Sunday, January 29, 2017

More buttonholes combined with ITH – 3

Det första vi ska göra är en mall som ni kan använda om och om igen med lite justering. Mallen kommer att bestå av en rektangel med förstärkta kortsidor.
1.   Vi börjar med att öppna Premier+ Ultra Design Creator.
2.  Sätt bågstorleken (hoop size) till 100x100 mm och sedan kan om ni vill sätta ner storleken på rutorna (grid size) till 2–3 mm. Det är egentligen inte nödvändigt men kan ge en bättre visuell förståelse av storleken.
The first thing we'll do is a template that you can use over and over again with a little adjustment. The template will consist of a rectangle with reinforced short sides.
1.   We start with opening Premier+ Ultra Design Creator. 
2.   Set hoop size to 100 x 100 mm, and then, if you want to you can set the grid size to 2-3 mm. It's not really necessary but can give a better visual understanding of size.
Ni ska göra en grundmall som ser ut ungefär som denna och vi behöver inte bry oss så mycket om storleken just nu.
Denna rektangel bör ni börja och sluta med i sidan så ni inte får en ful klump uppe i hörnet. Se den röda och gröna punkten på vänster sida. Då kommer detta täckas av stolpen.
Nu kan man ju göra på olika sätt men efter lite prov hit och dit så har jag fastnat för detta sätt att göra knapphålen. De kommer ha en förstärkt del i över- och underkant.
You'll make a basic template that looks something like this and we don't need to bother so much about size right now. 
This rectangle should you begin and end with on the side so you do not get an ugly lump up there in the corner. See the red and green dot on the left side. Then this will be covered by the satin column.
Now you can do in different ways but after some tests here and there so I have stuck to this approach to make the buttonholes. They will have a reinforced line in the top and bottom.
Men låt oss börja från början och stygnsätta denna mall.
3.   Ni börjar med att gå till Precise Create i menyraden.
4.   Avmarkera Pattern Fill och ställ in Satin Line på Running Stitches. Dessa sätter ni längden på till 1.7 mm.
5.   Sedan börjar ni på ena långsidan och går upp till ett hörn och över till nästa hörn. Håll ner Ctrl knappen så får ni spetsiga hörn (ni ser att stygnpunkterna är fyrkantiga). Symboliseras av punkterna 1-3.
But let's start from the beginning and digitize this template.
3.   You start by going to Precise Create in the menu bar.
4.   Uncheck Pattern Fill and set Satin Line to Running Stitches. These should have a length of 1.7 mm.
5.   Then, you begin on one long side and go up to a corner and across to next corner. Hold down the Ctrl button and you’ll get sharp corners (you can see the stitch points are square). Symbolized by paragraphs 1-3.
6.   När ni kommit till det andra hörnet i överkanten ska ni fortsätta att sätta 4 stygn punkter som i ett sicksack mönster som ska föras samman med de två tidigare stygn punkterna. Så länge ni inte högerklickar kan ni ”vila emellan momenten”. För att ge en illusion av hur det är kan ni tänka ett sicksackmönster som detta. 
6.    When you come to the second corner in the top will you continue to put 4 stitch points in a zigzag pattern to be merged with the previous two stitch points. As long as you do not right click, you can "rest between the setting of stitch points". To give the illusion of what it is can you think of a zigzag pattern like this.


Stygnpunkt 4 - Stitch point 4


Stygnpunkt 5 - Stitch point 5


Stygnpunkt 6 - Stitch point 6

Stygnpunkt 7 - Stitch point 7

7.   Men för att få lite mer systematik i det hela tar vi stygnpunkt för stygnpunkt. Det blir många bilder men det är för att ni ska se hur det ser ut steg för steg. Zooma gärna in så ni ser var ni sätter stygn punkterna. Stygnpunkterna ska inte överlappa varandra till 100% - detta för att ni ska få en aningen tjockare linje i över- och nederkant. Symboliseras här av stygnpunkterna 4-7.
7.   But in order to get some more general scheme of it all, we’ll take stitch point by stitch point. There will be many pictures but it is for you to see what it looks like step by step. Zoom in so you see where you set the stitch points. The stitch points should not overlap each other to 100% - this is for you to have a slightly thicker line at top and bottom. This is symbolized by stitch points 4-7.

Stygnpunkt 8+9 - Stitch point 8+9

8.   Sedan sätter ni en stygn punkt i nedre högra hörnet. Går över och sätter en punkt i nedre vänstra hörnet.
8.   Then put a stitch point in the lower right corner. Go over and put a stitch point in the lower left corner as well.

Stygnpunkt 10 - Stitch point 10


Stygnpunkt 11 - Stitch point 11


Stygnpunkt 12 - Stitch point 12


Stygnpunkt 13 - Stitch point 13

9.  Upprepa nu proceduren med sicksackmönstret med 4 stygnpunkter som beskrivits i punkt 7. När detta är klart kommer ni har en tjockare linje i över- och underkanten. Symboliseras här av stygnpunkterna 10-13.
9.    Repeat the procedure with the 4 “zigzag stitch points” described in paragraph 7. When this is done, you will have a thicker line in the upper and lower edge. This is symbolised by stitch points 10-13.

10.    Sätt en sista stygnpunkt nära den första. Stygnpunkt 14
10.   Put a final stitch point near the first stitch point . Stitch point 14

11.   För samman stygnpunkterna 1 och 14 och  högerklicka.
12.  Titta i Life View och Zooma in så du ser om linjerna är raka. Justera om så behövs genom att flytta stygnpunkterna.
Fortsättning följer. Om du vill göra detta i delar och följa respektive blogginlägg så sparar du nu edo filen under valfritt namn och med tillägget ver 1. Jag har döpt min till Knapphålsmall ver 1.
11. Bring stitch points 1 and 14 together and right-click.
12. Check in Life View and zoom in so you can see if the lines are straight. Adjust if necessary by moving the stitch points.
To be continued. If you want to do this in parts and follow each blog post you must save now save the file in edo format under any name, and with the extention version1. I have named mine Buttonhole template version 1.

Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment