Wednesday, May 24, 2017

Monday, May 22, 2017

May I present Mr Fox - 2


Mr Fox är - pryder en tygkasse jag köpte hos IKEA. Eftersom den var så billig så var det ett fynd.
Mr Fox is – embellishing a tote bag I bought at IKEA. As it was so cheap I knew it was a good bargain.  
Från början hade jag absolut inga planer på att pynta en färdig tygkasse eftersom jag troligen kunde sy en för en mindre summa pengar.
From the beginning I had absolutely no plans to embellish a finished tote bag as I could probably sew one for a less amount of money.
Användning av tygväskor sparar på plastpåsar och plastpåsar är inte bra för miljön, så jag tror att vi "tygnördar" kan göra skillnad genom att göra tygväskor och använda dem istället för att köpa nya plastpåsar varje gång.
Using fabric bags saves on plastic bags, and plastic bags are not good for the environment so I think we “fabric junkies” can make a difference by making fabric tote bags and use them instead of buying new plastic bags every time.
Facts about designs/fabrics etc:Design with quote is from fruBlomgren in a collection called  MR. FOX PORTRAITS, 4 Designs with Mr Fox in appliqué frames
Tote bag from IKEA


Sunday, May 21, 2017

May I present Mr Fox - 1
Mr Fox är - som fruBlomgren säger - ”En mycket fin herre”. Jag tycker att han ser väldigt snygg ut i sin röda väst och guldmonokel.

Mr Fox is - as fruBlomgren says - ”A very fine gentleman”. I think he looks really handsome in his red vest and golden monocle.


Mr Fox kommer att pryda något jag köpte hos IKEA för en månad eller två sedan. Jag köpte två av det och det kostade bara mig 5 SEK vardera. Så lite magisk "återvinning" eller kanske det kallas "upcycling" och en mycket fin herre som Mr Fox och jag försäkrar att du kommer att se något fantastiskt. Också mycket "i tiden".

Mr Fox will embellish something I bought at IKEA a month or two ago. I bought two of it and it only cost me 5 SEK each. So some magic “recycling” or perhaps it is called “upcycling” and a very fine Gentleman like Mr Fox and I assure you will see something fabulous. Also very much “in time”.

Facts about designs/fabrics etc:
Design with quote is from fruBlomgren in a collection called  MR. FOX PORTRAITS, 4 Designs with Mr Fox in appliqué framesSaturday, May 20, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 10


Nu har jag sett detta ett par veckor och det absolut enklaste vore att köpa en ny sadel. De kostar inte så mycket. Men gillar man att sy kan man ju förlänga livslängden på sadeln genom att sy ett snyggt överdrag. Nu ska jag väl inte överdriva och säga att detta påverkar funktionen…men i alla fall.
Now I've seen this a couple of weeks and the absolute simplest thing would be to buy a new saddle. They don't cost as much. But if you like to sew, you can extend the life of the saddle by sew a stylish cover. Now I will not exaggerate and say that this affects feature ... but anyway.
Eftersom jag håller på att sy på temat ”Recycle” så passar det utmärkt att använda de sista bitarna från min numera inte existerande jeanskjol till att göra ett cykelsadelöverdrag.
Because I'm about to sew on the theme of "Recycle" it is perfect to use the last bits from my now  non-existing Jeans skirt to make a bike seat cover.
Jag har sytt sådana tidigare som ni kan se här och här.
I have sewn them in the past as you can see here and here.
Men nu blev det alltså ett i jeanstyg.
But now it became one in denim.
Blommorna följde med i ”Challenge paketet” som man får i fruBlomgrens Facebook klubb. Väldigt fina saker. Sedan är det en ordinarie fruBlomgren design nämligen det roliga ”Fabric Junkie” märket som jag låtit pryda insidan av sadelskyddet.
The flowers came in the "Challenge Pack" as one gets in fruBlomgrens Facebook Club. Very nice things. Then it is a regular fruBlomgren design namely the fun "Fabric Junkie" badge that I put to adorn the inside of the seat cover.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs – flowers - from fruBlomgren in her Facebook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design on the inside is from fruBlomgren in a collection called Badge/Label declaring your love for fabric
Fabric from an old “grown out” jeans skirt. 

Friday, May 19, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 9

Så här syr man ut broderiet. Vad du ska börja att göra är att infoga den eller de designs du ska sy. Detta kommer att påverka ordningen på de olika linjerna. Ordningen bör vara enligt nedan:
1. Första Running Stitch linjen 200x200 mm som syr fast tyget för ovansidan.
2. Den eller de designs man tänkt att sy. Här kan ju av naturliga skäl vara många olika färger.
3. Den andra Double Stitch linjen som syr fast vadd och baksida.
4. Quiltlinjerna eller rutorna – vad man nu valt.
Att rekommendera är även att ha olika färg på de olika linjerna som inte kolliderar med färgerna i designen så att en eventuell färgsortering ”rubbar balansen”.
Here is how to sew out the embroidery. What you are going to start to do is insert the designs to be embroidered. This will affect the order of the different lines.  The order should be as follows:
1. First Running Stitch line 200 x 200 mm which sews the fabric for the top.
2. The designs you’re supposed to sew. This can of course be many different colors.
3. The second Double Stitch line to sew the batting and backing.
4. The Quilting lines or boxes – whatever you choose.
It is recommended to have a different color on the various lines that do not interfere with the colors in the design so that any color sorting "affects the balance".
Börja med att spänna ett mjukt klippbart mellanlägg i 200x200 mm bågen.
Start by hooping a soft cut-away stabilizer in a 200 x 200 mm hoop.
Lägg på jeanstyget för ovansidan. Om man använder ett tunnare tyg kan man ha en tunn vadd även på ovansidan.
Put on the jeans the fabric for the top. If you are using a thinner fabric, you can have a thin batting also on the top. 

Sy nu den första Running Stitch linjen. Den fäster tyget på ovansidan på mellanlägget i bågen.
Sew the first Running Stitch line. It attaches the fabric on top of the stabilizer in the hoop.

Nu sys den eller de designs man valt.
Now sew the design you have chosen.
När broderierna är sydda så tar man bort bågen från maskinen och klipper bort hoppstygn. Ta inte bort tyget från bågen.
When the embroideries are sewn remove the hoop from the machine and cut away jump stitches. Do not remove the fabric from the hoop. 
Sätt limstift på baksidan – detta är dock inte nödvändigt men jag tycker det underlättar. 
Put a thin layer of glue stick on the back – this is not necessary but I think it helps. 
Lägg på vadd avsett för grytlappar samt bakstycket. ”Torka” limmet med ett ministrykjärn som du stryker från framsidan. Alternativt låter du det torka några minuter. Annars fäster du med nålar eller tejp. Använder du nålar sätt dem inte i området där nålen kommer sy.
Add batting destined for potholders and the back fabric. "Wipe" the glue with a ministrykjärn that you iron from the front. Alternatively, let it dry for a few minutes. Otherwise, attach with pins or tape. If you use needles do not put them in the area where the needle will sew.


Sy nu den andra Double Stitch linjen som fäster alla tyglager.

Sew the other Double Stitch line which attaches to all layers of fabric.
Därefter så sys de quiltlinjer man valt i detta fall rektanglar.
Then quilt lines you’ve chosen to sew in this case the rectangles.

När allt är sytt tar man bort tyget från bågen och skär ner sömsmånen till knappa 3-4 mm. Man kan även klippa bort vadd mellan sömsmånen.
When everything is sewn remove the fabric from the hoop and cut down the seam allowance to a scant 3-4 mm. You can also cut away batting between the seam allowance.
Jag brukar även sicksacka sömsmånerna för jag tycker att det är lättare att sätta på kantremsan då.
I usually zigzag the seam allowances because I find it easier to put on the binding then.
Nu gör jag på mitt sätt och var och en bestämmer själv hur man vill sy på kantremsan. Jag har valt att göra snedslåremsor som är 18 mm.
Now I do this in my own way, and you must decide how you want to sew the binding. I have chosen to make a bias tape, which is 18 mm. 

Sedan syr jag på dem med en sicksacksöm efter att jag limmat fast dem så de ligger på plats.
Then I sew them on with a zigzag stitch after I’ve glued them so they lay still.
Detta blir en lite smalare kantremsa som jag faktiskt gillar.
This will be a narrower binding that I actually like.

En annan sak som jag provade med denna grytlapp var att sätta hängaren diagonalt i ena hörnet på baksidan. Jag satte 2 små limpunkter för att hålla remsan på plats. Denna remsa sätts alltså dit innan kantremsan.
Another thing I tried with this Potholder was to put the hanger diagonally in a corner at the back. I put 2 small glue dots to hold the strip in place. This strip is inserted before the binding.
Detta för att sedan kunna hänga den på en S krok i köket. Jag har faktiskt irriterat mig på hängarna som jag alltid tycker är i vägen.
This is to be able to hang it on a S-hook in the kitchen. I have annoyed me on the hangers which I always think is in the way.
Hoppas ni provar att göra en grytlapp ”almost ITH” för det är faktiskt inte så svårt.
Hope you try making a Potholder "almost ITH" because it is actually not so difficult.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design with quote is from a collection called Applique designs - Circles - Doodle art Machine Embroidery
Fabric from an old “grown out” jeans skirt. 

Thursday, May 18, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 8

Nu ska vi gå igenom stegen för hur man gör denna grytlapp. Eftersom det finns många olika Embroidery Software så tänkte jag göra denna instruktion mer generell. Man kan ju göra detta på många sätt…men det är egentligen enkelt som en plätt. Det ni måste kunna göra är att:
Let's walk through the steps of how to do this Potholder. Because there are many different Embroidery Software I thought I'd make this tutorial more general. You can do this in many ways ... but it's really easy as pie. What you need to do is:
Skapa en kvadrat av Running Stitches, jag har använt min 200x200 mm båge och sätter följdaktligen storleken på den första kvadraten till 200x200 mm. Sätt stygnlängd till 3 mm.
Create a square of Running Stitches, I have used my 200x200 mm hoop, and consequently set the size of the first square to 200x200 mm. Set stitch length to 3 mm.
Sätta längd på stygnen, försök att sätta start och stoppunkt i mitten av den nedre linjen så du undviker hörn
Set the length of the stitches, try to set the start and stop point in the center of the bottom line so you avoid the corner
Skapa en kvadrat av Double Stitches – annars gör ni bara 2 enkla Running Stitches kvadrater som sys ovanpå varandra. Den andra linjen ska gå ca 1 mm innanför den första. Sätt stygnlängden till 3 mm.
Create a square of Double Stitches, otherwise you can do 2 Running Stitches squares sewn on top of each other. The second line will go 1 mm inside the first. Set length of the stitches to 3 mm.
This is just an imagninary placement of the designs as in the real photo

Skapa små kvadrater eller rektanglar av Double eller Triple Stitches (kallas även Bean Stitches) eller andra former som finns i ditt Embroidery Software som quilt motiv. Jag har satt stygnlängden till 3 mm eftersom jag vill ha dem lite accentuerade och dessutom så har jag ju ett ganska tjockt lager av tyger att sy igenom så stygnlängden ska anpassas.
The rectangles in red in the picture are the quilting motifs placed and sized to fit the "open spaces"
Create small squares or rectangles by Double or Triple Stitches (also known as Bean Stitches) or other forms that exist in your Embroidery Software as quilt designs. I have set the stitch length to 3 mm because I want them a little accentuated and in addition, I have a pretty thick layer of fabric to stitch through so the stitch length should be adjusted.
Vill man inte sy dessa broderier så kan man ju sedan variera bas linjerna med stippling eller rutmönster eller något annat quiltmotiv.
If you don't want to sew these designs then you can then vary the baselines with stippling or checkerboard pattern or any other quilt motifs.
Slutligen beroende på hur ens Embroidery Software fungerar så kan man behöva tänka på följande:

Tie Stitches. I detta fall så kommer ju alla mina sömmar förutom quiltmotiven att täckas, så ska man låta bli att infoga Tie Stitches så får man inte glömma den sista Double Stitch linjen samt Quilt Motiven. Men annars är det ju en bra vana att ha Tie Stitches i början och slutet av en söm. Det är ju inte så roligt om allt arbete är förgäves och stygnen repar upp sig, eller hur? 

Ha olika färg på de olika linjerna.
Det var väl inte så svårt. När jag tänker efter så är det ju egentligen bara en form jag arbetat med eller två om man nu vill skilja på en kvadrat och rektangel även om man bara drar ut den ena lite mer 😊
Finally, depending on how your Embroidery Software works, you need to think about;

Tie Stitches. In this case, as will all my seams except the quilt motifs be covered, so whether you’d want to avoid inserting Tie Stitches you must not forget the last line and Double Stitch Quilt Motifs. But otherwise, it's a good habit to have Tie Stitches at the beginning and end of a seam. It's not so much fun if all the work is in vain, and the stitches unravel themselves, right?

To have different colors of the lines.
It was not so difficult. When I think about it so it's really just a shape I worked with or two if you want to distinguish between a square and rectangle, even if you only pull out one a bit more
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design with quote is from a collection called Applique designs - Circles - Doodle art Machine Embroidery
Fabric from an old “grown out” jeans skirt.