Thursday, August 4, 2016

Ingenious - 3

Nu ska jag visa er ett finurligt trix med färger i den del av Premier+ som heter Thread Cache.
Speciellt när man gör ITH designs och färgerna kanske inte från början hamnar i den ordning de verkligen ska sys så är det viktigt att veta i vilken ordning linjerna ska sys och kan man bara hålla markören på en färg i Design Panel och se i vilken ordning den färgen ska placeras så underlättar det betydligt.
Now I'll show you an ingenious tricks with colors in the part of Premier+ called Thread Cache.
Especially when you do ITH designs and the colors may not initially get into the order in which they really should be sewn it is important to know the order in which lines are to be sewn and if you can only point the cursor on a color in the Design Panel and see the order in which the color should be placed it helps considerably.

1          Börja med att öppna Premier+ Embroidery Software
2          Öppna Premier+ Thread Cache. Du hittar den längst ner i fönstret, den har en ikon i form av trådrullar.
3          Gå till fliken My Thread Databases och klicka på Add New Database
4          Ange ett namn i rutan som kommer upp – jag kommer att skriva ” ITH No”
5          Tryck sedan på OK
6          Vi ska vara kvar i fliken My Thread Databases och se till att den nya Databasen ITH No är markerad i det högra fältet.
7          I vänstra fältet spelar det inte så stor roll vad det är för färger. Markera bara en enkel färg och tryck på pilen så den hamnar i högra kolumnen.
8          Markera färgen du förde över i den högra kolumnen och tryck på Edit Thread (under den högra kolumnen). Se även till att Single Color är ikryssat.
9          Klicka nu på färgen vid Single Color. Nu kan ni välja färger fritt i det färgspektra som kommer upp.
10      Jag börjar med knallcerise och trycker på OK. Sedan kommer jag att ändra namnet på Thread Number till 1. Thread Name ändrar jag till ITH Color 1. Thread Type och Thread Weight bryr jag mig inte om. Tryck sedan OK.
11      Upprepa sedan proceduren. Ni kan använda samma tråd hela tiden för att föra över och modifiera i er nya tråddatabas. (Ett annat alternativ är att markera färgen ni nyss ändrade färg och namn på och välja Copy Thread). Det kan väl vara lämpligt att ha åtminstone 6-10 färger. Men ni kan ju alltid lägga till fler senare. Välj nya färger på varje ny tråd. Numrera dem i följd.
12      När man sedan skapar designs är detta är ett praktiskt sätt att hålla reda på ordningen om man nu inte skulle stygnsätta linjerna i rätt följd. Det blir så mycket lättare att sortera sedan när man bara kan hålla markören på en färg i Design Panel och se i vilken ordning den färgen ska placeras. Om man sedan infogar ett broderi kan man ju bara kalla det i sin helhet för ett nummer och kanske döpa linjerna till exempelvis 1,2,3,5 och sen blir den infogade designen oavsett antal färger nummer 4.
Sedan kan man ju alltid ändra färger till något annat när man har sin design färdig. Men som sagt, detta är ett helt valfritt moment.
1          Start by opening Premier + Embroidery Software
2          Open Premier + Thread Cache. You can find it at the bottom of the window, it has an icon in the form of thread spools.
3          Go to My Thread Databases and click Add New Database
4          Enter a name in the box that comes up - I will write "ITH No."
5          Press OK
6          We will remain in the tab My Thread Databases and ensure that the new database ITH No is highlighted in the right field of the Premier+ Extra then I would like to show you another clever trick with colors in the part of Premier + called Thread Cache.
7          In the left pane, it does not matter what kind of colors. Just select a single color, and press the arrow so that it is in the right column.
8          Select the color you brought over in the right-hand column and press Edit Thread (in the right column). Also make sure that Single Color is checked.
9          Now click on the color for Single Color. Now you can choose colors freely in the color spectrum that comes up.
10      I start with bright cerise and press OK. Then I will change the name of the Thread Number to 1. Thread Name change I ITH Color 1. Thread Type Thread Weight and I do not care about. Then press OK.
11      Then repeat the procedure. You can use the same thread all the time to transfer and modify in your new thread database. (Another option is to select the color you have just color changed and the name and choose Copy Thread). It may well be advisable to have at least 6-10 colors. But you can always add more later. Choose new colors on each new thread. Number them consecutively.
12      When you then create designs, this is a handy way to keep track of the order if one would not digitize/add the lines in sequence. It becomes so much easier to sort since when you can just keep the cursor on a color in the Design Panel and see the order in which the color should be placed. If you insert an embroidery one can only call it in its entirety for a number and perhaps set the following order for the lines, for example, 1,2,3,5 and then the inserted design becomes, regardless of the number of colors, number 4. 
Sedan kan man ju alltid ändra färger till något annat när man har sin design färdig. Men som sagt, detta är ett helt valfritt moment.

Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment