Friday, October 21, 2016

Moving - 8


Att placera tyget så broderiet kommer där man vill ha det behöver inte vara så svårt. Här ser ni det fina broderiet på skärmen till min Designer Diamond. Broderiet är från kortet #263 Line Art Flowers från Husqvarna Viking.
To place the fabric so the embroidery is placed where it is supposed to be does not have to be so difficult.  Here you see the georgeous embroidery on the screen of my Designer Diamond. The embroidery is from card # 263 Line Art Flowers from Husqvarna Viking.

Jag börjar med att spänna mellanlägg i min 360x200 mm broderbåge. Sedan drar jag linjer mellan mittmarkeringarna vertikalt och horisontellt.
I start by hooping stabilizer in my 360x200 mm hoop. Then I draw lines between middle marks vertically and horizontally.

Tyget viker jag på mitten och sedan på mitten igen så jag har en fyrkant.
The fabric is folded in half and then in half again so I have a square.

Jag sätter lite vattenlösligt limstift på mellanlägget sedan så placerar jag tyget i nedre högra fyrkanten på mellanlägget och passar in sidorna mot linjerna.
I put a little water-soluble glue stick on the stabilizer and then I put the fabric in the lower right square on the stabilizer and fit the sides toward the lines.

Därefter så viker jag ut tyget längs den horisontella mittlinjen.
Then I fold the fabric out along the horizontal centerline.

För att avsluta med att vika upp tyget. Då ska mittlinjen på tyget matcha mittlinjen på övre delen av mellanlägget.
In order to finish I fold up the fabric. Then the center line on the fabric should match the middle line on top of the stabilizer.

Därefter sätter jag bågen i maskinen och använder mig av ”FIX” knappen som gör en tråckelsömsram som håller fast tyget.
Then I put the hoop in the machine and use the "FIX" button that makes a basting stitch line that keeps the fabric to the stabilizer.


No comments:

Post a Comment