Friday, February 3, 2017

More buttonholes combined with ITH – 7

För att stygnsätta denna ITH (in-the-hoop) näsduksfodral så börjar vi med att öppna stygnsättningsdelen i Embroidery Software – i mitt fall Premier+ Ultra Create. Måtten på mitt näsduksfodral kommer att vara ca 160 x 90 mm och därtill kommer att komma lite placeringslinjer samt tråckelsömslinjer (Basting Lines)
1. Ställ in Hoop Size på 170x100 mm.
2. Det kan även vara en fördel att i View sätta Grid Size till 5 mm.
3. Gå till Precise Create
4. Avmarkera Pattern Fill och ändra Satin Line till Running Stitch. I Options – Fill Area and Line kan du ställa stygnlängden till 6 mm.
5. Börja med att göra en linje 5 mm från botten av brodérytan och låt den gå från vardera sida. För att sätta stygnpunkterna klickar du först på Create Area or Line. Högerklicka för att ”slutföra”.
To digitize this ITH (in-the-hoop) Tissue Case we start with opening the  digitizing part of Embroidery Software – in my case the Premier+ Ultra Create. The dimensions of my handkerchief case will be approx. 160 x 90 mm, and there will also be some placement lines and Basting Lines.
1. Set the Hoop Size to 170 x 100 mm. 
2. It can also be an advantage to set Grid Size to 5 mm in View.
3. Go to Precise Create
4. Clear the Pattern Fill and change the Satin Line to Running Stitch. In Options - Fill Area and Line, you can set the stitch length to 6 mm.
5. Start by making a line 5 mm from the bottom of the embroidery area and let it run from either side. To put the stitch points, click the Create Area or Line. Right-click to "complete".
6. Välj en ny färg genom att klicka på ikonen Color Change.
7. Gå nu till Quick Create. Fortfarande ska enbart Running Stitch vara valt.
8. Välj Shape 1 och klicka på ikonen Shape.
6. Select a new color by clicking on Color Change.
7. Now go to Quick Create. Still, only the Running Stitch is to be chosen.
8. Select Shape 1 and click on the Shape icon.
9. Med Running Stitch kvadraten fortfarande markerad så går du till Home i menyraden.
10. Klicka på Modify Block ikonen och välj Modify Block
11. Avmarkera Proportional och sätt måtten till 100x 170 mm. Du får använda dig av procent och sedan finjustera. För mig blev det 400x680%. Tryck OK.
9. With the Running Stitch square still selected, go to Home in the menu bar.
10. Click on the Modify Block icon and select Modify Block
11. Clear Proportional and set the dimensions to 100 x 170 mm. You must use the % and then fine tune. For me, it was 400x680%. Press the OK button.
12. Markera Running Stitch linjen (kvadrat) och tryck Copy och sedan Paste
13. Med den sista rektangeln markerad högerklickar du och väljer Insert Color Change. Därefter så drar du upp den nya färgen emellan de 2 identiska rektanglarna. Alternativt på markerar du den näst sista rektangeln och väljer Insert Color Change varvid den nya färgen kommer att lägga sig på rätt ställe.
12. Select the Running Stitch line (square) and press Copy and then Paste
13. With the last rectangle selected, right-click and choose Insert Color Change. Then, drag the new color between the two identical rectangles. Alternatively, the highlight of the penultimate rectangle and choose Insert Color Change and the new color will put itself in the right place.
14. Gå till Precise Create. Se till att det sista objektet är markerat.
15. Välj en ny färg genom att klicka på ikonen Color Change.
16. Ändra Running Stitch till Double Stitch.
17. Gå till Options och välj Fill Area and Line och ställ stygnlängden till 2 mm.
18. Nu ska vi stygnsätta själva linjen som syr samman lagren av tyg och vadd. Denna yta kommer att vara en rektangel med öppen botten. Den ska vara ca 90 x 160 mm. Klicka på Create Area or Line. Börja att sätta punkterna som på bilden.  Högerklicka för att slutföra.
14. Go to Precise Create. Make sure that the last item is selected.
15. Select a new color by clicking the Color Change.
16. Change the Running Stitch to Double Stitch.
17. Go to Options and select Fill Area and Line and adjust the stitch length to 2 mm.
18. Now we’ll digitize the line stitching together the layers of fabric and batting. This area will be a rectangle with open bottom. It should be about 90 x 160 mm. Click on the Create Area or Line. Start to put points as in the image. Right-click to complete.
19. Därefter så kopierar du den nya linjen och klistrar in.
20. Markera därefter den sista linjen och högerklicka och välj Properties. Ändra Doubel Stitch till Motif Line och välj en sicksack. Jag valde Husqvarna Viking – A1 Utility – Pattern 4. Jag drog ner storleken till H 2.4 mm och W 4.0 mm. För att göra detta måste du avmarkera Proportional.
21. Spara designen som en stygnsättningsfil (edo format) och exportera den sedan till ett format din maskin kan läsa. Eftersom jag kommer arbeta vidare med designen i Premier+ Extra så exporterar jag den som en vp4 design.
19. Then you copy the new line and paste.
20. Then select the last line and right-click and select Properties. Change Doubel Stitch to Motif Line and select a zigzag. I chose the Husqvarna Viking - A1 Utility - Pattern 4. I pulled down the size to H 2.4 mm and W 4.0 mm. To do this you need to uncheck Proportional.
21. Save the design as a digitizing file (edo format) and then export it to a format your machine can read. Because I will continue to work with the design in Premier+ Extra I’ll export it as a vp4 design.

No comments:

Post a Comment