Wednesday, August 3, 2016

Ingenious - 2

Innan vi går vidare med att skapa vårt quiltmotiv i Quilt Block Wizard och lägga till linjer i Border i Premier+ Extra så måste vi först ha en plan för hur vi ska gå tillväga. Dessutom så skulle jag vilja visa er ett annat finurligt trix med färger i den del av Premier+ som heter Thread Cache.
Speciellt när man gör ITH designs så är det viktigt att veta i vilken ordning linjerna ska sys.
Det första vi ska göra är att skriva ner några hållpunkter på hur vi ska gå tillväga.
1          Vi börjar med att sy en outline där vi kan placera tygbiten
2          Sedan ska vi sy ytterligare en outline som håller fast tyg och vadd på ovansidan. Den kommer att vara några millimeter mindre än den första.
3          Därefter ska tyget för bakstycket fästas och för det kommer vi sy ytterligare en outline i samma storlek som den första
4          Nu kommer vi till själva quiltmotivet – den ska vi tillverka i Quilt Block Wizard.
5          Slutligen ska vi sy en sicksacklinjeutanför linjen i steg 2 och 3.

Detta är de 5 stegen vi ska göra.  Men jag tänkte också att vi skulle underlätta för oss genom att göra vår egen tråd”serie” speciellt anpassad för ITH projekt och där man behöver hålla reda på olika steg i en serie av moment.
Självklart så kan ni skriva upp varje färg ni använder, vad den ska användas till och i vilken ordning de ska vara. I vissa moduler som Premier+ Create är det väldigt mycket enklare än om man som vi ska göra ska arbeta med Border i Premier+ Extra. I mitt nästa avsnitt ska vi skapa speciella färger för de olika stegen i en ITH design.
Before we go on to create our quilt motifs in the quilt Block Wizard and add the lines in Border in Premier + Extra we must first have a plan for how we should proceed. Furthermore, I would like to show you another clever tricks with colors in the part of Premier + called Thread Cache.
Especially when you do ITH designs, it is important to know the order in which the lines will be sewn.
The first thing we should do is write down the steps on how we should proceed.
1          We start by sewing an outline where we can place the fabric
2          Then we'll sew another outline that hold the fabric and batting on top. It will be a few millimeters smaller than the first.
3          Then the fabric for the back will be attached and we will sew another outline of the same size as the one holding the fabric for the front
4          Now we come to the quilt motif - that we will make in the Quilt Block Wizard.
5          Finally, we sew a zigzag line outside the line in step 2 and 3.
These are the 5 steps we should do. But I also thought that we would assist us by making our own thread "series" specially adapted for ITH projects and where you need to keep track of the various steps in a series of steps.
Of course, you can write up each color you use, what it will be used and in what order they should be. In some modules like Premier + Create it very much easier to do these steps than in Border in Premier + Extra which we will use. In my next blog post, we will create special colors for the different steps of an ITH design.

Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment