Sunday, August 7, 2016

Ingenious – 6


Har ni lärt er några nya saker i denna steg-för-steg instruktion? Jag hoppas det. För nu är det dags att sy vår ”nästan ITH” grytlapp. Varför jag säger nästan är för att vi kommer att sy på kantremsan (binding) efteråt. Jag tyckte detta var ett kul och praktiskt sätt att utnyttja de stuvbitar från tygpacken FINURLIG jag köpt på IKEA. Vill ni kan nu även sy på en hängare men jag väljer att inte göra detta här eftersom jag vet att många ändå har grytlappen liggande i en låda och denna ska även fungera som ett grytunderlägg. Dubbel användning alltså.
Have you learned some new things in this step-by-step instruction? I hope so. For now, it's time to sew our "almost ITH" Potholder. Why I say almost is because we are going to sew on the binding afterwards. I thought this was a fun and practical way to make use of the scrap pieces from the fabric bundle FINURLIG I bought at IKEA. If you want, you can sew on a hanger but I choose not to because I know that many still have the potholders lying in a drawer and this will also act as a trivet. Double use, that is.

Jag börjar med att ta fram min Quilters Hoop, denna fantastiskt användbara storlek om 200x200 mm. Du kan välja om du vill spänna mellanlägg eller ett tunt bomullstyg i bågen.
I start by taking out my Quilters Hoop, this fantastically useful size of 200 x 200 mm. You can choose whether you want to hoop stabilizer or a thin cotton fabric in the hoop.

Som du ser så har jag använt en ram för att spara på mellanlägg. De är verkligen praktiska dessa ramar. Här kan du se hur man gör en.
As you can see, I have used a frame to save on stabilizer. They are really practical these frames. Here you can see how to make one.

Sedan ska du ta fram två stuvbitar från packen FINURLIG. Den ena ska du limma fast en vadd avsedd för grytlappar på. Jag har använt ren bomullsvadd.
Then, take two pieces from the fabric pack FINURLIG. On one you should glue a batting for pot holders. I've used a cotton batting.

Den andra biten kommer att vara helt naturell och ska sedan fästas på baksidan. Se även till att du har en tråd och undertråd som matchar tyget eftersom quilt-mönstret kommer att synas på bägge sidor.

The second piece will be completely natural and should then be attached to the reverse side. Please also ensure you have a thread and bobbin that matches the fabric because the quilt-pattern will appear on both sides.

Börja med att sy färg 1 som är placeringslinjen. Den bör vara samma storlek som tygbiten, dvs 200x200 mm. Skulle tygbiten vara något större spelar det inte så stor roll. Denna linje är mest till för att linjerna som sedan ska fästa de bägge tygbitarna och vadden ska komma på rätt ställe.

Start to sew color 1 as is the placement line. It should be the same size as the patch, i.e. 200 x 200 mm. Should the patch be slightly larger, it doesn’t really matter. The purpose of this line is to attach the two pieces of fabric and batting so that they will be sewn at the right place.

Sedan sys färg 2 – denna linje fäster alltså tyg och vadd på ovansidan.
Then color 2 is sewn – this line therefore attach fabric and batting on top.

Nu ska du ta bågen från maskinen och vända på den. På baksidan limmar vi fast den andra tygbiten. Låt limmet torka lite. Man kan även ”stryk-torka” från framsidan.
Now you'll take the hoop from the machine and turn it to the back. On the reverse side attach the other fabric with some glue stick. Let the glue dry a little. You can also "heat set" from the front.

Sätt tillbaka bågen i maskinen och sy nu färg nummer 3. Denna linje går precis i samma linje som nummer 2 och fäster tyget på baksidan.
Put the hoop back to the machine and now sew color number 3. This line goes exactly in the same line as the number 2 and attaches the fabric to the reverse side.

Nu ska färg nummer 4 sys och det är själva quilt-mönstret.
Now, color number 4 is sewn and this is the quilt pattern.

Slutligen sys en sicksack linje runt kanterna så att alla lager hålls samman. Det blir så mycket lättare att sy fast kantremsan då.
Finally, a zigzag line is sewn around the edges so that all the layers are held together. It will be so much easier to sew on the binding then.

Ta bågen från maskinen och lossa allt från ramen. Skär bort överflödigt tyg från kanterna precis utanför sicksack-linjen. Jag mätte ca 7,5 mm från själva quiltmönstrets linje.  Om du använt rivbart mellanlägg är det lättast att riva bort den innan du börjar klippa/skära längs kanterna.

Take the hoop from the machine and remove everything from the frame. Cut away the excess fabric from the edges just outside the zig-zag line. I measured approximately 7.5 mm from the quilt motifs outer line.  If you’ve used stabilizer, it is easiest to tear it away before you start cutting/cutting along the edges.

Sy nu på en kantremsa på valfritt sätt. Jag lovar att ni hinner sy väldigt många grytlappar på samma tid det tog att skriva denna steg-för-steg beskrivning. Lycka till!

Now sew on the binding the way you like. I promise that you can sew many pot holders at the same time it took to write this step-by-step tutorial. Good luck!

No comments:

Post a Comment