Saturday, July 2, 2016

Lavender Sachet - 3

Då sätter vi väl igång och gör den här designen i Premier+ Create. Ni kommer även behöva ladda ner bokstaven här. Vid skrivandet av denna steg-för-steg instruktion så finns bokstäverna A, B, C och D. Men som sagt det läggs till en varje vecka.
Ett litet tips under ”resans gång” – Spara din EDO design med tillägg av olika versioner om det skulle hända något så behöver du inte göra om allt från början.
Eftersom jag kommer att dela upp ”steg-för-steg” beskrivningen så skulle jag rekommendera att du sparar designen med tillägget av en version efter varje avsnitt. Naturligtvis kan du spara flera gånger under ett avsnitt. Då kan du exempelvis lägga till avsnitt 1 efter den sista. Den är det sedan lätt att öppna designen där du slutade i nästa avsnitt och fortsätta.
Let's get started and make this design in Premier+ Create. You will also need to download the letter here. At the writing of this step-by-step instructions the letters A, B, C and D are available. However, that said, it is added to weekly.
A little tip for "journey" - Save your EDO design with the addition of different versions so if something happens you do not have to redo everything from scratch.
Since I will divide the "step-by-step" description in different parts I would recommend that you save the design with the addition of a version for each section. Of course, you can save several times in one section as well. Then, you can add Section 1 to the last. It is then easy to open the design where you left off in the next section and continue.
1.    Börja med att öppna Premier+ Create
2.    Jag väjer att avsluta Wizarden som kommer upp
3.    I Hoop välj Change Hoop och ändra till 100x100 mm Standard Hoop.
1.    Start by opening Premier+ Create
2.    I choose to exit the Wizard that comes up
3.    In Hoop then select Change Hoop and change it to 100 x 100 mm Standard Hoop.
4.    Välj Insert Embroidery och infoga designen av den bokstav du vill använda. Som ni ser så blir designen inte alls som den blir om man syr ut den i sitt riktiga format, så vi kommer enbart att använda den som en mall för att anpassa storleken på de andra linjerna.
4.    Choose Insert Embroidery and insert the design of the letter you want to use. As you can see, the design will be nothing like it is about to stitch it out in its true format, so we will only use it as a template to customize the size of the other lines.
5.    Vi ska börja med att infoga en Basting Line som håller fast tyget för ovansidan.
6.    Vi går till Quick Create i Meny raden. Välj en ny färg
7.    Avmarkera Pattern Fill.
8.    Ändra Satin Line till Running Stitch
9.    Välj Shape 1 och klicka på Shape. Det kommer då se ut så här.
5.    We will start by inserting a basting Line that secures the fabric top.
6.    We go to the Quick Create in the menu bar. Choose a new color
7.    Deselect Pattern Fill.
8.    Change the Satin Line to Running Stitch
9.    Select Shape 1 and click Shape. It will look like this.
10.  Med fyrkanten, du nyss gjorde, markerad går du nu till Home i menyraden.
11.   Klicka på ikonen Modify Block och välj just Modify Block. Vi ska nu ändra storleken på detta block till ca 100x100 mm. Man får ändra procentsatsen tills man kommer så nära det går. Antingen skriver man dit ett nummer och finjusterar sen med pilarna eller så matar man på vid pilarna tills man uppnått den storlek man vill ha. Nu är ju detta ett enkelt exempel eftersom min ruta var 25 mm och jag ville ha den 100 mm så jag skrev 400 % och fick då en ruta som är 100x100 mm. Tryck OK.
12.  Så här blir det när man ändrat storleken. Man kan ju naturligtvis även dra i de blå hörnen och förstora manuellt.
13.  Markera fyrkanten med Running Stitch du nyss ändrade storlek på och högerklicka.
14.  Välj Properties och ändra Length till 5 mm. Tryck OK.
10.  With the square, you just made selected, go to Home in the menu 
       bar.
11.  Click Modify Block and select just Modify Block. We will now change the size of this block to about 100 x 100 mm. You may change the percentage until you get as close as possible. Either type in a percentage number and tweak with the arrows until you reach the size you want. Now is this a simple example because my box was 25 mm and I wanted it to be 100 mm so I wrote 400% and then got a box that is 100 x 100 mm. Press OK.
12.  This is how it will be when it is resized. One can, of course, pull the blue corners and enlarge manually.
13.  Mark the square with the Running Stitch you just changed the size and right-click.
14.  Select Properties and change the Length to 5 mm. Press OK.

Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking
Design made by Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment