Thursday, July 28, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 7

Nu när du har två quiltade tygbitar skär du rent sidorna så att du har en sömsmån som är precis anpassad så att snedslåremsan täcker och når precis till den ”outline” som går runt mönstret. Vitsen är att ha den linjen eftersom det gör att man kan skära/klippa sömsmånen helt rak. Klipp bort ev. lösa trådar. Jag sicksackar de skurna kanterna eftersom det blir lättare att sätta på snedslåremsan.
Now that you have two quilted fabric pieces you clean cut the sides so that you have a seam allowance which is exactly adapted to the bias tape and reaches right to the "outline" that goes around the motif. The idea is to have the line because it makes it possible to cut/trim the seam allowance completely straight. Cut away loose thread ends. I zigzag the cut edges as it becomes easier to put on the bias tape. 
Börja med att sy fast snedslåremsan i överkant på bägge bitarna. Jag tycker att detta går lättast om man använder limstift på insidan av själva snedslåremsan och sedan lägger tygbiten på nederdelen och viker över den övre delen. Du kan använda strykjärnet för att ”stryktorka” limmet. 
First, sew the bias tape at the top on both pieces. I think this is easiest if you use glue stick to the inside of the bias tape and then put the patch on the bottom and fold over the top. You can use the iron to "heat set" the glue stick. 
Sedan kan du sy en raksöm genom bägge sidor på en och samma gång.
Then, you can sew a straight stitch seam through both sides at the same time.
När överkanterna är sydda lägger du de quiltade bitarna på varandra aviga mot aviga. Även här använder man med fördel limstift på sömsmånens insida och fäster därmed bitarna mot varandra. Strykorka så håller det jättebra.
When the top edges are sewn, you put the quilted pieces at each other wrong sides together. Also use glue stick on the inside of the seam allowances which attaches the pieces against each other. Heat set and they will hold together really well.
Därefter ska du sy på en snedslåremsa i nederkant vilken fäster och syr samman bägge quiltbitarna. Gör som ovan. Slutligen syr man fast den långa snedremsan som även kommer vara bandet man hänger runt halsen. Jag brukar börja i ena sidan och sy upp till överkanten. Sedan mäter jag hur långt jag vill att bandet ska vara. Sedan är det bara att sy ihop snedslåremsan som ska vara runt halsen. Sluta en bit innan du kommer till nästa sida. 
Then you'll sew on the bias tape in the bottom which attaches and sews together both quilt pieces. Do as above. Finally, sew down the long wide strip that also will be the ribbon to hang around your neck. I usually start in one side and sew up to the top of the pouch. Then I measure I how long I want the ribbon to be. Then sew the ribbon to be around your neck. Stop a bit before you get to the next side.
Slutligen syr man fast snedslåremsan längs den sista sidan och fäster även den kvarvarande biten på bandet.
Finally, sew the bias tape on the second side and attach the remaining piece of the ribbon.

No comments:

Post a Comment