Tuesday, July 26, 2016

”Carry around the neck pouch” for my cellphone - 5

Jag tänkte visa er ett annat alternativt sätt att göra de quiltade tygbitarna om ni inte vill använda Premier+ Create vilket egentligen ger så mycket större ”frihet i skapandet”. Vi kommer att använda oss av den fantastiska Wizarden QuiltBlock.
I was going to show you another alternative way to do the quilted fabric pieces if you do not want to use the Premier+ Create which actually gives so much more "freedom in creating". We will make use of the great Wizard QuiltBlock.
1.    Börja med att öppna Premier+ Extra. Sätt Hoop Size till det mått du bestämt för din quiltade tygbit. I mitt fall är det 170x100 mm. Du ändrar Hoop Size i Change Hoop och antingen väljer du Hoop Size eller så markerar du Enter Hoop Size och skriver de mått du vill ha där. Tryck OK. Nu ska du ha måttet för din quiltade tygbit i form av en ”broderyta”.
1.    Start by opening Premier+ Extra. Set Hoop Size to the measurements you’ve chosen for your quilted fabric. In my case it is 170 x 100 mm. You change Hoop Size in Change Hoop and either select Hoop Size or select Enter Hoop Size, and then type the measurements you want to have there. Press OK. Now you'll have the measurements for your quilted cloth in the form of an "embroidery area".
2.    Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3.    Välj Filled Quilt Block; No Inner Shape. Sedan Nästa.
4.    Välj Shape 2. I Enter Size anger jag side och måttet A: 100 mm och B: 170 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
5. Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Motif och från början ser det ut så här.
2.    Select Wizards and then Quilt Block.
3.    Select Filled Quilt Block; No Inner Shape. Then Next.
4.    Select Shape 2. In the Enter Size I set side and measure A: 100 mm and B: 170 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.
5.    Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select Motif and from the beginning it looks like this.
6.    Jag klickar sedan på Options och väljer My Motifs och letar reda på tulpanen jag gjorde. Här trycker jag OK och då kommer det se ut så här. I denna Wizard fanns inte Apply tillgängligt på samma sätt som det fanns i Create delen så vi får ta det steg för steg.
6.    I then click on Options and select My Motifs and locate the Tulip I did. Here I click OK and it will look like this. In this Wizard Apply did not available as it did in the Create part so we'll take it step by step.
7.    Jag trycker ännu en gång på Options och går till Spacing. Där får jag ”laborera” med Gap Horizontal och Vertical tills jag tycker att det ser OK ut. Då kommer det se ut så här.
8.    Jag klickar ännu en gång på Options och går till Options i den lilla rutan som kommer upp och sätter Running Stitch Length till 1.9-2 mm. Klicka sedan på Slutför
7.    I press once more on the Options and go to the Spacing tab. Here I get to "experiment" with Gap Horizontal and Vertical until I think it looks OK.  It will then look like this.
8.    I click once again on the Options and go to the Options tab in the small box that comes up and set Running Stitch Length to 1.9-2 mm. Then I click Finish
9.    Nu ska du ha din design i den Hoop du valt. Spara designen under valfritt namn – det kommer att bli en VP4 design och sedan exporterar du den till valfritt brodérformat i mitt fall VP3.
9.    Now you'll have your design into the Hoop you have chosen. Save the design under a name of your choice – it's going to be a VP4 design and then export it to any embroidery format in my case VP3.
Premier+ Extra and  Premier+ Create are Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment