Monday, January 30, 2017

More buttonholes combined with ITH – 4

Om du följer med i processen avsnitt för avsnitt öppnar du först stygnsättningsfilen (edo - format) du sparade under valfritt namn med tillägget ver 1 i förra avsnittet i Premier+ Ultra Createdelen. Min hette Knapphålsmall ver 1.
If you follow the process section for section, first open the digitizing file you saved in edo-format under any name with the extension version 1 in the last section of Premier+ Ultra Create part. My name was Buttonhole template version 1.

Hur gör man då för att få rätt storlek på sitt knapphål? Ramen vi gjorde i förra avsnittet kan ju egentligen ha helt fel mått. Jag kommer att utgå ifrån att mellanrummet mellan stolparna på knapphålet ska vara 1 mm. Man kan ju gå aningen närmare men risken är att det blir svårt att klippa/skära upp.

How do you do then get the right size of your buttonholes? The template we did in the previous section can actually be in the completely wrong dimensions. I will assume that the gap between the columns in the buttonhole should be 1 mm. One can go slightly closer but the risk is that it will be difficult to cut/slice.
Detta kommer att innebära att den rektangel ni ska göra är 1 mm + stolpens vidd. Detta beroende på att den linje vi har kommer att ligga i mitten på satinstolpen. Dvs vill ni ha ett knapphål med stolpar som är 4 mm breda så kommer bredden på rektangeln att vara 5 mm x höjden på knapphålet plus någon/några mm gör att kompensera för stopp vid kortsidorna.
This will mean that the rectangle you should do is 1 mm + the column width. This due to the fact that the line we have will be in the middle of the satin column. This means, if you want to have a buttonhole with columns that are 4 mm wide, then the width of the rectangle is to be 5 mm x height of the button hole plus any mm enabling to compensate for stops at the ends.

13.  Markera den rektangel du utgår ifrån. I detta fall kommer jag vilja ha ett knapphål som totalt är 8 cm. Jag ska även ha 4 mm breda stolpar på knapphålet vilket enligt den formel jag beskrev ovan gör att bredden på min rektangel ska vara 5 mm.
13. Select the rectangle. In this case, I like to have a buttonhole that is a total 8 cm long/high. I should also have 4 mm wide columns in this buttonhole which per the formula I described above allows the width of my rectangle to be 5 mm. 

14. Gå till Home i menyraden och välj Modify Block. Det första du ska göra är att avmarkera Proportional. Därefter ändrar du procenttalen så du kommer till en bredd om 5 mm och en höjd om 80 mm.
14. Go to Home on the menu bar and select Modify. The first thing to do is to uncheck Proportional. Then change the percentages so you get to a width of 5 mm and a height of 80 mm.

15. Att det kanske har en öppning som är 7.7–7.8 cm spelar i detta fall ingen roll. Om det hade gjort det skulle jag fått göra ett tillägg på det. Du kan i View använda dig av måttstickan och se öppningens längd på knapphålet.
16. Spara den nya stygn filen som Knapphålsmall 5x80 mm. Det kommer fortfarande vara filformat .edo.

15. It may have an opening that is 7.7-7.8 cm but that doesn’t matter in this case. If it had done that, I'd had to make an add-on on to it. You can measure the opening and see the length of the opening in the buttonhole in View by using the ruler.
16. Save the new stitch file as Buttonhole template 5x80 mm. It will still be file format. edo.

17.  Gå till Precise Create i menyraden. Avmarkera Pattern Fill och ställ in Satin linjen på Satin. Öppna Fill Area and Line och ändra vidden till 4 mm. Resten får vara som det är.

18. Klicka på Create Line och sätt två stygnpunkter upptill och nertill på den ena stolpen.
17. Go to Precise Create in the menu bar. Clear the Pattern Fill and set Satin Line if not the default choice. Open the Fill Area and Line and change the width to 4 mm. The rest can remain as it is.
18. Click on Create Line and put two stitch points at the top and bottom of the line.

19. Blir det en aning fel på avståndet kan vi korrigera detta genom att dra stygnpunkten så hela linjen blir täckt.

19. If there will be a little error on the distance, we can fix this by pulling the stitch point so the whole line gets covered.

20. Upprepa på den andra sidan så du nu har två kolumner. När punkterna är flyttade kontrollerar man i Life View att allt är rakt och fint. 
20.  Repeat on the other side so that you have two columns. When items are moved, make sure by checking in Life View that everything is straight and fine.

21. Spara nu stygnfilen i edo-format och döp den till exempelvis Knapphål 5x80 mm med 4 mm breda stolpar.
22. Slutligen exporterar du den i vp3 eller vp 4 format. Nästa gång ska vi lägg till en dekorativ detalj på knapphålet. Eftersom jag gör det i Premier+ Extra och det jag sparar där blir vp4 format så exporterar jag i det formatet. Men det spelar egentligen ingen roll om ni exporterar i vp3 eller vp4 i detta läge och just för detta ändamål. I nästa avsnitt ska vi förse knapphålet med några dekorativa detaljer.
21. Save the stitch file in the edo-format and name it e.g. Buttonhole 5x80 mm with 4 mm columns.
22. Finally, you export it in vp3 or vp 4 format. Next time, we'll add a decorative detail on the buttonhole. Because I do it in the Premier+ Extra and what I save there will be in vp4 format you can as well export in that format. But it doesn't really matter if you export in vp3 vp4 or at this point and just for this purpose. In the next part we will add some decorative embellishments to the buttonhole.

Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment