Wednesday, December 13, 2017

Christmas gift and wrapping

Jag tycker att halva nöjet med julklappar är inslagningen 😊 Med åren har utseendet och färgerna på paketen förändrats. Jag tycker att det är väldigt vackert med beige och svart i kombination med papperssnören och vävda band.
I think half the fun of Christmas presents is the wrapping 😊 Over the years the appearance and colours of the packages have changed. I think it is very beautiful with beige and black in combination with paper laces and woven ribbons.
Detta är en julklapp för vårt lilla julfirande på jobbet i en lite större gruppering där alla ska ta med en julklapp och sen drar man lott. Får man ett högt nummer är det bättre för då kan man ”byta” med den som har lägre nummer eller rättare sagt säga att ”den tar jag” 😊 Jag visar den bara så här nu så ska ni få se hela i nästa inlägg – eftersom det är en julklapp.
This is a Christmas present for our small Christmas celebration at work in a bigger group where everyone should bring a gift, and then pull the lottery. If you get a high number it is better because then you can "change" with the one who has lower numbers or rather say that "I’ll take that" 😊 I will just show it like this then I will show the real one in my next post – as it is a Christmas gift.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs fruBLOMGREN
Main Fabric from IKEA, Stoff & Stil and some Tilda fabrics 

Tuesday, December 12, 2017

Advent Calendar 2017 – "A little Amosement"

I morse snöade det – tyvärr var det lite slaskigt och halt på vägarna så det var ett litet h-----e att cykla. Men hemma på tomten så kunde jag nästan se tomten med alla renarna komma flygande 😊
This morning it snowed – unfortunately it was a bit slushy and slippery so it was a small h--l to cycle. But at home in the garden I could almost see Santa with all the reindeer come flying 😊

Det är så roligt att få små extra designs och verkligen – denna ADVENTSKALENDER och att vara med i de Facebookgrupperna är så fantastiskt kul och man får verkligen valuta för pengarna. Här har jag börjat sy en en dagars freebie. Ni får vara lite nyfikna men om ni läser mitt blogginlägg tror jag kanske att ni kan gissa. Rubriken finns i designen och ger en ledtråd. Så fyndigt att lägga till denna text.
It is so much fun to get small extra designs and really – this ADVENT CALENDAR and to be in those Facebook groups is such fun and you get really value for money. Here I’ve started sewing a one day freebie. You may be a bit curious, but if you read my blog post, I think you might guess. The headline is in the design and gives a clue. So clever to add this text.
Lacestjärnan jag broderat har blivit färdig. Den ska blötläggas och dekoreras. Visst blev den fin.
The Lace star I embroidered has been completed. It should be soaked and decorated. It sure looks nice.
Facts about designs/fabrics etc:
Main Fabric AINA from IKEA

Monday, December 11, 2017

Advent Calendar 2017 – 8

TUTORIAL CHRISTMASSY LIGHT-BULB POTHOLDER PART 2


Then we have come to the part where I will show you how to sew the potholder you created in Embrilliance Stitch Artist.
In case you missed the part where I explained how TO MAKE THE BASIC PATTERN FOR THIS KIND OF POTHOLDER IT IS EXPLAINED HERE.

Nu har vi kommit till den del där jag kommer att visa dig hur man syr Grytlappen du skapade i Embrilliance Stitch Artist.

För den här grytlappen så använde jag dels en design som hör till den ADVENTSKALENDER jag köpt och syr ifrån nästan varje dag. Den var egentligen en liten extra ”goodie” vi fick i Adventskalenders Facebook grupp. Nice 😊
For this potholder, I used partly a design that belongs to the ADVENT CALENDAR I bought and sew from almost every day. It was actually a little extra "goodie" we got in the Advent Calendar's Facebook group. Nice 😊
Dessutom så har jag lagt till texten God Jul och för det använt en BX FONT som är så bekväma att arbeta med i Embrilliance. Hur ni ska gruppera och i vilken ordning de olika objekten ska ligga gick jag igenom I DET FÖRRA AVSNITTET.
In addition, I have added the text Merry Christmas and for it used a BX FONT that is so easy to work with in Embrilliance. How to group and the order in which the different items should be located, I went through IN THE PREVIOUS BLOG POST. 

Jag börjar med att spänna ett mjukt klippbart mellanlägg i min 200x200 mm brodérbåge.
I start by hooping a soft cut-away stabilizer in my 200x200 mm hoop.
Därefter lägger jag på vadd som tål värme.
Then I put on the batting that can withstand heat.

Jag klipper till 2 bitar linnetyg som är ca 25x25 cm.
I cut two pieces linen fabric which are about 25x25 cm.

En bit linnetyg lägger jag ovanpå vadden.
One piece of linen, I put on top of the batting.
Därefter sys den första Running Stitch linjen som fäster vadd och tyg på mellanlägget i bågen.
Then the first ruining Stitch outline which attaches the batting and fabric to the stabilizer in the hoop is sewn.
Därefter sys quiltmönstret.
Then the quilt pattern is sewn.

När det är klart är det dags för design och text att sys.

When it's finished, it's time for design and text to be sewn.


Sen återstår att lägga på bakstycket med ytterligare ett lager tunn vadd.
Then remains to put on the backing together with another thin layer of batting

Som ni ser så fäster jag först med nålar från baksidan för att sedan fästa från framsidan och ta bort dem på baksidan.
As you can see I first attach with pins from the back and then fasten from the front and remove them on the back.
Sen är det bara att sy den sista Running Stitch linjen som är en Double Run.
The we’ll sew the final Running stitch outline which in fact is the Double Run.
Nu ska vi sy fast kantremsor. Jag har klippt till fyra (4) stycken remsor som är ca 25 cm långa och 5 cm breda.
Now we'll sew the binding strips. I have cut to four (4) strips that are about 25 centimeters long and 5 centimeters wide.
Jag placerar dem med rätsidan mot rätsidan längs kanterna enligt schemat jag gjort upp.
I place them right side together along the edges according to the schedule I made up.

Tänk på att lämna mest tyg inåt grytlappen eftersom remsorna sedan kommer att vikas upp och ut. Jag låter själva sömsmånen var ca 7 mm.
Be sure to leave the most fabric inward in the potholder because the strips will then be fold up and out.  I let the seam allowance be approximately 7 millimeters.
Jag börjar med remsan på vänster sida
I start with the strip on the left side.
Därefter sys remsan längs den högra sidan.
Then sew the strip along the right side.
Vik ut bägge åt sidan och håll på plats med en tejpbit.
Unfold both and hold in place with a piece of tape.
Nu ska remsan längs nederkanten sys.
Now the strip along the bottom is sewn.

Därefter remsan längs överkanten.
Then the strip along the top edge.
När alla remsor är sydda så tar man blocket ur bågen och stryker remsorna så de ligger ut från arbetet.
When all the strips are sewn, you take the block out of the hoop and iron the strips so they are pressed out from the potholder

Vi ska nu skära av kanterna med 7 mm marginal till sömmen. Eftersom jag avser att vika över remsorna på över- och underkant så vill jag ha kvar ändarna på dessa. Därför så börjar jag med att vika undan dessa remsor samt även remsan på sidan och skära med 7 mm sömsmån. Det är viktigt att inte skära av ändarna på remsorna i över- och underkant.
We will now cut off the edges by 7 mm margin to the seam. Since I intend to fold over the strips on top and bottom I want the sides extending the edge to remain. I begin by folding away these strips along with the strips on the sides and cut with 7 mm seam allowance. It is important not to cut off the ends of the top and bottom strips
När sidorna är skurna ska vi göra likadant på sömsmånen i över- och underkant. Här behöver vi enbart vika tillbaka kantremsan eftersom vi kan skära av allt enligt de 7 millimetrarnas sömsmån.
When the sides are cut, we'll do the same on the seam at the top and bottom. Here we only need to fold back the binding strip because we can cut off everything according to the 7 millimeters seam allowance.Så här ska det se ut när det är klart.
This is what it should look like when it's done.

Nu viker vi över sidornas kantband mot baksidan.
Now we fold over the sides' bindings towards the back.
Jag sätter knappnålar i ”diket” på framsidan. De kommer att tjäna som riktlinje för att vika remsan på baksidan.
I put the pins in the "ditch" on the front. They will serve as a guide folding the binding on the back.
Sedan viker jag upp och pressar en söm på kantbandet. Nu kommer denna vara åt fel håll. Men vi får ett mått.
Then I fold up and press a seam on the binding. Now this will be in the wrong direction but we get a fairly straight line.

När jag tagit bort nålarna viker jag åt andra hållet. Vitsen är att remsan med någon millimeters marginal ska täcka sömmen.
When I’ve removed the needles I fold the other way. The point is that the strip with a millimeter's margin should cover the seam.
Innan alla remsorna fästes kan man fästa en hängare som jag gjort på baksidan eller så syr man fast en löst efteråt. Vilket som går bra. Jag fäster med lite lim. Hängaren kommer att fästa i en sidkantremsa och i kantremsan i överkanten.
Before all the strips have been glued, you can attach a hanger like I have made on the back or sew one on afterwards. Either way is OK. I fasten the hanger with some glue. The hanger will be fastened in one side binding and in the top binding.

Vik sen över sidornas kantremsor till baksidan. Pressa gärna så den ligger still. Se till att baksidan täcker sömmen med ca 1 millimeter. Jag brukar fästa remsan med lite lim. Gör likadant med andra sidan.
Fold over the binding on the sides towards the back of the potholder. The location is very quiet. Press so it is positioned. You want to make sure it covers the seam with a millimeter. I usually fasten the binding strip with a thing string of glue. Do the same with the other side.När man kommer till kantremsan på över och underkanten så ska man börja på samma sätt som på sidorna. Men innan vi viker ner remsan för att limma fast den så viker man in sidorna och limmar fast. Då täcker man den råa kanten. Sedan får man puffa in kanten lite så den ligger snyggt när man vikt ner kantremsan. Gör likadant på de andra sidorna.


When you get to the binding strip on the top and bottom you should start in the same way as on the sides. But before we fold down the strip to glue it, the sides are folded in and glued. That way you cover the raw edge. Then you get to nudge the edge a bit so it is neat when you have folded down the binding strip. Do the same on the other sides.


Slutligen syr man fast binding/kantremsan på baksidan för hand eller som jag gjort genom att sy ”in the ditch” från framsidan och därmed precis fånga baksidan.

Finally, you sew the binding onto the back by hand or as I made by sewing "in the ditch" from the front and thus just catch the back. 
Jämför med att sy "in-the-ditch" med att ..

Compare sewing "in-the-ditch" with ...


... att sy i nederkanten av kantremsans på framsidan. Är man ny på detta kan det vara lättare – då lär den med största säkerhet också fästa baksidan. Detta gör ni som ni vill.

... with sewing on the bottom of the binding on the front. If you are new to this it might be easier – then it will most certainly also catch the back. You do this as you wish.

Färdig grytlapp. Jag lovar – det tog längre tid att skriva ner detta än att verkligen göra det 😊

Finished potholder. I promise – it took me longer to document this than to actually do it 😊
Facts about designs/fabrics etc:
Main Fabric AINA from IKEA
BX Font – COFFEE AT MIDNIGHT from Designs by JuJu