Sunday, November 13, 2016

”Vintage style” Cross Stitch Towels – 3

OK – men nu när vi splittat broderiet hur gör man då för att sy ihop det? Lätt som en plätt. Titta bara på bildserien nedan.
OK, but now when we've split the embroidery how do you sew it together with perfect alignment? Easy as pie. Just look at the steps and pictures below.
Det allra första vi kommer att göra är att bestämma var på handduken vi vill att bården ska placeras. Där viker vi och stryker lätt.
The very first thing we will do is to determine where on the towel we want the border to be placed. There we fold and iron.
Sedan ska vi markera mitten på handduken så vi viker en gång till.
Then we'll mark the middle of the towel so we fold again
Då kommer det se ut så här. Mitten där linjerna möts ska vi placera efter den ”verkliga mittpunkt” vi kommer att sy.
Then it will look like this. The center where the lines meet, we will place after the "true Center" we will sew.
Börja med att spänna antingen vara vattenlösligt mellanlägg i en 240x150 mm broderbåge. Eller så spänner du först rivbart mellanlägg och sedan skär du ut det område som behövs. Du kan naturligtvis också använda en ”ram” för att spara på mellanlägg.
Start by hooping either water soluble stabilizer in a 240x150 mm hoop. Or hoop tear away stabilizer and then cut out the area as needed. Of course, you can also use a "frame" to save on stabilizer.
Se till att det vattenlösliga mellanlägget sitter ordentligt du kan sätta tejp eller nåla. Jag har använt Sulky Solvy av den tjockare varianten.
Make sure that the water soluble stabilizer is secure you can put tape or pin it in place. I have used Sulky Solvy in the thicker variant.
Nu kommer det spännande. Normalt så brukat man ju markera mitten i bågen och sedan placera mitten av tyget efter det.
Now comes the exciting. Normally used to mark the middle in the hoop and then place the center of the fabric after it.
Nu kommer vi däremot att sy den verkliga mitten som ska vara i mitten av handduken. Här ser ni skillnaden. Det är vid det ”krysset” handdukens mitt ska placeras.
Now, we will sew the real center that will be in the middle of the towel. Here you can see the difference. It is at the "x" the center of the towel will be placed.
Man tar hjälp av vikningslinjerna och placerar efter det sydda krysset samt passar in mot markeringen på bågen.  Sätt limstift på mellanlägget och se till att tyget fäster. Fäst även med knappnålar.
You have help from the folding lines that will be placed along the stitched lines of the cross and also against the mark on the hoop. Put glue stick on the stabilizer and make sure the fabric is attached. Also attach with pins.
Sedan fäster jag tyget med en bastingline som jag har på min maskin.
Then I attach the fabric with a basting line that I have on my machine.
Nu sys själva broderiet.
Now the embroidery is sewn.
Det avslutas med de två ”L”.
It ends with the two "L".
Därefter tar man bort handduken med det första broderiet från bågen och spänner om med nytt mellanlägg. Denna gång börjar man att sy de två ”L” på mellanlägget.
Then remove the towel with the first design from the hoop and hoop the new stabilizer. This time, you start to sew the two "L" on the stabilizer.
Detta ska nu matchas samman med “L” på handduken. 
This should now be matched together with "L" on the towel. 
Använd knappnålar. Jag brukar dra med limstift runt markeringarna och sedan låta tyget fastna/torka när knappnålarna sitter i. Passa även in linjerna på handduken mot markeringarna på bågen. Fäst tyget så det ligger still mot mellanlägget samt även matchar markeringarna mot bågen och handdukens viklinjer.
Use pins. I usually draw with glue stick around the marks and then let the fabric stick/dry when the pins are in the fabric. Also match the lines on the towel with the marks on the hoop. Make sure the fabric is fastened against the stabilizer and also match the marks on the hoop and the folded lines on the towel.
Därefter är det bara att sy andra delen.
Then you just have to sew other part.
Matchningen blev perfekt.
The match was perfect.
Klipp bort merparten av Solvy på baksidan och lös sedan upp resten.
Cut away most of the Solvy to the back and then dissolve the rest.
Stryk handduken och klipp bort hoppstygn.
Iron/press the towel and cut away jumpstitches.
Även baksidan blir snygg med vattenlösligt mellanlägg.
Even the back looks great with water soluble stabilizer. 
Designs: Vintage Cross Stitch from Stickbaer.de

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

2 comments: