Monday, January 16, 2017

Bracelet - 2


Det är egentligen väldigt lätt att göra detta armband och i realiteten behöver man inte ens ha en brodérmaskin.
It is really very easy to make this bracelet and in reality, you do not even have to have an embroidery machine.

Det är ju egentligen bara två stycken tyg/material som fogas samman (eventuellt med ett tredje tunnare foder på baksidan). Man fyller därefter ytan i armbandet med valfria broderier, sömmar eller med ”couching effekt” dvs med en speciell pressarfot där man låter ett garn löpa med. Slutligen syr man samman lagren för att forma kanterna på rektangeln med en tjockare söm typ ”Trippel Stitch” eller förstärkt raksöm med lite längre stygn.
It's really just two pieces of fabric/materials that are stitched together (possibly with a third thinner lining on the back). Finally complete the surface of the bracelet with optional embroidery, stitching, or with "couching" i.e. with a special presser foot where you let the yarn run along with the thread. Finally, sew together the layers to form the edges of the rectangle with a thicker seam like "Triple Stitch" or reinforced straight stitch with slightly longer stitches.


Nu är ju jag lite förtjust i broderimaskiner och Broderi Software så naturligtvis utnyttjar jag detta. Jag kommer i följande avsnitt visa er hur jag sydde detta armband. Jag har använt ett för mig nytt material som heter SnapPap. Jag fick några ”provbitar” av min goda vän Tatjana. Annars kan ni använda exempelvis konstskinn.
Now I am a little fond of embroidery machines and Embroidery Software, so of course I exploit this. In the following post, I will show you how I sewed this bracelet. I have used, one for me, new material called SnapPap. I got some "test-pieces" by my good friend Tatjana. Otherwise you can use fake leather.

Jag börjar med att mäta omkretsen av min handled. Tänk på att det ska vara ganska precis men ändå inte streta emot – heller inte gå att snurra för mycket om ni inte vill ha armbandet så. Det kommer att komma på några millimeter eftersom vi syr med ”råa kanter” men också försvinna lite beroende på hur tjockt du gör armbandet och hur stelt material man använder. Lagom oklar beskrivning eller hur? :-) Prova er helt enkelt fram. Har ni en bit tjockare papper typ tunn kartong kan det vara lämpligt att använda som provbit.
I start by measuring the circumference of my wrist. Keep in mind that it should be quite tight but still not struggle against your wrist – and not going to spin too much unless you do not want the bracelet like that. It will be a few millimeters larger since we sew with "raw edges" but also disappear a few depending on how thick you make the bracelet and how stiff material you use. Just in time unclear description, right? :-) You simply must try it out. If you have a bit thicker paper type cardstock, it may be appropriate to use as a test piece.

I detta exempel använder jag mig av Bernina Embroidery Software V8 men som jag sa detta går att göra i alla Embroidery Software. Det som kan skilja är fyll-yta och sömmar men å andra sidan har vi ju alla olika smak och vill välja själva.
Armbandets delar kommer att bestå av 4 ”objekt/sömmar”. Det de här 4 sömmarna ska göra är att:
1.    Sy en placeringslinje på mellanlägget där jag kan placera tyget - i detta fall SnapPap. Denna ”Basting Stitch” linje ska ha långa stygn, ca 5-6 mm. Placeringslinjen ska ha formen av en rektangel aningen större än rektangeln enligt måtten du mätt runt din handled.
2.    Sy fast SnapPap med den andra ”Basting Stitch” linjen som också ska ha långa stygn, ca 5-6 mm. Även den ska ha formen av en rektangel i samma mått som den första, dvs lite större än måtten du mätt runt din handled.
3.    Sy den dekorativa sömmen som kan vara en söm, broderi eller ett motiv som den sicksack stippling jag gjorde. Det ska fylla rektangelns form enligt de mått som du mätt runt handleden.
4.    Sy en Triple Stitch linje runt rektangelns form enligt de mått som du mätt runt handleden. Denna söm syr också fast baksidan av armbandet.
Ni kommer se att jag börjar med att göra steg 3 och 4 för att därefter göra placeringslinjen och linjen som syr fast SnapPap. Dessa flyttar jag sedan upp till position 1 och 2.

In this example, I use Bernina Embroidery Software V8, but like I said this can be done in all Embroidery Software. What may be different is the fill pattern and seams but on the other hand, we all have different taste and want to choose for ourselves.

The Bracelet parts will consist of 4 "objects/seams". What these 4 seams will do is:
1.    To sew a positioning line on the stabilizer where I can place the fabric - in this case the SnapPap. This "Basting Stitch" line should have long stitches, approx. 5-6 mm. The placement line should be in the form of a rectangle slightly larger than the rectangle according to the dimensions you measured around your wrist.
2.    Sew the SnapPap onto the stabilizer with the other "Basting Stitch" line - should have long stitches, approx. 5-6 mm. Also, it should be in the shape of a rectangle of the same dimensions as the first, that is a bit larger than the dimensions you measured around your wrist.
3.    Sew the decorative stitch that can be a seam, embroidery or a motif as the zigzag stippling I made. It should fill the rectangle shape per the dimensions you measured around your wrist.
4.    Sew a Triple Stitch line around the rectangle shape per the dimensions you measured around your wrist. This seam also sews the back of the bracelet.
You will see that I am starting to do steps 3 and 4 in order to then make the placement line and SnapPap line stitch. These I then move up to position 1 and 2.

Det man börjar med att göra är att ”rita upp en rektangel i måtten 4 cm x omkretsen på handleden (måtten). Man gör det genom att sätta stygnpunkter i sitt Embroidery Software – alternativt finns en funktion som gör att man kan rita en rektangel direkt. Man har då bra hjälp av rutnätet. Välj en bågstorlek som rymmer det armband plus placeringslinjer du ska göra. Jag valde en 180x130 mm båge. Den rektangeln ska sedan fyllas med sömmar, mönster eller små broderier – ni väljer själva. Jag har valt ett fyllnadsmönster genom att välja Stipple Stemstitch Fill. Jag tror att detta skulle bli riktigt snyggt även på ullfilt.
What you start with is to "draw a rectangle in the measurments 4 cm x the circumference of your wrist (the measurements). To do this, set the stitch points in your Embroidery Software – alternatively there is a feature that allows one to draw a rectangle directly. You will have good use of the grid. Select a hoop size that accommodates the bracelet plus placement lines. I chose a 180 x 130 mm hoop. The rectangle will be filled with stitches, patterns or small designs – of your choice. I have selected a fill pattern by choosing Stipple Stemstitch Fill. I think this would be really neat on wool felt.

Därefter så markerade jag objektet och valde Properties och ändrade avståndet mellan linjerna från 6 till 8 men detta är ju helt en smaksak.
Then I selected the object and chose Properties and changing the spacing between lines from 6 to 8 but this is entirely a matter of taste.Eftersom jag vill ha en outline runt detta så väljer jag Duplicate och väljer sedan en ny färg. Jag kommer först att få en kopia av mitt fyllnadsmönster.
Because I want an outline around this I choose Duplicate and then select a new color. I will first get a copy of my fill pattern.

Därefter så markerar jag Tripple Outline i gruppen Outlines. Jag högerklickar och väljer Object Properties och ändrar längden på stygnen till 2,75 mm. Men jag kan även högerklicka på den ikon där jag valde Trippel Stitch och ändra stygnlängden.
Then select I Tripple Outline in the Group Outlines. I right click and select Object Properties and change the length of the stitches to 2.75 mm. But I can also right-click on the icon for which I chose Tipple Stitch and adjust the stitch length.

Nu tänkte jag även göra ”outlines” i form av rektanglar som markerar placering och syr fast SnapPap. De ska vara aningen större än själva armbandet. Jag kopierar den sista outlinen genom att välja Duplicate och väljer sedan en ny färg. Därefter så markerar jag Single outline och väljer Properties och ändrar längden på stygnen till 6 mm.
Jag ska nu förstora ytan på denna outline till att bli 5 mm utanför linjerna. För att åstadkomma detta så ”låser jag upp” Proportional Scaling och skriver i måttet som är totalt 10 mm större än det som står. Om du hamnar utanför din bågstorlek med någon millimeter så kan du justera avståndet. Det viktiga är att den här linjen sys åtminstone 2–3 mm utanför Triple Stitch linjen. 
Now I thought I'd do the "outlines" in the form of rectangles which mark the location and sew the SnapPap. They should be slightly larger than the actual bracelet rectangle. I copy the last outline by choosing Duplicate and then select a new color. Then I select Single outline and select Properties and change the length of the stitches to 6 mm.
I will now enlarge the surface of this outline to be 5 mm outside the lines. To accomplish this I "unlock" Proportional Scaling and write in the measurement, which is a total of 10 mm larger than what it says. If you find yourself outside your hoop size with a millimeter or two, you can adjust the distance. The important thing is that this line is sewn at least 2-3 mm beyond the Triple Stitch line.
Denna linje ska jag nu kopiera ytterligare en gång genom att göra en Duplicate och sedan byta färg. Att jag tilldelar olika färger på de olika momenten är enbart för att få maskinen att stanna så jag kan lägga till tyg etc.
Nu går jag till Color Film och markerar de två sista linjerna jag gjorde (de med de längre stygnen) och flyttar upp dem till position 1 och 2. Spara designen dels som en stygnsättningsfil samt exportera den till ett format din maskin kan sy i.
This line will now be copied once more by making a Duplicate and then change the color. I assign different colors for the various steps, only to get the machine to stop so I can add fabric etc.
Now I go to Color Film and select the last two lines I did (the ones with the longer stitches) and move them up to position 1 and 2. Save the designs as both a digitizing file and export into a machine embroidery format your machine uses.

Nästa gång ska jag visa hur man syr armbandet.
Next time I will show how to sew the bracelet.

Digitized in Bernina Embroidery Software 8 Designer Plus

2 comments:

 1. Toll, was du aus dem Snap pap gemacht hast!!!

  Liebe Grüße
  Tatjana

  ReplyDelete
  Replies
  1. Danke liebe Tatjana. Das SnapPap war wirklich etwas anderes als ich vorher gesehen habe.

   Delete