Saturday, August 6, 2016

Ingenious – 5


I detta avsnitt ska vi lägga till linjer i Border i menyraden. Nu ska ni tänka på att det inte är alls lika logiskt som i Premier+Create delen. Men om vi bestämmer att vi ska ha olika färger och i vilken ordning de ska sys så kommer detta att blir riktigt lätt ändå. Jag föredrar att justera ordningen till sist. Men för enkelhetens skull kommer jag även att använda mig av den tråddatabas jag skapade i förrförra avsnittet.

Den ordning som linjer ska sys är som följer:
 • Linje som går runt broderbågens ytterkant så nära 200x200 mm det går att komma. Detta blir en placeringslinje för tygbit + vadd som ska läggas på ovansidan i bågen.
 • Linje som går ca 2 mm från det inre quiltade motivet. Detta blir en linje som fäster tygbiten på ovansidan.
 • Linje som går på samma linje som den som går ca 2 mm från det inre quiltade motivet. Detta blir en linje som fäster tygbiten på baksidan av bågen.
 • Det quiltade motivet.
 • Linje som går på samma linje som den som går ca 2 mm från det inre quiltade motivet. Fast här ska vi använda ett sicksack mönster.

In this section we’ll add lines in Border of the menu bar. Now you think about that it's not nearly as logical as the Premier+ Create part. But if we decide that we should have different colors and the order in which they will be sewn this will be quite easy anyway. I prefer to adjust the order to last. But for the sake of simplicity, I will also avail myself of the special database I created in the section before last.
The order in which lines will be sewn are as follows:
 • A Line which runs around the outer edge of the hoop so close to 200x200 mm that is possible. This becomes a placement line for the fabric + batting to be added on top of the hoop.
 • A Line running about 2 mm from the inner quilted motif. This is a line that attaches the fabric piece on top.
 • A Line that runs on the same Line as before that is about 2 mm from the inner quilted motif. This is a line that attaches the fabric piece on the back of the hoop.
 • The quilted motif.
 • A Line that runs on the same line as the one that is about 2 mm from the inner quilted motif. But here we will use a zigzag pattern.

Då fortsätter vi med vårt quiltmotiv i brodérbågen. Du ska nu ha öppnat Premier+ Extra med en Hoop Size om 200x200 mm och importerat det quiltade motivet vi gjorde i förra avsnittet. Då ska det se ut så här.
Then we continue with our quilt motif in the hoop. You should now have opened Premier + Extra with a Hoop Size of 200x200 mm and imported the quilted motif we did in the previous section. Then it should look like this.

9.   Gå till Border i menyraden
10. I Margin skriver du 7 mm. Detta för att vi hade storleken 185 mm på vårt quilt motiv och skillnaden till 200 mm är 15 mm. 15 mm delat på två är 7.5 mm. Men eftersom jag inte kan ange en halv mm så får det bli 7 mm. Tänk att du går utåt från den markerade linjen och det är +.
11.  Markera Running Stitch och checka i Options att längden på stygnen är 2 mm. Avmarkera även Group och Rounded Corners om de skulle vara ikryssade.
12.  Tryck sedan på Apply och det ska se ut så här. 
9.    Go to Border in the menu bar
10.  In Margin type 7 mm. This is because we had the size of 185 mm on our quilt motif and the difference to 200 mm is 15 mm. 15 mm divided in two is 7.5 mm. But since I can not specify a half mm it may be 7 mm. Imagine that you go outward from the marked line and it is +.
11. Select Running Stitch and check the Options so that the length of the stitches is 2 mm. Deselect Group and rounded corners if they would be checked.
12.  Then press Apply and it should look like this.

13.  Markera färgen i Design Panel och tryck på den lilla ikonen för färgbyte under Design Panel. Leta upp din skapade trådlista i My Thread Ranges och välj No 1. Detta är ju den placeringslinje som ska sys först.
13.  Select the color in the Design panel and click on the little icon Color Change under the Design panel. Locate your created ITH Color list in My Thread Ranges and select No 1. This is the placement line to be sewn out.

14.  Nästa steg är att göra 2 linjer ovanpå varandra som ska sy fast tyget på ovansidan och baksidan. Nu ska du i Margins för den första av dessa linjer ange -5. Vi kommer då får en linje som går in 5 mm från den sist skapade linjen och ligger ca 2 mm från quiltmotivet. Även här ska Running Stitch vara valt. Tryck på Apply.14.  The next step is to make two lines on top of each other to sew fabric on the top and back. Now you need to type -5 in Margins for the first of these lines. We will then get a line that goes in 5 mm from the last created line and is about 2 mm from quilt motif. Here you should also choose Running Stitch. Press Apply.

15.  Markera färgen i Design Panel och tryck på den lilla ikonen för färgbyte under Design Panel. Leta upp din skapade trådlista och välj No 2. Detta är ju den linje som ska sy fast tyget på ovansidan.
15.  Select the color in the Design panel and click on the little icon Color Change under the Design panel. Locate your created ITH Color list in My Thread Ranges and select No. 2. This is the line to sew fabric on the top.

16.  Nu ska den tredje linjen ligga ovanpå den vi nyss skapade i steg 14 och 15. Därför anger vi 0 mm i Margin. Fortfarande ska Running Stitch vara valt. Det är viktigt att den linje man utgår ifrån är markerad. Tryck på Apply.

17.  Markera färgen i Design Panel och tryck på den lilla ikonen för färgbyte under Design Panel. Leta upp din skapade trådlista och välj No 3. Detta är ju den linje som ska sy fast tyget på baksidan.

16.  Now the third line will be on top of the one we just created in step 14 and 15. Therefore, we specify 0 mm in Margin. Running Stitch will still be chosen. It is important that the line used as a reference is selected. Press Apply.

17. Select the color in the Design panel and click on the little icon Color Change under the Design panel. Locate your created ITH Color list in My Thread Ranges and select No. 3. This is the line to sew the fabric on the back.

18. När vi nu kommer till steg nummer 4 så kan vi konstatera att den är quiltmotivet. Vill du kan du ändra färg på denna till No 4. Eller så kommer du helt enkelt ihåg att den är No 4.
19.  Det femte steget är sicksacklinjen. Den skapar vi av en Running Stitch linje som är identisk med färg No 2 och färg No 3 i avstånd. Det innebär att Margin även i detta fall ska sättas till 0 mm och den linje som nu är både färg 2 och 3 ska vara markerad. Däremot ska vi markera Motif Line i Stitch Type och i Options leta upp:

 • Group: Husqvarna Viking
 • Category: Utility
 • Pattern: 5
 • Stitch Type: Running
20.  Sedan är det bara att trycka på Apply.

18. When we come to step number 4 so we can conclude that it is quilt motif. If you want, you can change the color of this to No 4. Or you can simply keep in mind that this is color no 4.
19. The fifth step is the zigzag line. Then we create a running stitch line that is identical to color No. 2 and No. 3 color in the distance. This means that the Margin in this case should be set to 0 mm, and the line that now is both color 2 and 3 should be selected. However, we will mark the Motif Line Stitch Type and in Options locate:

 • Group: Husqvarna Viking
 • Category: Utility
 • Pattern: 5
 • Stitch Type: Running
20. Then just press Apply.

21.  Markera färgen i Design Panel och tryck på den lilla ikonen för färgbyte under Design Panel. Leta upp din skapade trådlista och välj No 5. Detta är ju den linje som är själva sicksacklinjen.
21. Select the color in the Design panel and click on the little icon Color Change under the Design panel. Locate your created ITH Color list in My Thread Ranges and select No. 5. This is the line that will make the zigzag line.

22.  Nu är designen klar. Men vi har ett par moment kvar. Dels ska vi gå till Home i menyraden och trycka på Combine All. I mitt fall har jag nu en lista med färger som om jag ställer markören på första färgen uppifrån så säger den 5, andra färgen säger 3, tredje färgen säger 2, fjärde färgen säger 5 och femte färger säger bara blå i mitt fall eftersom jag valt att komma ihåg att den var 4. Men jag kunde ju ändrat den till färg 4.
21. Nu ska vi ändra ordning och det kommer ju bli jättelätt. Vi markerar designen och går till Modify i menyraden. Markera nu färgerna en och en och flytta upp eller ner så de ligger på rätt plats. Som du ser har du en stor hjälp av att markören visar vilken plats du ska lägga respektive färg på.
22.  När alla färger nu ligger i rätt ordning går du tillbaka till Home i menyraden. Spara designen som en VP4 design. Innan vi exporterar den som en VP3 design (eller format du väljer) så kör vi designen i Design Player och kontrollerar att vi gjort rätt och alla linjer sys i den ordning de ska. Nu kan du exportera till valfritt format din maskin kan sy i.

22.  Now the design is complete. But we have a few steps left. First we will go to Home in the menu bar and press the Combine All. In my case, I now have a list of colors that, if I put the cursor on the first color from above, says the five, the second color says 3, the third color says 2, the fourth color says 5 and fifth color saying (blue in my case because I have chosen to remember that it was ) 4. But I could have changed the color to ITH col no 4
21.  Now we will change the order of the colors and it will of course be very easy. We highlight the design and go to Modify in the menu bar. Now select the colors one by one and move up or down so they are in the right place. As you can see, you have a lot of help from that the cursor indicates in which order you should put each color.
22.  When all the colors are in the right order, return to Home in the menu bar. Save the design as a VP4 design. Before we export it as a VP3 design (or format you choose), we run the design in Design Player and make sure that we made everything correct and that all the lines are sewn in the order they should. Now you can export to any format your machine can sew.


Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment