Friday, August 5, 2016

Ingenious - 4


Det första du ska göra är att mäta dina tygbitar så du vet att de är åtminstone 200x200 mm annars måste du justera måtten jag angett nedan.
Men då tycker jag att vi sätter igång och visar hur man stygnsätter en sådan här ”nästan ITH” design.
Ett litet tips under ”resans gång” – spara din design med tillägg av olika versioner om det skulle hända något så behöver du inte göra om allt från början.
Eftersom jag kommer att dela upp ”steg-för-steg” beskrivningen så skulle jag rekommendera att du sparar designen med tillägget av en version efter varje avsnitt. Naturligtvis kan du spara flera gånger under ett avsnitt. Då kan du exempelvis lägga till avsnitt 1 efter den sista.
När du sedan fortsätter från ett tidigare avsnitt måste du öppna programmet med samma Hoop Size (bågstorlek) samt öppna designen som du sparade i det tidigare avsnittet.
Den här steg-för-steg beskrivningen kommer att baseras på Premier+ Extra eftersom det är det program jag använder.

The first thing to do is to measure your pieces so you know that they are at least 200 x 200 mm, otherwise you will have to adjust the dimensions I have specified below.
But then, I think we get started and show you how to digitize this "almost ITH" design.
A little tip for "journey" - save your design with the addition of different versions so if something happens you do not have to redo everything from scratch.
Since I will divide the "step-by-step" tutorial in different parts I would recommend that you save the design with the addition of a version for each section. Of course, you can save several times in one section as well.
If you continue from a previous part, you must open the program with the same Hoop Size as well as open design that you saved in the in previous part.
This tutorial will be based on Premier+ Extra as it is the software I use.

1.    Börja med att öppna Premier+ Extra. Sätt Hoop Size till det mått du bestämt för din quiltade tygbit. I mitt fall är det 200x200 mm. Du ändrar Hoop Size i Change Hoop. Tänk på att ha Orientation satt till Natural. Om du har Rotated och har en bågstorlek som är helt kvadratisk och inte valt en båge där den yttre bågen visas så kan resultatet blir helt fel :-) Tryck OK.
1.    Start by opening Premier+ Extra. Set Hoop Size to the measurements you’ve chosen for your quilted fabric. In my case it is 200x200 mm. You change Hoop Size in Change Hoop.  Keep in mind to have Orientation set to Natural. If you have it at Rotated and has a size that is completely square and have not chosen a hoop where the outer hoop will be shown - the result may be completely wrong:-) Press OK.

2.    Välj Wizards och sedan Quilt Block.
3.    Välj Filled Quilt Block; No Inner Shape. Sedan Nästa.
4.    Välj Shape 1. I Enter Size anger jag side och måttet A: 185 mm. Jag inkluderar inte in klipplinje runt mitt quiltblock. Klicka sedan på Nästa.
2.    Select Wizards and then Quilt Block.
3.    Select Filled Quilt Block; No Inner Shape. Then Next.
4.    Select Shape 1. In the Enter Size I set side and measure A: 185 mm. I do not include a cutting line around my quilt blocks. Then click Next.

5.    Nu kommer du få upp en ruta som heter ”Quilt Block Wizard – Select Pattern”. Jag väljer Channel/Parallel och klickar på den ruta som har vertikala linjer. Från början ser det ut så här.
5.    Now you will bring up a box called "Quilt Block Wizard - Select Pattern". I select Channel/Parallel and click on the box that has vertical lines. From the beginning it looks like this.

6.    Jag klickar sedan på Options och väljer följande:
  • Gap: 18.5 mm 
  • Style: Parallel 
  • Stitch Type: Triple Stitch
  • Stitch Length: 2.4 mm

7.    Sedan trycker jag på OK. Man kan få prova sig fram med gap tills man tycker att det ser OK ut.

8.    Klicka sedan på Slutför
6.    I then click Options and select the following:
  • Gap: 18.5 mm
  • Style: Parallel
  • Stitch Type: Triple  Stitch
  • Stitch Length: 2.4 mm
7.    Then I press OK. You might have to try out the distance in gap until you think it looks OK.
8.    Then I click Finish

Så här ser designen ut som nu finns i brodérytan. Nästa gång ska vi bygga vidare på designen så jag rekommenderar att du sparar designen som Grytunderlägg version 1 – i mitt fall kommer det vara en VP4 design som är lätt att bygga vidare på.
This is how the design look like now, in the hoop area. Next time we'll build on the design so I recommend that you save the design as Trivets version 1 – in my case it will be a VP4 design that is easy to build on.
Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment