Wednesday, October 18, 2017

Do the dishes in Halloween style - 1

Eftersom Halloween närmar sig tänkte jag fortsätta på detta tema samt även visa hur lätt vi kan ändra på en stygnsättningsfil för att få ett annat utseende samt användningsområde. De flesta stygnsättningsprogram har en speciell stygnsättningsfil som är ändringsbar. Spara alltid den för då slipper du göra om hela processen ifall du bara vill ändra några detaljer på en befintlig fil du gjort. I detta fall kommer jag att visa hur jag ändrar på den BE-fil (working fil) jag skapade i Embrilliance Stitch Artist 3. Jag tänker fortsätta på pumpatemat och använda den BE-fil jag gjorde för min trädgårdsflagga. Det vill säga den pumpa som jag ändrade applikations-satinen på till vanlig satin.
As Halloween approaches, I thought to continue on this theme as well as show how easy we can change a stitch file to get a different look and purpose. Most digitizing programs have a special stitch file that is changeable. Always save it because you will not need to redo the entire process if you just want to change some details on an existing file you've made. In this case, I will show how I change the BE file (working file) I created in Embrilliance Stitch Artist 3. I intend to continue on the pumpkin theme and use the BE file I made for my garden flag. That is, the pumpkin I changed the appliqué satin to ordinary satin.
Att anpassa stygnsättningen till det material man ska använda att brodera på är ibland helt nödvändigt. Här ska jag brodera på disktrasor – den torra varianten. Dessa har jag köpt på IKEA. Att brodera på disktrasor har varit väldigt populärt i Sverige de senaste åren. Jag har till och med broderat på disktrasor och skickat som julkort i cellofankuvert 😊 När jag broderar på disktrasor så vill jag inte ha alltför stygnintensiva designs eftersom ju mer nålen perforerar materialet ju större chans att de går sönder, så det gäller att göra en liten avvägning. Minimalt med underlay, gärna öppna designs och kanske även lätta lite på densiteten. Helt enkelt prova sig fram men jag gör anpassningar som jag kanske inte skulle göra på ett vanligt tyg.
Adapting the stitching to the material to be embroidered is sometimes absolutely necessary. Here I am going to embroider on a sponge dish cloth - the dry variant. These I have bought at IKEA. Embroidery on dish cloths has been very popular in Sweden in recent years. I have even been embroidered on a dish cloth and sent as a Christmas card in a cellphone case 😊 When I’ve embroidered on a dish cloth, I do not want to have too stitch-intensive designs because the more the needle perforates the material, the more chance it breaks, so it is important to have the right balance . Minimal underlay, open designs and maybe also lessen the density. Simply try out - but I make adjustments that I might not do on a regular fabric.
Det allra första jag gör är att mäta hur stor yta på disktrasan jag ska och kan brodera på beroende på den bågstorlek man har. Här har jag kommit fram till att bredd 150 mm x höjd 170 mm (6x7 inches) är bra. Det gör också att jag får plats med det i min 150x240 mm brodérbåge. I Preferences skapar jag en sådan bågstorlek. Annars kan man ju ta en större båge och skapa en rektangel i den storleken – det är bara så man har en ram att hålla sig inom.
The very first thing I do is to measure the surface of the dish cloth I will and can embroider according to the hoop size I have. Here I have found that a width of 150 mm x height 170 mm (6x7 inches) is good. It also lets me use it with my 150x240 mm embroidery hoop. In Preferences, I create such a hoop size. Otherwise, you can take a larger hoop and create a rectangle in that size - it's just so you have a frame to stay inside.
Börja med att öppna Embrilliance och Stitch Artist 3 och infoga BE filen av pumpan. Eller så öppnar ni via BE filen pumpan med en satin linje.  Det jag har sett – kanske jag inte riktigt vet hur jag ska göra - är att den öppnas den i ”originalbågstorlek”. Nåväl det är ju inget värre än att man ändrar bågstorlek, eller hur? 😊
Här har ni instruktionen för hur jag gjorden den ursprungliga applikationspumpan.
Här är instruktionen för hur ni gjorde om den till en enkel applikation med enbart satin.
Start by opening Embrilliance and Stitch Artist 3 and insert the BE file of the pumpkin. Or you can open the BE Pumpkin with a satin line. What I've seen - maybe I do not really know how to do - is that it opens it in "original hoop size". Well, it's not worse than changing the hoop size, right? 😊
Here you have the instructions for how I made the original appliqué pumpkin.
This is the instruction for how you made it into a simple appliqué using only the satin.
Nu ska jag ändra satin linjen till att bli en Run och därefter ändra den till en Stem stitch med bredd 3 mm. Se till att ni har Tie at entry och Tie at exit ikryssat.
Now I'll change the satin line to become a Run and then change it to a Stem Stitch with a width of 3 mm. Make sure you have Tie at entry and Tie to exit set.

Därefter så justerar jag de mittersta linjerna så de är anpassade till den nya ”outlinen”. Det jag fick ändra på var att flytta punkterna i ändarna av linjerna en aning så de ligger bakom den nya ”outlinen”. Se till att ni har Tie at entry och Tie at Exit ikryssat.
Then I adjust the middle lines so they are adapted to the new "outline". What I had to change was to move the points at the ends of the lines slightly so they are behind the new "outline". Make sure you have Tie to entry and Tie to exit set.
Därefter så ska vi bearbeta ögon och mun genom att i Properties ta bort Underlay. Se till att ni har Tie at start och Tie at exit ikryssat.
Then we will process the eyes and mouth, by in Properties removing the Underlay. Ensure that you have the Tie at entry and Tie at exit ticked.
Spara nu den nya Pumpa designen som en working fil, dvs en BE-fil under ett nytt namn. Egentligen skulle jag rekommendera att man börjar med att spara designen under ett nytt namn för att inte av misstag skriva över original-filen. Då kan man spara efter varje moment om man vill 😊
Now save the new Pumpkin design as a working file, i.e. a BE file under a new name. Actually, I would recommend starting by saving the design under a new name to not accidentally overwrite the original file. Then you can save for each step if you want to

Sedan väljer jag en font och skriver Halloween med stora bokstäver. Här har jag valt Jazz ur Embrilliance, men ni kan ju välja en spöklik Halloween liknande BX font om ni har en sådan. Försök under alla omständigheter att välja en som inte har så mycket underlagsstygn. Nu ska jag dessutom göra om den satinen eftersom disktrasorna kanske inte riktigt är avsedda för väldigt stygnintensiva broderier, speciellt är de är ganska små. Här ser ni fonten som den blev i original, 139.2mm x 16.4 mm.
Then I choose a font and write Halloween in uppercase letters. Here I have chosen Jazz from Embrilliance, but you can choose a spooky Halloween like BX font if you have one. In any case, try to choose one that does not have so much underlay stitches. Now I'm going to redesign that satin because the dish cloths are not really intended for very stitch-intensive embroideries, especially if the like these are quite small. Here you see the font as it was in original, 139.2mm x 16.4mm.
På den här fonten jag valde gick jag in i Properties och Stitch och ändrade följande:
Vid Autofill ändrade jag typ till None
Satin Density ändrade jag till 5
Avmarkerade all ”Underlay”.
In this font I chose, I selected Properties and Stitch and changed the following:
At Autofill, I changed the type to None
Satin Density I changed to 5
Deselected all "Underlay".
Nu kan man ju sy designen så här om man vill. Jag gjorde ett prov på en disk trasa. 
Now you can design the design like this. I did a sample of a dish cloth. 
Nu ville jag göra fonten lite större så jag förstorade fonten på höjden till 35,7 mm. Då blev det så här. Jag tycker faktiskt att den blev mer Halloweenaktig när den förstorades på höjden.
Now I wanted to make the font a little bigger so I enlarged the font’s height to 35.7 mm. Then it became like this. I actually think it became more Halloween when it was enlarged.
För att brodera detta på disktrasan så fäste jag disktrasan i en ram som jag gjort till min båge av bakplåtspapper av teflon. Jag fäste den med knappnålar i sidorna.
To embroider this on the dish cloth, I put the dish cloth in a frame that I made to my hoop from a Teflon baking sheet. I fastened it with pins on the sides.

Jag använder inget mellanlägg och eftersom bågen är större än disktrasan så mäter jag ut så jag får rätt avstånd från mittlinjenrna.
I do not use any stabilizer and because the hoop is larger than the dish cloth, I measure so that I get the right distance from the center line.
Från baksidan ser ni att nålarna går upp i disktrasan igen.
From the back you see that the needles reappear in the dish cloth again.

Min färdiga disktrasa.
My finished dish cloth.
Visst blev det skillnad från den naturella?
Surely it was different from the natural one?
Baksidan blir så här.
The back is like this.

Visst passar den till min trädgårdsflagga?
Certainly does it fit my garden flag, doesn’t it?

INFORMATION ON DESIGNS
DESIGNS: Designs are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
LETTERING: From Embrilliance Essentials 
SPONGE DISH CLOTHS: PLUSSIG from IKEA

Tuesday, October 17, 2017

SPOOKY W.I.P.


Spöklikt W.I.P. som står för work in progress sys i min maskin. Kan avslöja att det rör sig om en design som jag gjort i Stitch Artist 3 och nu gjort om BE filen på så jag anpassat den till helt andra förutsättningar. Nyfiken?
Dessutom kan man ju spöka till det med text som man också tänjer gränserna på 😊
Spooky W.I.P. which stands for work in progress is sewing in my machine. Can reveal that this is a design that I made in the Stitch Artist 3 and now re-made the BE-file so I adapted it to completely different conditions. Curious?
In addition, one can “make it a bit more spooky” by adding text that one has also “pushed the limits on” 😊

INFORMATION ON DESIGNS
DESIGNS: Designs are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance


Need some sunshine - 4


Nu har jag sytt färdigt trosorna från mönstret LB Boxer. Det var roligt att leka med fotoredigeringsprogrammet och göra bilden till ett gammalt utseende. Tror kanske inte detta var den typ av trosor man hade för över 100 år sedan. Kanske synd för de är väldigt sköna och bekväma att ha på.
Now I have finished sewing the ladies boxer briefs from a pattern from LG Sömnad.  It was fun to play with the photo-editing program and make the image to an old appearance. May not think this was the kind of panties they had for over 100 years ago. Perhaps a pity for they are very cosy and comfortable to wear.

Jag valde att sy delad framdel …
I chose sewing a split front ...

… och bakdel.
... and back.

När jag syr så så syr jag ner sömmen med en sicksack. Ibland gör jag en tre stegs sicksack och ibland en vanlig. Fördelen med en vanlig är att den är så mycket lättare att sprätta, och det fick jag göra eftersom jag slarvade och tänkte fel på vad som var sidsömmen. Jag upptäckte det när jag skulle sy samman sidsömmarna. I sådana fall är man glad att man inte sydde en tre stegs sicksack även om den sömmen är väldigt snygg.

When I sew like that I sew down the seam with a zigzag. Sometimes I do a three-step zigzag and sometimes a standard. The advantage of a standard is that it is so much easier to rip up the stitches, and that I had to do because I didn’t pay enough attention to which part that was the side seam. I discovered it when I was going to sew together the side seams. In such cases, you are happy that you did not sew a three-step zigzag although the seam is very stylish.

Ett par enkla och glada boxertrosor.
A simple and cheerful pair of ladies boxer briefs.

Facts about designs/fabrics etc:

Monday, October 16, 2017

Halloween door wreath


Jag blir så himla trött på alla talgoxar som vi har på vår tomt. Jag vet att vi har oss själva att skylla eftersom vi matar dem, men de behöver väl inte straffa mig genom att äta upp mina dörrkransar 😊 Den med juteväv på styrolit har de bara älskat att picka sönder så nu har jag satt upp ett hjärta av stål.
I am so very tired of all the birds that we have in our garden. I know that we have ourselves to blame because we feed them, but they should not punish me by eating up my door wreaths 😊 The with burlap on styrofoam, they just love to peck on so now I have set up a heart of steel.

Ja jag inser att det kan misstolkas men det är faktiskt av stål liknande material.
Well I realize it can be misinterpreted but it's actually made of a steel similar material.

Runt den yttersta kanten har jag satt ett band som jag köpte på IKEA för ett par år sedan. Nu fick jag den perfekta användningen för den.
Around the outer edge, I have put a ribbon that I bought at IKEA a few years ago. Now i got the perfect use for it.

Sedan dekorerade jag hjärtat med mina små söta spöken som ni kan läsa om hur jag gjorde i Stitch Artist 3.
I then decorated heart with my little cute ghosts which you can read about how I did Stitch Artist 3. 

Samt även en köpt design av en pumpa som jag dekorerade med en liten rosett.

Also a purchased design of a pumpkin that i decorated with a small bow.

INFORMATION ON DESIGNS ETC:
Ghost Designs are made in STITCH ARTIST 3 from Embrilliance
BX font used for the lettering

Sunday, October 15, 2017

My Halloween Garden Flag


Tänkte bara ge er en liten update på hur min Halloween flagga såg ut efter lite mer än 1 vecka i regn varje dag. Förvånansvärt bra med tanke på att jag limmat dit filtbokstäver, katt och pumpa. Jag fick limma dit några hörn på ett par bokstäver men det var allt. Samt att bordstabletten fortfarande ser strålande bra. Kommer definitivt att göra mer saker på det här sättet. Pumpan och bokstäverna är ju gjorda som fristående applikationer i Stitch Artist 3.

Just wanted to give you a little update on how my Halloween flag looks after a little more than a week of rain every day. Surprisingly good considering that I glued the felt letters, cat and pumpkin. I got to glue some corners in a couple of the letters, but that was all. And as for the table runner it still looks good. Will definitely be doing more things in this way.  The pumpkin and the letters is made as standalone appliqués in Stitch Artist 3.
PREVIOUS PARTS IN THIS SERIES
DESIGNS: Designs and letters are made in Stitch Artist 3 from Embrilliance
Felt of various thickness
FABRIC: Table runner MÄRIT from IKEA

Need some sunshine - 3

Söndag och solen skiner. Kanske påverkade jag regnet en liten stund med mina solgula trosor jag syr. Eller inte 😊 Jag håller i alla fall på att sy ett par boxer shorts av resten av tyget. Det ska bara bli ett par enkla standard modell. Det absolut klurigaste momentet som jag fastnar på varje gång är grenen och hur och åt vilket håll jag rullar in alla delar för att få alla sömmar gömda. Förstår inte att jag glömmer det varje gång 😊
Sunday and the sun is shining. Perhaps I affected the rain for a little while with my sunny yellow panties I sew. Or not 😊 In any case, I'm sewing a pair of boxer shorts from the rest of the fabric. It should just be a simple standard model. The most difficult part I get stuck at every time is the crotch part and how and in which direction I roll in all parts to get all the seams hidden. Do not understand I forget it every time 😊
Detta är nog de sista blommorna i trädgården den här hösten.
These are probably the last flowers in the garden this fall.

Facts about designs/fabrics etc:
Pattern LG Boxer from LG Sömnad

Saturday, October 14, 2017

Need some sunshine - 2

Nu har jag sytt färdigt trosorna från mönstret Evie. De ser väldigt fina ut, men jag var som sagt väldigt betänklig till att inte ha resår i benen.
Now I have finished sewing the panties from the pattern Evie. They look very pretty, but I was very dubious not to have elastic in the legs.

Tyvärr visade sig min tanke vara rätt. Jag kommer bli tokig om inte benringningen sitter stadigt så tyvärr blir nog detta inget jag kommer göra igen 😊
Unfortunately my thought turned out to be right. I will be crazy if the leg opening doesn’t stay put so unfortunately this is not anything I will do again 😊
Tyget jag har kvar tänker jag sy ett par boxershorts från LG Sömnad av. Andra gula saker idag är alla löv på träden.
From the fabric I have left, I intend to sew a pair of boxer shorts from LG Sömnad. Other yellow things today are all the leaves on the trees.
Min mans skor som vi försökte få talgoxarna att sitta på skon som de brukar göra, men idag ville de inte vara med på kort. Man en satt dock ner på min mans knä.
My husband's shoes as we tried to get the the Great Tits to sit on the shoe as they usually do, but today they didn't want to be in a photo. One however sat down on my husband's knee.

Samt den stora blomkålssvampen (Sparassis crispa) som växer vid en tall i trädgården.
As well as the great cauliflower fungus (Sparassis crispa) which grows at a pine tree in the garden.

Facts about designs/fabrics etc:
Pattern EVE from Pattydoo