Wednesday, November 16, 2016

”Vintage style” Cross stitch Tags – 3

Hur syr man då ut designen? Ja, det är precis som de flesta andra ITH designs. Förr i tiden skulle man ju broderat korsstygnen för hand och sedan sytt ihop denna ”tag” för hand. Men idag använder vi broderimaskinen.
How to sew out the design? Well, it's just like most other ITH designs. In the past cross stitches would be embroidered by hand and then this "tag" would have been stitched together by hand. But today, we use the embroidery machine.
1.    Börja med att spänna ett rivbart mellanlägg i en 180x130 mm båge.
1.    Start by hooping tear away stabilizer in a 180x130 mm hoop.
2.    Sy den första färgen, dvs Running Stitch linjen som är en placeringslinje. Den sys direkt på mellanlägget.
2.    Sew the first color, i.e., the Running Stitch line which is a placement line. It is sewn directly to the stabilizer.
3.    Lägg på ett lager filt och sy nu fast det med den andra färgen, också den en Running Stitch.
3.    Put a layer of felt over the placement line and fasten it with the other color, also the Running Stitch.
4.    Nu ska korsstygnsbroderiet sys.
4.    Now, the cross-stitch embroidery is sewn.
5.    Ta nu bort bågen från maskinen, men ta inte bort det som sitter i bågen. Fäst ett lager fil (eller två om filten är tunn) på baksidan så att det täcker linjerna. Jag brukar dels sätta limstift inuti broderidelen och sedan även fästa med målartejp i kanterna så tyget (i detta fall filten) ligger på plats.
5.    Now remove the hoop from the machine, but do not remove what is sitting in the hoop. Put a layer of felt (or two if the felt is thin) on the back so that it covers the lines. I usually put glue stick inside the embroidery part and then also fasten with masking tape at the edges so the fabric (in this case the felt) stays in place.
6.    Sy nu den sista Triple Stitch linjen som fäster alla lager av filt.
6.    Sew the last Triple Stitch line that attaches to all layers of felt.
7.    Nu kan vi ta bort allt ur brodérbågen. Riv bort mellanlägget.
7.    Now we can remove everything from the hoop. Tear away the stabilizer.
8.    Klipp nu ut ca 1 mm från den sydda linjen så att du får en ”tag” som ser ut som denna.
8.    Cut the felt about 1 mm from the sewn line so that you get a "tag" that looks like this.
9.    Nu ska vi sätta i tryckknappar. Jag använder min Prymtång och Color Snaps samt en syl för att göra hål.
9.    Now we put in the snaps. I use my Prym pliers and Color Snaps and an awl to make holes.
10.  Jag börjar med att vika ihop ”bandet” så jag vet var jag ska placera knapparna.
10.  I will begin by folding "the shank part" so I know where to place the buttons.
11.  Därefter gör jag ett hål med sylen genom alla lager.
11.  Then I make a hole with an awl through all layers.

12.  Sedan är det bara att sätta i knapparna och trycka fast dem med Prymtången.

12. Then just put in the Color Snaps and attach them firmly with the Prym pliers.
13.  Framsidan kommer då att se ut så här.
13. The front will then look like this.
14. Baksidan.
14. The reverse side.
15. Knapp samman.
15. Button together.
Den här modellen kan ju anpassas efter tycke och smak och man kan ju istället för ett korsstygnsbroderi brodera ett monogram. Jämför bara – gammalt …
This model can of course be adjusted per taste and one can instead of a cross-stitch embroidery embroider a monogram. Compare - old ...
… och nytt.
... and new.

Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de 

No comments:

Post a Comment