Sunday, July 3, 2016

Lavender Sachet - 4

15.  Nu ska vi göra den dekorativa kvadratiska linjen.
16. Vi går till Quick Create i Meny raden.
17.  Välj en ny färg
18.  Avmarkera Pattern Fill om den inte redan är avmarkerad
19.  Ändra Satin Stitch till Motif Line
20.  Välj Shape 14 och klicka på Shape. Det kommer då se ut så här.
15.  Now we'll do the decorative square line.
16.  We go to Quick Create in the menu bar.
17.  Select a new color
18.  Clear the Pattern Fill if it is not already cleared
19.  Change the Satin Stitch to Motif Line
20.  Select Shape 14 and click Shape. It will then look like this.
21.  Med fyrkanten markerad går du nu till Home i menyraden.
22.  Klicka på ikonen Modify Block och välj just Modify Block. Vi ska nu ändra storleken på detta block till ca 90x90 mm. Man får ändra procentsatsen tills man kommer så nära det går. Antingen skriver man dit ett nummer och finjusterar sen med pilarna eller så matar man på vid pilarna tills man uppnått den storlek man vill ha. Tryck OK. Ni kan naturligtvis välja det avstånd ni själva tycker är bra.
23.  Så här blir det när man ändrat storleken. Man kan ju naturligtvis även dra i de blå hörnen och förstora manuellt.
21.  With the square selected, go to Home in the menu bar.
22.  Click on Modify Block and select Modify Block. We will now change the size of this block to about 90x90 mm. You must change the percentage until you get as close as possible. Either type a number and then fine-tune with the arrows until it has reached the size you want. Press OK. You can of course choose the distance you think is good.
23.  This is how it looks when you’ve changed the size. One can also drag the blue corners and enlarge manually.
24.  Markera Motif Line du nyss ändrade storlek på och högerklicka.
25.  Välj Properties och ändra Motif till:
·        Universal
·        Candelwicking 1
·        Pattern 43
·        Height 2.5
·        Width 7.0
Naturligtvis kan du välja ett annat mönster eller avstånd om du vill. Tryck OK. Då blir det så här. Om man väljer ett annat mönster kan man behöva justera avstånden men det får ni prova er fram med.
24.  Mark the Motif Line you just changed the size and right-click.
25.  Select Properties and change the Motif to:
                  Universal
     Candelwicking 1
     Pattern 43
     Height 2.5
     Width 7.0
Of course, you can select a different pattern or distance if you want. Press OK. Then it becomes like this. If you choose another pattern you might have to adjust the distance, but that is something you'll have to try and see what looks good.
Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking
The Monogram design is created by Stickbaer.de and available on the Bernina blog

No comments:

Post a Comment