Saturday, November 12, 2016

”Vintage style” Cross Stitch Towels – 2Bården som jag satt ihop av designs från Stickbär’s ”Vintage Cross Stitch” blev ca 38 cm lång. Jag hade kunnat få in den i min 360x200 mm brodérbåge genom att vrida lite på designen. Men nu vill jag ändå visa er hur lätt det är att splitta en design så därför gjorde jag detta.
The border that I put together of designs from Stickbär's ”Vintage Cross Stitch” was about 38 cm long. I had been able to get it into my 360x200 mm sewing by rotating a bit on the design. But now I would like to show you how easy it is to split a design so that is why I did this.
Jag bestämde att jag skulle visa er i Premier+ Extra denna gång trots att jag älskar att använda Modify modulen. För detta motiv ”skapar” jag en båge som är 400x150 mm. Detta sker i Hoop och och genom att välja Enter Hoop Size. Det bör då se ut så här. Men jag är säker på att du kan göra liknande i andra Embroidery Software. Embird är också ett utmärkt val för delning av designs - lite som Modify modulen.
Design needs to be centered in hoop - not done in this picture
I decided I would show you in Premier+ Extra this time even though I just love to use the Modify module. For this design I set a hoop that i 400x150 mm. This is done in Hoop and and by selecteing Enter Hoop Size. It should then look like this. However I am sure you can follow this in other Software as well. Embird is also a great choice for splitting designs – a bit like the Modify module.

Öppna nu den bård du skapat. Det första vi ska göra är att i mitten infoga det + tecken som vi ska använda för att veta var handdukens mittpunkt ska placeras för första delen av broderiet. Se till att du har en helt avvikande färg för detta tecken. Om designen inte är centrerad när du öppnar den bör du göra det.
Now open the border you created. The first thing we should do is to insert the + character in the middle so that we will know where the midpoint of the towel should be placed for the first part of the embroidery. Ensure that you have a completely different color for this sign. If the design isn’t centered when you insert it do so.

Nästa steg blir att börja fundera på var och hur vi ska dela upp detta broderi. Vi vet ju att det hela ryms i en 400 mm lång broderbåge. Jag har tänkt använda en båge som är 240x150 mm. Detta innebär då att det kommer behöva delas i två delar. Jag börjar med att ändra Hoop Size till 240x150 mm.
Därefter så gör jag en Ctrl+A (Select All) och flyttar broderiet så att det nu befinner sig inom bågens område. Jag håller koll på att krysset ligger på mittlinjen.
The next step will be to start thinking about where and how we should divide this embroidery. We know that it all fits in a 400 mm long hoop. I intend to use a hoop that is 240x150 mm. This means that the design will have to be divided into two parts. I start with changing the Hoop Size to 240x150 mm.
Then I do a Ctrl + A (Select All) and move the embroidery so that it now finds itself in the area. I keep an eye on that + sign is located on the center line.

Nu ska vi infoga de markeringar vi behöver för att sammanfoga delarna. Jag har valt mitt ”L”. Jag kommer placera två ”L” i olika färg ovanpå varandra – bägge i olika färger. Sedan placerar jag ytterligare ett ”dubbelt ”L” i samma dubbla färger på ett annat ställe i det område jag behöver använda för delningen av broderiet. Försök att placera ”markeringen” på ett ställe där det inte är några stygn. Det är jätteviktigt att ”L” ligger exakt ovanpå varandra. Gör nu en Combine All. Men absolut ingen Color Sort! Jag ser att jag vänt "L" på lite olika sätt i bilderna men det gör ni som ni vill. Det viktiga är att "L" ligger exakt på varandra och att de har olika färg.

Now we insert the markings we need to join the parts. I have chosen my "L". I will place the two "L" in different colors on top of each other - both in different colors. Then I place another "double" L "in the same two colors in another place in the area I need to use to join the two parts of the embroidery. Try to place the "marks" in a place where there are few or no stitches. It is very important that the "L" lies exactly on top of each other. Now make a Combine All. But absolutely no ColorSort! I see that I've turned the "L" in slightly different ways in the pictures but do as you want. The key is that the "L" lies exactly on each other and that they have different color.

Nu gör jag en ”Ctrl+A” på hela broderiet och går till Modify i menyraden. Jag ser till att avmarkera ett av ”L” på vardera stället eftersom jag bara vill ha med ett set i den första del jag klipper ut. Det andra setet måste finnas kvar på samma position för den andra delen. Därefter så tar jag en av Freehand Select eller Freehand Point Select och ringar in det område jag vill ”klippa ut” som min första del. Ni kan se området jag ringat in.
Now I do a "Ctrl + A" on the whole embroidery and go to Modify in the menu bar. I make sure uncheck one of the "L" in each place because I just want to have a set in the first part I cut out. The second set must remain in the same position for the second part. Then I'll take one of Freehand Select or Freehand Point Select and surround the area I want to "cut out" as my first part. You can see the area I've circled.

När jag högerklickar så ser det ut så här. Nu gör jag en ”Ctrl+X” eller Cut och då ska den delen hamna i Clipboard fönstret nere i högra hörnet. Delen försvinner från arbetsytan.
When I right-click it looks like this. Now I do a "Ctrl + X" or cut, and then, that part ends up in the Clipboard window in the lower right corner. The part is removed from the workspace.

Gå nu till File och välj New Window. Se till att du har samma Hoop Size dvs. 240x150 mm. Här gör du nu en ”Ctrl+V” eller Paste. Se till att centrera broderiet. I denna del ska du nu ha den del av korsstygnsbården du klippt ut, det röda + tecknet och två stycken ”L”. Det vi nu ska göra är att gå över i Modify i menyraden. Du kan behöva göra en Select All. Ordningen på färgerna ska nu vara:
1. Det röda + tecknet
2. Själva korsstygnsbroderiet
3. De två ”L”.
Du flyttar färgerna genom att markera dem i Color Select och sedan använda dig av pilarna ”Move Color Up eller Down”. Sedan sparar du designen med valfritt namn och tillägget del 1.

Now go to File and choose New Window. Make sure you have the same Hoop Size i.e. 240x150 mm. Here, make a "CTRL + V" or Paste. Make sure that the embroidery is centered. In this part, you should now have the part of the cross-stitch -border you cut out the red + sign and two "L". What we should do is go over in Modify in the menu bar. You may need to do a Select All. The order of the colors should now be:
1. The red + sign
2. The cross stitch embroidery
3. The two "L".
You move the colors by selecting them in the Color Select and then use the arrows "Color Move Up or Down." Then, save the design with any name and extension part first. 

Gå nu tillbaka till det fönster du klippte ut denna del ifrån. Det som nu är kvar är detta. Markera de två ”L” du avmarkerade. Gör ”Ctrl+A” (Select All) och flytta in i bågen. Centrera designen.

Now go back to the window you cut out this part from. What is now left is this. Select the two "L" you unchecked. Make "Ctrl + A" (Select All) and move into the hoop. Center the design.

Det vi nu ska göra är att gå över i Modify i menyraden. Du kan behöva göra en Select All. Ordningen på färgerna ska nu vara:
1. De två ”L”.
2. Själva korsstygnsbroderiet
Du flyttar färgerna genom att markera dem i Color Select och sedan använda dig av pilarna ”Move Color Up eller Down”. Sedan sparar du designen med valfritt namn och tillägget del 2.

What we should do is go over in Modify in the menu bar. You may need to do a Select All. The order of the colors should now be:
1. The two "L".
2. The cross stitch embroidery
You move the colors by selecting them in the Color Select and then use the arrows "Color Move Up or Down." Then, save the design with any name and extension Part 2.

Slutligen exporterar du designen till valfritt format din maskin syr i. Nästa gång ska jag visa hur ni syr ut dessa delar.
Finally, you can export the design to any format your machine sews in. Next time I'll show you how to sew these parts.
Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment