Tuesday, November 15, 2016

”Vintage style” Cross stitch Tags – 2

Denna nyckel”tag” är sydd i vad man kallar ITH (in-the-hoop). Det innebär att i princip sys allting färdigt i broderbågen. Den här designen har två lager filt som sys samman med ett lite tjockare rivbart mellanlägg emellan. Beroende på tjockleken på filten kan man behöva använda flera lager.
This key tag is sewn in what it called ITH (in-the-hoop). This means that, in principle, everything is sewn complete in the embroidery hoop. This design has two layers of felt sewn together with a slightly thicker tear away stabilizer in between. Depending on the thickness of the felt, it may be necessary to use several layers.
Jag börjar med att måtta ut hur lång själva delen som är den man knäpper ska vara. Jag tar en bit papper och viker och kollar. Måttet jag kommer fram till är att 10 cm är ganska bra. Bredden blir ca 25 mm. Själva rundeln anpassar jag till designen. I det här fallet har jag valt en design ur en kollektion som heter ”Vintage Cross Stitch”. Designen jag valt är nummer 13. Den får plats precis i en rundel som är ca 65 mm. Jag har använt mig av en bågstorlek som är 180x130 mm. Jag ser till att ha rutnätet på och placerar cirkeln med designen i så att den ligger mot en linje där jag kan räkna upp 10 cm och 25 mm bredd.
I start by measuring how long the actual part that is which will be snapped together should be. I take a piece of paper and fold it and check. The measure I decided on - 10 cm - is pretty good. The width is about 25 mm. The roundel is customized to the design. In this case, I have chosen a design from a collection called ”Vintage Cross Stitch”. The design I choosen is number 13. It fits right into a circle that is about 65 mm. I have used a hoop size of 180 x 130 mm. I'll look into having the grid on and place the circle with the design in against a line where I could count 10 cm and 25 mm width.
Därefter är det bara att börja jobba med linjer. Ett tips – byt nu färg på det du ska stygnsätta. Jag började högst upp och gick neråt. Gör slejfen är det bara att följa rutnätet och när man kommer till rundeln så använde man den som mall och sätter stygnpunkterna runt den. Därefter fortsätter man upp på slejfens andra sida och slutför där man började.
Then it is just to start working with lines. A tip – use a new color when digitizing. I started at the top and went downhill. To do the tag just follow the grid, and when you come to the roundel that is  used as the template insert the stitch points around it. It then continues to the top where we started.

Nu har du en mall och den kommer vi att kopiera två gånger.  Ta nu bort designen du importerade samt även den första cirkeln du gjorde. Kvar ska du nu ha tre stycken ”tags” bestående av enbart linjer. Ändra nu egenskaperna (properties) på vardera av dessa linjer enligt följande. Gör även som så att du åsätter varje linje en egen färg. Det är det lättaste sättet att få maskinen att stanna för de olika momenten.
Linje 1: Ska vara av Running Stitches och används som placeringslinje. Sys på mellanlägget.
Linje 2: Ska vara av Running Stitches och används till att sy fast det övre filtlagret
Linje 3: Ska vara av Triple Stitches och används till att sy fast de två filtlagren även bakstycket. (Anpassa längd så att det ser handsytt ut – själv tog jag 2.2 mm)

Now you have a template and we will copy twice.  Now remove the design you imported, and also the first circle you did. Still, you should now have three "tags" consisting of lines. Change the properties on each of these lines as follows. Also do that so that you will give each line a different color. It is the easiest way to get the machine to stop for the various steps.
Line 1: should be Running Stitches and is used as a positioning line. Is sewn on stabilizer.
Line 2: should be Running Stitches and is used to sew the upper felt layer
Line 3: should be Triple Stitches and is used to sew the two felt layers including the fabric on the back. (Adjust the length of the stitches so that it looks hand-sewn – I myself took 2.2 mm)

Spara designen och exportera den sedan till ett maskinformat din maskin kan läsa.
I nästa steg så öppnar jag denna design i mitt vanliga Embroidery Software (Premier+ Extra) och infogar det korsstygnsmotiv jag tänkt använda.
Här får man nu ändra ordning på färgerna och se till att de sys i den här ordningen:
1. Running Stitch linjen (placeringslinjen)
2. Running Stitch linjen (syr fast filten på framsidan)
3. Korsstygnsmotivet
4. Triple Stitch linjen (som även syr fast bakstycket och förstärker linjen på framsidan)

Save the design and export it to a machine format your machine can read. In the next step, I open this design in my normal Embroidery Software (Premier + Extra) and insert the cross-stitch motif I intend to use.  Here you can now change the order of the colors and make sure they are sewn in this order:
1. Running Stitch line (placement line)
2. Running Stitch (stitch felt on the front)
3. Cross-stitch motif
4. Triple Stitch line (which also sew the back and reinforce the line on front)

Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment