Thursday, July 21, 2016

Motifs as quilt patterns - 2

Nu ska jag visa er hur jag gjorde min tulpan.
Now I'll show you how I made my tulip.
1.    Öppna Premier+ Create och avsluta Wizarden som kommer upp.
2.    Se till att du går till Draw i menyraden
3.    Jag har en bågstorlek om 100x100 mm
4.    Jag väljer att utnyttja Shapes till höger i Drawfönstret och letar upp motiv nr 36
5.    Jag väljer sedan formen som har krysset i vänstra hörnet – det tycker jag är lättare och ställer mig i ett hörn och drar ut tulpanen så den är ca 30x30 mm
1.  Open Premier+ Create and exit the Wizard that comes up.
2.  Make sure that you go to Draw in the menu bar
3.  I have a hoop size of 100x100 mm
4.  I choose to use shapes to the right in the Draw window and select design # 36
5.  I then select the shape that has the cross in the left corner - I think that's easier and put the cursor in a corner and pull out the tulip so it is about 30x30 mm
6.  Därefter så väljer jag ett ritverktyg i Create som heter Polygon Draw och sätter punkter runt tulpanen.
6.  Then I choose the drawing tool in the Create named Polygon Draw and place points around the tulip.
7.   Det man ska tänka på när man gör motiv är att start och stopp punkt får inte vara på samma ställe samt att de bör ligga på samma linje, alltså i våg eller hur man ska uttrycka det.
7.   What you should consider when making motifs is that the start and stop point must not be the same place, and that they should be on the same line, how to express it.
8.   Vill man ha spetsiga hörn så håller man ner ctrl knappen samtidigt som man klickar – det blir då en fyrkantig punkt. Klickar man enbart blir punkten rund och linjen likaså.
8.   If you want sharp corners then hold down the Ctrl key while you click - it then becomes a square dot. Clicking only get round points and the line will be curved as well.
9.    Här ser ni de olika moment jag utförde när jag stegade mig runt tulpanen. Jag vill betona att jag inte gjorde några avbrott även om det kan förefalla så på bilderna utan att jag delat upp det är enbart för att jag först gått åt ett håll och sedan vänt tillbaka. Första delen av linjen till mitten av nederdelen på tulpanen.
9.   Here you see the different steps I performed when I put the points around the tulip. I want to stress that I made no interruption; even if it may seem so at the pictures, but I divided it is only because I first moved in one direction and then turned back. The first part of the line is to the middle of the bottom of the tulip.
10.  Sedan vänder jag och går tillbaka och runt tulpanen tills jag kommer till mitten på nederdelen av tulpanen
10.  Then I turn and went back and around the tulip until I get to the middle of the bottom of the tulip
11.  Där vänder jag sedan tillbaka och går ut i en linje som ligger jämt med den fösta linjen.
11.  There I turn back and then go out in a line which lies evenly with the Race to the line.
12.  Som ni ser så är start och stoppunkt på varsin sida.
12.  As you can see, the start and stop point is on either side.
13.  Sedan väljer jag My Motifs och klickar på Export to My Motifs.
13.  Then I choose My Motifs and click Export to My Motifs.
14.  Därefter kan du använda motivet till en quiltmotiv som jag gjort här.
14.  Then you can use the Motif as a quilt motif like I have done here.

No comments:

Post a Comment