Monday, July 4, 2016

Lavender Sachet - 5

Nu ska vi göra den Double Stitch linje med vändöppning som syr samman fram- och bakstycke på vår lilla Lavendelkudde.
Now we will make the Double Stitch line with an opening to sew together the front and back of our little lavender pillow.
26.  Gå nu till Quick Create i menyraden och välj Color Change och välj en ny färg.
27.  Börja med att avmarkera Pattern Fill samt ändra Satin Line till Double Stitch Line.
28.  Välj Shape 14 och tryck sedan på ikonen Shape till vänster om där du nu har Shape nr 14.
26.  Now go to Quick Create in the menu bar and select Change Color and choose a new color.
27.  Start by deselecting the Pattern Fill and change the Satin Line to a Double Stitch line.
28.  Select  Shape 14 and then press the Shape icon to the left of where you now have the Shape No 14.
29.  Med fyrkanten, du nyss gjorde, markerad går du nu till Home i menyraden. Jag har avmarkerat övriga linjer så ni ska se bättre.
30.  Klicka på ikonen Modify Block och välj just Modify Block. Vi ska nu ändra storleken på detta block till ca 98x98 mm. Man får ändra procentsatsen tills man kommer så nära det går. Min ruta var 25 och jag skrev då ca 350 i procentsats sedan ökade jag med pilen tills storleken var 98 mm. För mig blev det 392. Tryck OK.
29.  With the square, you just did, highlighted, now go to Home in the menu bar. I have deselected some other lines so you can see better.
30.  Click Modify Block and select Modify Block. We will now change the size of this block to about 98x98 mm. We must change the percentage until you get as close as possible. My box was 25 and I then wrote about 350 in percentage then I increased the arrow until the size was 98 mm. For me it was 392. Press OK.
31.  Så här blir det när man ändrat storleken. Man kan ju naturligtvis även dra i de blå hörnen och förstora manuellt. Titta på hörnorna om du behöver justera stygnpunkterna.
32.  Om man behöver justera så görs det Edit.
31.  This is how it looks when you’ve changed the size. One can also drag the blue corners and enlarge manually. Look at the corners if you need to adjust the stitch points. 
32.  If you need to adjust you make it in Edit on the Menu Bar.
33.  Flytta punkterna så linjen blir jämn. Så här ser det mycket bättre ut.
33.  Move the points so the line is smooth. Here it looks much better.

34.  Markera fyrkanten med Double Stitch du nyss ändrade storlek på och högerklicka.
35.  Välj Properties och ändra Length till 2 mm. Tryck OK.
34.  Mark the square with the Double Stitch you just changed the size of and right-click.
35.  Select Properties and change Stitch Length to 2 mm. Press OK.
36.  Nästa steg är att göra en vändöppning i den just nu stängda fyrkanten. Vi letar reda på Start och End punkterna. De ser vi också i Edit.
37.  Markera Double Stitch linjen och välj Break Apart. Nu ska du kunna dra i en av punkterna vid S och E. Du ser du att de kan delas.
36.  The next step is to make an opening in the currently closed square. We look for the Start and End points. We see them in Edit.
37.  Mark the Double Stitch line and select Break Apart. Now you should be able to take in one of the points in S and E. You'll see that they can be split.
38.  Dra ner den ena punkten (S) så här.
38.  Pull down one point (S) as follows.
39.  Justera den andra (E) så du har en öppning på knappt 30 mm. Du kan ev. behöva justera punkterna vid det runda hörnet.
39.  Adjust the other (E) so you have an opening of about 30 mm. You might need to adjust the points at the round corner.
40.  Slutligen tar jag bort bokstaven jag använde som mall. Det gick bra att markera Group och trycka på Delete. Därefter sparar jag min stygnfil som Lavendelkudde ITH – slutlig version.
41.  Sedan Exporterar jag den i ett broderiformat med samma namn.
40.  Finally I delete the letter I inserted as a template. I marked Group and deleted. Then I save my digitizing file as Lavender Pillow ITH - Final version.
41.  Then I export it into an embroidery format with the same name.

Premier+ Ultra, Premier+ Create and Premier+ Extra are from Husqvarna Viking
The Monogram design is created by Stickbaer.de and available on the Bernina blog

No comments:

Post a Comment