Sunday, January 31, 2016

Valentine Heart Brooch – part 2

Hur gör man då det här hjärtat? Jo, jag har gjort det dels i Premier+ Ultra Create samt även utnyttjat Quilt Block Wizard i Premier+ Extra.
How do you then make this heart? Well, I've done well in the Premier+ Ultra Create and also availed Quilt Block Wizard in the Premier + Extra.
1.   Öppna Premier+ Ultra Create
2.   I Wizarden som kommer upp markerar du ”Start a New Design with no Picture”. Tryck på Nästa.
3.  Markera ”Draw Window”. Tryck på Nästa.
4.  Välj “Change Hoop” och sätt Hoop Size till 80x80 mm. Tryck på ”Slutför”.
5.  Välj ”Shapes” nummer 33.
6. Dra en ruta som är ca 53x53 mm. Rutnätet är en bra måttstock.
1. Open Premier + Ultra Create
2. In the Wizard that appears, select "Start a New Design with No Picture". Press Next.
3. Select the "Draw Window". Press Next.
4. Select "Change Hoop" and set Hoop Size to 80x80 mm. Press "Finish".
5. Select "Shapes" number 33.
6. Drag a box which is approximately 53x53 mm. The grid is a good yardstick.
7.  Gå till “Quick Create” i menyraden.
8.  Ändra ”Pattern Fill till Motif Fill” och ”Satin Line till Triple Stitch” genom att trycka på pilen vid varje ikon.
9.  Tryck på ”Quick Stitch” och för markören mot linjen tills det blir en pil.
7. Go to "Quick Create" in the menu bar.
8. Change the "Pattern Fill to Motif Fill" and "Satin Line to Triple Stitch" by pressing the arrow on each icon.
9. Press the "Quick Stitch" and move the cursor to the line until it becomes an arrow.
10. När pilen uppstår klickar du med vänster musknapp och en streckad linjen ”Color Tolerence” kommer upp. Tryck OK.
10. When the arrow occurs, click the left mouse button and a dashed line "Color Tolerence" comes up. Press OK.
11. Nu kommer det upp ett standard mönster.
11. Now, a standard pattern will appear.
12. Gå nu till ”Film Strip” och högerklicka på ”Motif Fill”.
13. Välj ”Properties”. På Motif 1 har jag valt följande: Universal - General Motifs 1 – Pattern 10. Jag har satt storlek till: Height 13,3 mm Width: 20,0 mm
På Line har jag satt längden till 1.9 mm. Tryck sedan ”Apply”. Naturligtvis kan du välja ett annat mönster som du tycker är snyggt. Prova dig fram.
14. Spara designen som en “edo-fil” under valfritt namn.
15. Exportera designen som en ”vp3 fil” eller annat format din maskin kan läsa.
12. Now go to the "Filmstrip" and right click on "Motif Fill".
13. Select "Properties". On Motif 1 I have chosen the following: Universal - General Motifs 1 - Pattern 10. I have set size to: Height 13.3 mm Width: 20.0 mm
On the Line I set length to 1.9 mm. Then press "Apply". Of course you can choose another pattern that you think is neat. Try it out.
14. Save your design as an "edo" file under any name.
15. Export the design as a "vp3 file" or other format your machine can read.
Nästa gång ska vi använda Quilt Block för att göra designen till ”in-the-hoop” genom att skapa en linje för att sy fast filten på baksidan på av hjärtat.
Next time we'll use the Quilt Block Wizard to make this design to an "in-the-hoop" design by creating a line to attach the felt on the back of the heart.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Saturday, January 30, 2016

Valentine Heart Brooch – part 1

Om man har en brodérmaskin och ett Embroidery Software ska man utnyttja dem till roliga saker. Man behöver inte alltid brodera broderier som är flera hundra tusen stygn. Man kan också göra små accessoarer som smycken.
If you have an embroidery machine and an Embroidery Software you must use them to make fun stuff. One need not always embroider designs that have several hundred thousand stitches. You can also make small accessories like jewelry.
Eftersom det snart är alla hjärtans dag så tyckte jag att det var lämpligt att göra en liten brosch i form av ett hjärta.
Hjärtat behöver ju inte vara rött och man kan brodera på lite annorlunda material som detta fuskskinn.
As it is Valentine's Day soon I thought it was appropriate to make a small brooch in the shape of a heart. 
A heart does need not be red and you can embroider on slightly different materials as this fake leather.
Jag har gjort hjärtat i Premier+ Ultra. I kommande avsnitt ska jag visa er dels hur ni gör hjärtat men även hur ni syr det. Hjärtat blir en ”in-the-hoop design”.
I have made the heart in Premier+ Ultra. In the following blog posts I'll show you how you make the heart but also how you sew the heart which becomes an "in-the-hoop” design.

Premier+ Embroidery Software is from Husqvarna Viking

Friday, January 29, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 3

Det andra sättet som jag absolut föredrar för att det är så himla enkelt är att man importerar designen till Premier+ Create.
Du gör det i Home i menyraden och väljer Insert Embroidery i fältet Insert.
I Filmstrip kommer du då se en massa objekt, en del i småbitar och andra lite mer av. Men du borde se en hel kontur i form av placeringslinjen eller linjen som syr fast applikationstyget. Markera denna och högerklicka.
The other way that I absolutely prefer because it is so amazingly easy is that you import the design to Premier+ Create.
You do this in Home in the menu bar and choose Insert Embroidery in the Insert area.
In the Filmstrip, you'll see a lot of items, some in small pieces and others a bit more of. But you should see a full outline in the form of the position line or the line that sews the appliqué fabric. Select this and right click.
3 mm margin
Välj Properties. Välj Appliqué. Pre-cut piece och välj sedan Margin. För att visa er kommer jag nu sätta en margin på 3 mm. 
Select Properties. Select Appliqué. Pre-cut piece and then select Margin. To show you, I will now set the margin at 3 mm. 
1.3 mm margin
Det är inte vad jag kommer göra i verkligheten utan det blir kanske 1-1.5 mm.
Sist väljer du Export Appliqué Pieces. Sedan kan du stänga designen utan att spara ändringarna under nytt namn, om du inte vill det förstås. Men å andra sidan så är det inte alltid så lämpligt att ta in en design i Create och sedan göra modiferingar för att sedan använda den. Använd hellre ursprungsfilen.
It's not what I'll do in reality there it will be maybe 1-1.5 mm.
Finally, select Export Appliqué Pieces. You can then close the design without saving the changes in a new name, unless you want to of course. But on the other hand, it is not always appropriate to bring in a design to Create and then make modifications and then use it. Rather, use the original file.

Thursday, January 28, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 2

I det exempel jag visat i föregående blogginlägg finns ingen möjlighet att lägga till en s.k. ”Margin” med automatik (som ni kommer få se i nästa avsnitt) om man exempelvis vill ha tygbiten 1 mm (eller annat mått) större runt om. Detta gäller om man som jag vill klippa ut en tygbit för hand – eftersom jag inte har en maskin som skär ut bitarna så kan jag inte svara på om den kan göra det. Så här gjorde jag mitt experiment.
Man öppnar sin design i Premier+ Extra. Om du sparade designen från föregående avsnitt så har du redan en design där ”Placement Line” syns. Annars gör du som nedan.
In the sample I showed in the previous blog post there is no option to add a so-called "Margin" automatically (as you will see in the next section) if, for example, you want the patch 1 mm (or other measures) larger all around. This applies if you like me want to cut out a piece of fabric by hand – because I do not have a machine that cut out the pieces so I can't say whether it can do so or not. This is how I made my experiment. 
Open the design in Premier+ Extra. If you saved the design from the previous part, you already have a design where the “Placement Line" appears. Otherwise, proceed as below.
Öppna designen och gå till Modify i menyraden.
Markera placeringslinjen i Color Select. Flytta ner den så den ligger efter Satinlinjen. Om alla steg har samma färg kan det även vara idé att ändra färg på placeringslinjen. Vill man vara säker på att man inte "förstör" original designen kan man spara designen med exempelvis applikation som tillägg.
Open the design and go to Modify in the menu.
Mark the color of the placement line in Color Select. Move it down so it is after the Satin line. If all the steps are the same color, it can also be an idea to change the color of the placement line. If you want to make sure you do not "destroy" the design you can "save as" with the extension appliqué.

Nu går jag till Appliqué i menyraden och väljer Appliqué Outline. Där får man två alternativ: Freehand Tablet Appliqué Outline och Freehand Point Appliqué Outline . Jag väljer det andra.
Vad man kommer att göra är helt enkelt att ”stygnsätta en applikationslinje” så att säga – genom att sätta punkter runt och utanför den linje vi ändrade position på.
Now I go to Appliqué in the Menu bar and select Appliqué Outline. There you get two options: FreeHand Tablet Appliqué Outline and Freehand Point Appliqué Outline. I choose the second.
What will be done is simply to "digitize an Appliqué line outside the Placement line" we changed, so to speak - by putting stitch points around  and "outside" the line we changed position on.

Högerklicka och Appliqué Selection kommer upp. Välj en färg och du ser hur det ser ut. Så här ser man ingen skillnad från den förra varianten.
Right click and Appliqué Selection comes up. Choose a color and you can see how it looks. Here you see no difference from the previous version.

Men om man väljer Select Appliqué Piece ser man linjen.
Därefter väljer du Export Appliqué Pieces. Här får du välja hur du vill exportera ”klipp-linjen”. Eftersom jag inte har en maskin som skär ut tyget så väljer jag att exportera som ”Print Templates”. Tänk på att spegelvända linjen innan du gör "Export Appliqué Pieces" om du vill använda exempelvis Vliesofix. Personligen tycker jag att det är lättare att klippa exakt efter en linje även om det finns ett alternativ med att spegelvända bilden men då kommer utskriften vara i form av ”tyget”. Spara designen.
Nästa gång ska jag visa hur ni lägger till en s.k. ”Margin” till applikationen i en annan modul – min favorit :-)

But if you choose Select Appliqué Piece you can see the line.
Then select Export Appliqué Pieces. Here you can choose how you want to export the "cut line". Since I do not have a machine that cuts out the fabric I choose to export as "Print Templates". Remember to mirror the line before "Export Appliqué Pieces" if you want to use, for example fusible web. Personally, I think it is easier to cut exactly after a line even if there is an option to reverse the image but then it will be printed in the form of "fabric". Save the design.
Next time I'll show you how to add a so-called "Margin" to the appliqué in another Module – my favorite :-)

Wednesday, January 27, 2016

Appliqués – adding cutting lines – part 1

När man gör applikationer direkt i Premier+ Ultra Create så kan man ju lägga till vilken typ av applikation man vill ha. Om man vill skicka till en maskin som skär ut formen eller om man vill klippa själv eller göra på traditionellt sett när man maskin broderar.
Men har man gjort en design tidigare som applikation men inte har kvar själva stygnsättningsfilen så kan man ändå lösa detta på två sätt. Så här har jag gjort – naturligtvis kan det ju finnas flera sätt att göra samma sak på. Eftersom jag inte har någon maskin som klipper ut applikationsformen så kommer dessa anvisningar basera sig på att jag klipper ut applikationsformen med en sax.
When making appliqués directly in Premier+ Ultra Create one can add to what type of appliqué you want. If you want to send to a machine that cuts out the shape or if you want to cut yourself or make it as one normally does when machine embroidering.
But it you made a design prior and you have the stitch file saved, you can still solve this in two ways. This is how I have done - of course there are several ways to do the same thing. Since I do not have a machine that cuts out the appliqué pieces these instructions will be based on that I cut out the appliqué shapes with scissors.
Vi ska titta på en cirkel som är gjord som en applikation. Den består av följande delar.
1.   Placeringslinjen
We will look at a circle that is made as an appliqué. It consists of the following components.
1.   Placement Line
2.  Linjen som syr fast tyget, oftast en linje som går precis på placeringslinjen.
2.  Tack down line, that fastens the fabric, usually a line running on the placement line.
3.   Underlagsstygn och en satinlinje.
3.   Underlay stitches and a satin line.
Här är det första sättet i Premier+ Extra där jag gör en applikationslinje som är exakt samma storlek som placeringslinjen:
Man öppnar sin design i Premier+ Extra och går sedan till Modify i menyraden.
Markera placeringslinjen i Color Select. Flytta ner den så den ligger efter Satinlinjen. Om alla steg har samma färg kan det även vara idé att ändra färg på placeringslinjen. Vill man vara säker på att man inte "förstör" orginaldesignen kan man spara designen med exempelvis applikation som tillägg.
This is the first method in Premier+ Extra where I make a line that is exactly the same size as the placement line:
Open the design in Premier+ Extra and then go to Modify in the menu bar.
Mark the color of the placement line in the Color Select. Move it down so it is after the Satin line. If all the steps are the same color, it can also be an idea to change the color of the placement line. If you want to make sure you do not "destroy" the design you can "save as" with the extension appliqué.
Nu går jag till Appliqué och väljer Appliqué Outline. Där får man 2 alternativ: Freehand Tablet Appliqué Outline och Freehand Point Appliqué Outline . Jag väljer det andra.
Vad man kommer att göra är helt enkelt att ”stygnsätta en applikationslinje” så att säga – genom att sätta punkter runt linjen. Här ser ni att vi har nytta av att se linjen.
Now I go to Appliqué in the Menu and select Appliqué Outline. There you get two options: FreeHand Tablet Appliqué Outline and Freehand Point Appliqué Outline. I choose the second.
What will be done is simply to "digitize an Appliqué line on the Placement line" so to speak - by putting stitch points around the line. Here you can see the benefits from having moved the position of the placement line.
Högerklicka och Appliqué Selection kommer upp. Välj en färg och du ser hur det ser ut.
Därefter väljer du Export Appliqué Pieces. Här får du välja hur du vill exportera ”klipp-linjen”. Eftersom jag inte har en maskin som skär ut tyget så väljer jag att exportera som ”Print Templates”. Tänk på att spegelvända linjen innan du gör "Export Appliqué Pieces" om du vill använda exempelvis Vliesofix. Personligen tycker jag att det är lättare att klippa exakt efter en linje även om det finns ett alternativ med att spegelvända bilden men då kommer utskriften vara i form av ”tyget”. Spara designen.
Nästa gång ska jag visa hur ni lägger till en s.k. ”Margin” till applikationen så den linje som syr fast tyget har något att fästa i.
Right click and Appliqué Selection comes up. Choose a color and you can see how it looks.
Then select Export Appliqué Pieces. Here you can choose how you want to export the "cut line". Since I do not have a machine that cuts out the fabric I choose to export as "Print Templates". Remember to mirror the line before "Export Appliqué Pieces" if you want to use, for example fusible web. Personally, I think it is easier to cut exactly after a line even if there is an option to reverse the image but then it will be printed in the form of "fabric". Save the design.
Next time I'll show you how to add a so-called "Margin" to the appliaué so the line to sew the fabric have something to attach to.

Monday, January 25, 2016

Embroidering ”tags” - 2

Hur gör man då en sådan här ”tag”? 
How do you make this kind of "tag"?
Jo, man börjar med att brodera designen på en bit konstläder. Jag har fäst konstlädret på det rivbara mellanlägget med små tejpbitar. Sedan gör brodérmaskinen resten.
Well, we begin by embroidering the design on a piece of faux leather. I have attached the faux leather on the tear away stabilizer with small pieces of masking tape. Then the embroidery machine makes the rest.
Här är broderiet klart.
Now the embroidery is done.
Nu tar jag det ifrån maskinen och tejpar fast ytterligare en bit konstläder på baksidan.
Now I'm taking it away from the machine and tape another piece of faux leather on the back.
För att få den biten ”att fästa” har jag använt mig av fantastiska ”Quilt Block Wizard” i mitt Premier+ Ultra Embroidery Software. Jag har beskrivit hur det går till här. Jag tar upp undertråden till framsidan innan jag börjar sy linjen runt själva broderiet.
Outline 1 mm distance made with Quilt Block Wizard
To get the piece “attached”, I have used the great "Quilt Block Wizard" in my Premier+ Ultra Embroidery Software. I have described how to do this here. I will take up in the thread to the front before I start stitching the line around the embroidery.
Därefter tar man bågen från maskinen och tar ut broderiet.
Then you take the hoop from the machine and take out the embroidery. 
Klipp bort små hoppstygn.
Cut off small jumps stitches.
Riv bort mellanlägget.
Tear away the stabilizer.
Klipp sedan runt linjen med ca 1-2 mm avstånd.
Then cut around the line by about 1-2 mm.
Därefter ska vi sätta i en öljett för att kunna dra igenom kedjan eller snöret. Jag börjar med att göra ett hål med håltången. Sedan sätter jag lite Fray Check ovanpå eftersom jag gjort hål där trådarna går.
Then we'll put in an eyelet to be able to pull through chain or string. I start by making a hole with the punch pliers. Then I put a little Fray Check on top because I made the hole where the threads go.
När det torkat sätter jag fast öljetten.
When it dried, I put in the eyelet.
Sedan är det bara att sätta dit valfri “hängare”
Then you just have to put in some kind of "hanger".

Designs: #299 Vintage Quilt is from Husqvarna Viking, Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

Sunday, January 24, 2016

Embroidering ”tags” - 1

Jag blir alltid lika fascinerad över vad man kan åstadkomma med en brodérmaskin. Här har jag gjort ett broderi på en liten ”tag”.
I'm always fascinated by what you can achieve with an embroidery machine. Here I have made a design on a small "tag".
Min tanke är att jag ska kunna ha den på en väska. Antingen fäster man med en kedja. Nu hade jag ingen "guld" färgad kedja så denna blir det inte. Men bara för att ni ska förstå tanken.
My idea was that I should be able to have it on a bag. Either attached with a chain. Now I had no "gold" colored chain so that there will not be this chain. But just for you to understand the idea.
Eller så tar man en bit tjockare smyckestråd.
Or you take a piece of thicker jewelry thread.
Broderiet är från en kollektion som egentligen kanske mer är avsedd för quiltar – men en ljuvlig kollektion med gammaldags broderier. Kontrasten att brodera på konstskinn blir faktiskt väldigt läckert.
The embroidery is from a collection that actually maybe more is intended for quilting - but a lovely collection of old embroideries. The contrast of embroidering on the synthetic leather is actually very alluring.

Designs: #299 Vintage Quilt is from Husqvarna Viking

Saturday, January 23, 2016

Potholder Mittens

Jag måste bekänna en sak, trots att jag gillar grytlappar har jag aldrig sytt en grytlappsvante. Varför? Förmodligen för att det verkar så jobbigt med alla lager och de kan flytta på sig etc.
I must confess a thing, even though I like pot holders, I have never sewn a potholder mitten. Why? Probably because it seems so hard with all layers and they can move etc.
Därför blev jag jätteglad när jag såg att i kollektionen med grytlappshjärtat även fanns en grytlappsvante.
Grytlappshandsken var verkligen jättelätt att sy.
The Potholder mitten was really, really easy to sew.
Det som tog tid var att brodera de romantiskt fina rosorna. Men jag är verkligen nöjd med min grytlappshandske.
It took time to embroider the romantic fine roses. But I'm really happy with my Potholder mitten.

Designs: Rosen Handschuhe from Stickbaer.de

Friday, January 22, 2016

Potholder heart

Jag tycker om grytlappar, det har ni säkert märkt :-)
I like pot holders, you have probably noticed :-) 
Helst sådana som är ”in-the-hoop”. Nu behöver jag ju nödvändigtvis inte göra dem själv utan här är en som kommer från Stickbaer.de.
Preferably those that are made "in-the-hoop". Now I do not necessarily need do them myself so here is one that comes from Stickbaer.de.
De här hjärtana är ju nästan som en grytvante.
These hearts are almost like a Potholder mitten.
Äntligen fick jag användning för mitt rosa Tildatyg. Ett hjärta passar väl bra till Valentines day.
I finally got to use my pink Tilda fabric. A heart is perfect for Valentines day.
Passar utmärkt både för matlagning…
Suitable both for cooking...
…och bakning.
...and baking.
En liten tjuvtitt på morgondagens blogginlägg.
A little sneak peek at tomorrow's blog post.

Designs: Rosen Handschuhe from Stickbaer.de