Monday, January 23, 2017

Buttonholes - 3

Att göra sina egna knapphål är inte så svår. Speciellt om man vill ha större knapphål med bredare mellanrum där man klipper upp och bredare satinsömmar så är det perfekt.
Making your own buttonholes is not so difficult. Especially if you want larger buttonholes with wider gaps where they cut up and wider satin stitches, it's perfect.
Man kan göra knapphål som man gör i Font Digitizing delen av Premier+ Ultra och lägger i en egen grupp av ”Super Designs” Då kan man lätt förändra storleken på dem.
Men om man bara vill göra ett knapphål så är Create delen av Premier+ Ultra perfekt.
One can make buttonholes as you do in the Font Digitizing part of the Premier+ Ultra and put in a separate group of "Super Designs" Then you can easily change the size of them.
But if you just want to make one buttonhole the Create section of the Premier + Ultra is perfect.
Jag börjar med att i Create delen ställa in Hoop Size till 100x100 mm.
Därefter sätter jag Grid Size till 2 mm.
Jag går till Quick Create i menyraden och avmarkerar Pattern Fill och ställer in Satin Line på Running Stitch.
I Options - Fill Area and Line - sätter jag längden på Running Stitches till 1.7 mm.
Jag väljer Shape 14 och trycker sedan på Shapes ikonen.
I start in the Create part and set Hoop Size to 100x100 mm.
Then I set the Grid Size to 2 mm.
I go to the Quick Create the menu bar and uncheck the Pattern Fill and set Satin Line to Running Stitch.
In Options - Fill Area and Line - I set the length of Running Stitches to 1.7 mm.
I choose Shape 14 and then press the Shapes icon.
Gå nu till Home i menyraden. Börja med att ändra Design Size genom att välja Modify Block. Vi sätter höjden på knapphålet till 70-75 mm. Bredden sätter vi till 4 mm. För att göra detta måste du avmarkerar Proportional. Du får via procent komma till de måtten jag anger. 75 mm är för att själva öppningen ska bli ca 70 mm. Om du väljer 70 mm så blir öppningen en aning mindre.
Now go to Home in the menu bar. Start by changing the Design Size, choose Modify Block. We set the height of the buttonhole to 70-75 mm. The width we set to 4 mm. To do this, you need to uncheck Proportional. You get come to the dimensions I specify through percent. The 75 mm measurement is so that the opening should be about 70 mm. If you choose 70 the opening will be slightly smaller.
Du kommer nu behöva ta bort lite stygnpunkter för att få knapphålet jämt och fint.
You will now need to remove some stitch points to get buttonhole evenly and fine.
2 mm
Därefter kopierar du linjen en gång och klistrar in. Du kan om du villinfoga ett färgbyte. Den linjen ska du nu göra till en Satin linje genom att välja det i Properties. Sätt vidden till 2 - 3 mm vilket du föredrar. Jag har valt 3 mm.
3 mm
Then, copy the line once and paste. You can if you want to insert a color change. That line should now be converted to a satin line by selecting that in Properties. Set the width to 2 - 3 mm, whichever you prefer. I have chosen 3 mm.
Därefter sparar du knapphålet som en stygnsättningsfil. Vill du lägga till ett motiv kan du göra det eller någon design. Därefter exporterar du
Then, save the buttonhole as a digitizing file. If you want to add a decoration, you can do so or add a design. Then export the buttonhole embroidery design in a format your machine can read.

Premier+ Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment