Sunday, October 9, 2016

Play with Software - 2Bokstaven A ur mitt Premier+ Extra Embroidery Software är vad jag använde till min ”träliknande” stjärna.

Fonten heter Balloon 3C UC 25-80mm. Den är ”multi colored” men man behöver ju inte använda flera trådfärger utan man kan även använda en variegated tråd – alltså en tråd som i sig består av flera färger. Eller så använder man en enfärgad tråd.

The letter A from my Premier+ Extraal Embroidery Software is what I used for my "wood-like" star.

The font is Balloon 3C UC 25-80mm. It is "multi-colored" but you do not need to use multiple thread colors, but you can also use a variegated thread - that is a thread that is itself composed of several colors. Or use a plain color.Jag ser framför mig en girlang av trästjärnor.

I see before me a garland of "wood-like" star.

Men hur gjorde jag den då? Jo, jätteenkelt.

1. Öppna Premier+ Extra.
2. Sätt bågstorlek (Hoop Size) till 100x100 mm.
3. Gå till Letter och leta upp fonten Balloon 3C UC 25-80mm.
4. Skriv ett stort A och låt storleken 25 mm vara default.
5. Tryck på Apply.
6. Högerklicka och välj Fix as Stitches
7. För att undvika att få 42 olika stopp och ”färgbyten” i den färdiga stjärnan så kan man använda sig av funktionen Color Tone. Som ni ser har en bokstav 7 byten och även om vi provar att trycka på Color Sort kommer inget att förändras.
8. Klicka nu på Color Tone (den finns i om du går till Home i meny raden). Välj en annan Thread Range. Det som är viktigt att tänka på är att välja en tråd som inte ger fler färgbyten än att de kan bli en enda när man gör en Color Sort. Vill man verkligen vara på den säkra sidan väljer man en vanlig enfärgad tråd. I detta fall bryr jag mig inte om vilken färg jag har på bilden Jag kommer att välja en brun färg och eventuellt en variegated brun när jag syr.
9. Då blir det så här och ni kommer se att ni har 7 likadana färger. Gör nu en Color Sort.


But how did I do it then? Well, very simple.

1. Open the Premier+ Extra.
2. Set Hoop Size to 100x100 mm.
3. Go to Letter, and look up the font Balloon 3C UC 25-80mm.
4. Type a capital A, and let the size of 25 mm being the default.
5. Press Apply.
6. Right-click and select Fix as Stitches
7. In order to avoid having 42 different stops and "color change" in the finished star, you can use the Color Tone. As you can see, one letter has seven changes and although we try pressing Color Sort nothing will change.
8. Now click the Color Tone (that is if you go to Home in the menu bar). Choose another Thread Range. It is important to keep in mind is to choose a thread that does not give more color changes than they can become one when making a Color Sort. If you want to really be on the safe side, choose a plain solid color thread. In this case, I do not care what color I have in the picture I will choose a brown color and possibly a variegated brown when I sew.
9. Then it becomes like this and you will see that you have the same seven colors. Now make a Color Sort.


10. Gå till Encore och välj Circle Layout och 6 Repeats. Bokstaven ska vara markerad.
11. Tryck Preview. Det kommer då se ut så här.

10. Go to Encore and choose Circle Layout and 6 Repeats. The letter should be selected.
11. Press Preview. It will then look like this.


12. Du kan nu justera så att ”cirkel sluts” dvs benen på stjärnan snuddar vid varandra genom att dra cirkeln inåt.
12. You can now adjust so that the " circle is closed", i.e. the legs of the star brush against each other by pulling the circle inward.


13. Då blir det så här.

13. Then it will be like this.


14. När du är nöjd med placeringen trycker du på Apply och högerklickar sedan.
15. Välj Combine All och tryck sedan på Color Sort.
14. When you are satisfied with the placement, press Apply and then right-click.
15. Combine Select All, then press Color Sort.

16. Spara designen dels som en VP4 design och exportera sedan till ett VP3 format eller det format din maskin läser om du vill brodera stjärnan som den är.

16. Save the design and as a VP4 design and then export to a VP3 format or format your machine uses if you want to embroider the star like it is.
Premier+ Extra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment