Thursday, August 11, 2016

Manipulate text into shapes – 4

Jag lovade igår att berätta hur jag går tillväga när jag gör en sådan här design som är fylld med text. Det hela klarnade för mig när jag började tänka på detta som ett pussel.
I promised yesterday to tell you how I plan and think when I do this kind of design that is filled with text. The whole thing fell in place when I began to think of this as a puzzle.
Tänk er hela den här cirkeln med massa ord som pusselbitar. Man tar någon eller några pusselbitar och lägger ut, sedan gäller det att hitta de som passar ihop. Man måste vända och vrida på dem. Det är precis så det är med orden. Ni har "pusselbitarna" dvs orden (eller så lägger man till ett ord i taget) och sedan tillämpar ni de olika Line Types som finns i Lettering fliken. Men man kan ju också behöva justera storlek på något eller några ord, vi kan jämföra det med att vi väljer en annan storlek eller form på en pusselbit.
Imagine this whole circle of bunch of words like puzzle pieces. You take one or more pieces of the puzzle and put them out, then we need to find those that fit together. You have to turn and twist them. This is exactly how it is with words. You have the pieces of "the puzzle" i.e. the words (or add one word at a time) and then you apply the different Line Types that exist in the Lettering tab. But we might also need to adjust size for some of the words, we can compare it with choosing another size or shape of the puzzle piece.
Eftersom det är en VP4 design vi sparar den i kan vi gå till Home i menyraden och klicka på Restrict Groups och sedan kan vi stega oss fram eller tillbaka med pilarna vid Previous eller Next design. Vi kan högerklicka och ändra Properties. Vi kan behöva ändra form i Line Type, ändra typ av font och vi kan rotera eller ändra storlek så länge vi fortfarande har det som en VP4 design och inte gjort ”Fix as Stitches”. Ni ser det på att rutorna i hörnen fortfarande är gröna.
Jag brukar faktiskt spara en design som den ursprungliga VP4 och istället exportera som en VP3 design.
Because it's a VP4 design we save it in, we can go to Home on the menu bar, and then click Restrict Groups and then we can move forward or backwards with the arrows on the Previous or Next design. We can right click and change the Properties. We might have to change Line Type and we can rotate or resize as long as we still have it as a VP4 design and have not done Fix as Stitches. You can see it as the corners are still green.
I actually use to save a design as the original VP4 and instead export as a VP3 design.
Jag måste bara visa er hur fantastiska saker man kan göra med Line Type ”Fit to Shape”. Från början har jag en cirkel som jag gjort i Premier+ Create och exporterat som en VP3 design.
I just have to show you how amazing things you can do with the Line Type "Fit to Shape". From the beginning I have a circle that I made in the Premier+ Create and exported as a VP3 design.
Sedan skriver jag en text. Här har jag valt rund. Som ni ser är texten rak nu men jag har kvar de gröna hörnen vilket säger mig att jag kan högerklicka välja Properties och ändra form (Line Type) men även en massa andra saker. Nu vill jag bara påpeka att man naturligtvis ska ta hänsyn till de rekommendationer som anges i storlek för fonten, även om man ibland kan gå utöver detta. Här tar jag ingen hänsyn till detta utan jag vill bara visa er en princip för hur "Fit to Shape" fungerar.
Then I write a text. Here I have selected round (it is written in Swedish). As you can see, the text is straight now but I still have the green corners which tells me that I can right click and Select Properties and change the shape (Line Type) among many other things. Now I just want to point out that, of course, one must take into account the recommendations set out in size of the font, even if you sometimes can go beyond that. Here I take no account of this as I just want to show you a principle of how "Fit to Shape" works.
Jag ändrar den till ”Fit to Shape” och nu undrar ni säkert hur jag ska få ihop detta?
I change it to “Fit to Shape" and now you probably wonder how I'm going to get this to work?
Ni ser säkert de små gröna punkterna som omringar designen. Dessa kan man dra i. Det är så enkelt att vi helt enkelt ska dra alla dessa punkter mot den form vi vill ha. Men man kan även ändra storlek med dem. Kom bara ihåg att den runda gröna punkten är till för rotering.
You can see the little green dots encircling the design. These can be dragged and pulled. It's so easy that we simply have to drag all these points to the shape we want. But you can also change size with them. Just rembember that the green round dot is for rotating.
Det är inte så mycket svårare än att vi tar en punkt i taget.
It's not so much harder than taking a point at a time.
Nu är det bara finjusteringen kvar.
Now it's just the fine tuning left.
Så där ja, nu tycker jag att det ser ganska bra ut. Man kan ju naturligtvis finjustera mer tills man är nöjd. Men detta var bara för att vissa er vilka otroligt användbara funktioner som faktiskt finns i programmet. Kom ihåg att det finns många sätt att nå samma mål, man måste bara våga prova lite. När man är nöjd med sin design är det bara att exportera den till ett format som kan broderas.
Now I think it looks pretty good. One can of course fine-tune more until one is are satisfied. But this was just to show you the incredibly useful features that actually exist in the program. Remember that there are many ways to reach the same goal, you just have to dare to try a little. When you are satisfied with the design, simply export it to a format that can be embroidered.
Premier+ Extra is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment