Friday, November 11, 2016

Vintage style” Cross Stitch Towels – 1


Det finns inget som ger än mer ”Vintage känsla” än korsstygn. Gammaldags charm men ändå elegant.
There is nothing that gives even more "Vintage" than cross stitch. Old world charm yet elegant. 
Korsstygn kan med fördel sys på en brodérmaskin och med en lite tjockare tråd så ser det i det närmaste handsytt ut.
Cross stitch can be sewn on an embroidery machine and with a slightly thicker thread it looks almost hand-sewn.
Här har jag sytt från en korsstygnskollektion från Stickbär som heter just ”Vintage Cross Stitch”. Handduken jag broderat på är en tunn linnehandduk jag haft liggande. För att broderiet ska bli fint även på baksidan har jag använt vattenlösligt mellanlägg.
Here I have sewn from a cross stitch collection from Stickbär called "Vintage Cross Stitch". The towel I embroidered on is a thin linen towel I had lying around. To have the reverse side of the towel looking as nice as the front I have used water soluble stabilizer.
Själva korsstygnsbården är ca 38 cm lång så det jag behövde göra var att dela upp den i ”två hoopings” dvs splitta den.
Eftersom det är ganska lätt att ”splitta” (dela upp) och man inte behöver lägga så mycket dramatik i det så tänkte jag visa er hur det går till. Men det får bli i nästa inlägg.
The Cross Stitch border is about 38 cm long so I had to divide it into "two hoopings" i.e. split it.
Because it is quite easy to "split" (divide), and you do not need to add so much drama into it I thought I'd show you how it's done. But it may be in the next post.
Vad ni behöver är följande:
Ett Embroidery Software där ni även har möjlighet att selektera och ”klippa ut delar”. Jag har arbetat i Premier+ Ultra. Man kan välja att arbeta antingen i Embroidery Extra modulen eller i modulen Modify.
Ni behöver ett sk alignment mark, med andra ord ett märke som man kan använda som förankringspunkt mellan de två delarna. Jag har en egen favorit som är ett L – inte bara för att det är första bokstaven i mitt namn utan för att det har linjer i två riktningar. Denna ”design” ska ha ganska långa stygn, minst 4 mm så den är lätt att ta bort sedan. Beroende på storlek kan man ha även upp till 6 mm.
Sedan behöver ni ett relativt stort kors med långa stygn så vi kan markera mitten på broderiet i förhållande till var vi placerar det i broderbågen. Hade vi inte behövt ta hänsyn till en bestämd yta där vi skulle placera detta så hade vi kunnat strunta i det. I det här fallet när vi enbart har två delar så skulle vi också kunna sätta en linje i ena ändan av bården och markera ut den startpunkten på handduken. Man kan göra på väldigt många sätt och bara det funkar så är det inget som säger att det ena är bättre än det andra. Har man däremot flera delar som ska fogas samman typ fyra delar som möts i mitten då måste man veta var mitten är om man inte som tidigare sagts har en obestämd yta och gott om tyg. Nog om detta.

What you need is the following:
An Embroidery Software where you also have the option to select and "cut out parts". I have worked in the Premier+ Ultra. You can choose to work either in Embroidery Extra module or in the module Modify.
You need an alignment mark, in other words a mark that you can use as anchorage between the two parts. I have a favorite that is a L – not only because it is the first letter of my name, but because it has lines in two directions. This "design" should have rather long stitches, at least 4 mm so it is easy to remove them later. Depending on the size, you can have up to 6 mm.

Then you need a relatively large cross with long stitches so we can mark the center of the embroidery in relation to where we place it in the embroidery hoop. Had we not had to take into account a particular area where we would put this we had been able to ignore it. In this case, when we only have two parts, we would also be able to put a line at one end of the border, and then mark to select the start point on the towel. You can do this in a lot of ways and as long as it works there is nothing that says that one way is better than the other. If, on the other hand, you have several parts that will be stitched together - like four parts that meet in the middle then you have to know where the middle is unless one as previously said has an undetermined space and plenty of fabric. Enough of this.
Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de

No comments:

Post a Comment