan Enter Hoop Size. Här skriver du i måttet du tagit på mobiltelefonen. Tryck OK. Välj Slutför. I mitt fall hade jag ju kunnat använda en befintlig Hoop som var exakt det måttet men så är ju inte alltid fallet.
1.    Start by making a Motif if you do not want to use one that already exists in the program. Here you have the link to how I did.
2. Open Premier + Create (if you have not already done so).
3. Here you can use the Wizard comes up and set the exact area in which you want the size of the quilted fabric.
4. Select Start a Design with No Picture. Select Next.
5. Select No Background. Select Next.
6. Choose Change Hoop and then select Enter Hoop Size. Type the measurements you have taken on your mobile phone. Press OK. Select Finish. In my case, I should have been able to use an existing Hoop which was exactly the measurements I wanted but that is not always the case.

7.    Gå till Quick Create i menyraden.
8.    Avmarkera Satin Line.
9.    Klicka på pilen vid Pattern Fill och välj Motif Fill.
10.  Klicka på pilen vid Shapes och välj Shapes 1.
11.  Välj Shapes ikonen. Nu ska denna ruta komma upp.
7.    Go to Quick Create in the menu bar.
8.    Clear Satin Line.
9.    Click the arrow next to the Pattern Fill and choose Motif Fill.
10.  Click on the arrow and select Shapes and Shapes no 1.
11.  Select the Shapes icon. Now, this box comes up.

12. Vi ska nu förstora rutan och det kan göras på flera sätt. Antingen drar vi i de blå hörnen tills vi fyllt upp hela området som utgör brodérarean. Jag brukar dra så jag nästan fyllt den.
12.  We will now enlarge the box and it can be done in several ways. Either we draw the blue corners until we filled up the entire area constituting the embroidery area. I usually draw so I've almost filled it.

13.  Sedan går vi till Home i menyraden och klickar på Modify Block. Avmarkera proportional och använd nu pilarna bredvid ↔ % och ↕ % så att du får exakt eller så när du kan komma de mått du bestämt att ha. Här fick jag inget exakt mått utan fick gå så nära som möjligt.
13.  Then we go to Home in the menu bar and click on Modify Block. Uncheck proportional and now use the arrows next to ↔ % and ↕ % so you get exactly, or so close you can get, the measurements you decided to have. Here I received no exact measurement, but had to move as close as possible.

14.  Eller så utgår man ifrån den ruta man har vilket i mitt fall är 25 mm. Avmarkera Proportional och förstora först ↔ % till 400 vilket blir 100 mm. Som ni ser så kommer ju måttet i millimeter fram så fort man skrivit en siffra i rutan. Tryck däremot inte på OK förrän ni är helt klara! Därefter ska vi fylla i ↕ %. Här försöker jag komma så nära 170 mm som möjligt och skriver 700. Man får använda lite huvudräkning. Det är ingen fara för man kan ändra siffran även om man skulle vara långt ifrån. Nu har jag 175 mm och därför kommer jag nu att stega ner med pilen bredvid ↕ % så jag kommer till 170 mm – vilket blev 680. Nu kan jag tycka på OK. I det sistnämnda fallet blev måttet exakt 100x170 mm.
14.  Or, you start off with the box you have, which in my case is 25 mm. Uncheck Proportional and enlarge the first ↔% to 400, which is 100 mm. As you see, the measurement in millimeters displays as soon as you entered a number in the box. Do not press OK until you are absolutely pleased with all the measurements! Then we fill in ↕%. Here I try to get as close to 170 mm as possible and write 700. One should use a little mental arithmetic. It's okay because you can change the number even if it would be far away. Now I have 175 mm and therefore, I will now step down with the arrow next to ↕% so I will have 170 mm - which became 680. Now I think it is OK. In the latter case, the measurement was accurate, 100x170 mm.

15.  Nu har jag ett Motif i hela området men inte det Motif jag vill ha så jag markerar Motif Fill i Film Strip. Högerklickar och väljer Properties.
16.  Nu får jag upp en ruta som heter Fill Area och Line. Här ska vi ändra en del egenskaper på Motif. Vi börjar i Motif 1 - i Group väljer jag My Motifs och letar sedan reda på min tulpan. Vill man kan man ändra storlek på tulpanen men jag låter den vara som den är just nu. Tryck Apply. Tryck inte på OK innan vi är helt klara med alla förändringar vi ska göra!
15.  Now I have a Motif filled in the entire area but not the Motif I want so I select Motif Fill in the Filmstrip. Right-click and select Properties.
16.  Now I get a box called Fill Area and Line. Here we will change some properties of the Motif. We start in Motif 1 - in Group I choose My Motifs and then find my tulip. If you want to, you can change the size of the tulip but I leave it as it is right now. Press Apply. Do not press OK before we are completely finished with all the changes we must make!

17.  Nu ser ni att vi måste göra vissa justeringar i avstånd och placering så jag klickar nu på den flik som heter Spacing. (Skulle du av misstag tryck på OK är det bara att markera Motif Fill i Film Strip igen. Högerklicka och välja Properties).
17.  Now you will see that we have to make some adjustments in distance and location so I now click on the tab called Spacing. (If you accidentally press the OK button, simply select the the Motif Fill in Filmstrip again. Right-click and select Properties).

18.  I Spacing fliken kan man justera Gap (avstånd) både horisontellt och vertikalt och här är det bara att prova sig fram och justera allteftersom tills man är nöjd. Om du trycker på Apply så ser du hur tulpanerna flyttar sig.
18. In the Spacing tab, you can adjust the Gap (distance) both horizontally and vertically, and this is just to try things out and adjust as and until you are satisfied. If you press Apply you can see how the tulips move.

19.  Medan vi fortfarande har rutan Fill Area och Line uppe så går vi till Options och ändrar Stitch till Running och Length till 2 mm. Tryck Apply. När du är nöjd trycker du på OK.
20.  Spara designen som en EDO fil och Exportera den sedan i ett broderiformat din maskin kan läsa. Mitt val är VP3.

19. While we still have the box Fill Area and Line up we go to Options and change to Running Stitch and Length to 2 mm. Press Apply. When you are satisfied, press OK.
20. Save the design as an EDO file, and then export it in an embroidery format your machine can read. My choice is VP3.

Premier+ Create is part of Premier+ Ultra - Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment