Friday, February 24, 2017

” All you need…” Potholder – 3


Det vi nu ska göra är att lägga till 3 kvadrater runt vår design. Dessa kvadrater kommer att vara en som går runt brodérytans area, i detta fall 200x200 mm. Stygnen på denna kan vara lite längre, 4 mm. Sedan ska vi göra ytterligare en rektangel som syr ihop fram och bakstycke med vadden emellan. Den sista kommer att vara en sicksacklinje. Men vi börjar från början och stegen nedan avser Premier+ Embroidery Extra.

What we'll do is add 3 squares around our design. These squares will be one that goes around the embroidery area, in this case 200x200 mm. The stitches on this may be a bit longer, 4 mm. Then we'll make another rectangle that sew together the front and back with the batting in between. The last one will be a zigzag line. But let's start from the beginning and the steps below refer to Premier+ Embroidery Extra.

1.   Öppna Premier+ Embroidery Extra
2.   Sätt Hoop Size till 200x200 mm, detta görs i Change Hoop
3.    Öppna 18x18 cm designen i Premier+ Ultra Embroidery Extra
1.    Open Premier + Embroidery Extra
2.    Set Hoop Size to 200x200 mm, this is done in Change Hoop
3.    Open the 18x18 cm design in Premier + Ultra Embroidery Extra
4.    Gå till Border i menyraden
5.    Vi ska nu göra Running Stitch linjen runt arean om 200x200 mm. Designen är lite olika stor så vi kommer inte kunna göra det helt exakt men vi tar höjden som är ca 174 mm och då är skillnaden 26 mm till 200 mm. Därför kommer jag att sätta en Margin till 13 mm
6.    Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
7.    Välj Running Stitch.
8.    Klicka på Options och sätt längden till 4 mm
9.    Tryck Apply
10.  Byt färg på den sista linjen. Nu ser ni att linjen är lite för stor på bredden men det ska vi justera


4.     Go to the Border menu bar
5.    We will now make the Running Stitch line around the area of 200x200 mm. The design is a bit different in size so we will not be able to do it quite accurately, but we take the height that is approximately 174 mm, and then the difference is of 26 mm to 200 mm. Therefore, I will put a Margin to 13 mm
6.    Neither Group nor Rounded Corners must be marked
7.    Select Running Stitch.
8.    Click Options and set the length to 4 mm
9.    Press Apply
10.  Change the color of the last line. Now you see that the line is a bit too large in width but we will adjust that

11. Gå till Home i menyraden och klicka först på Resize så hörnen blir blå   sedan på Modify Design.
11. Go to Home on the menu bar, click Resize so the corners turn blue then click Modify Design.

12. Ändra på måtten så de blir i det närmaste 200x200 mm. Du måste avmarkera Proportional. Om allt nu är centrerat ska hörnen var fyrkantiga. Du kan ev behöva klicka på Alignment - Center in Hoop
12. Change the dimensions, they should become nearly 200x200 mm. You must uncheck Proportional. If everything is now centered the corners will be square. You may possibly need to click Alignment - Center in Hoop

13. Gå till Border i menyraden. Den sista fyrkanten ska vara markerad.
14. Nu ska vi göra en Sätt Margin till -5 mm
15. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
16. Välj Running Stitch.
17. Klicka på Options och sätt längden till 2.5 mm
18. Tryck Apply
19. Byt färg på den sista linjen
13. Go to Border in the menu bar. The last square will be highlighted.
14. Now we'll set Margin to -5 mm
15. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
16. Select Running Stitch.
17. Click Options and set the length to 2.5 mm
18. Press Apply
19. Change the color of the last line

20. Sätt Margin till 0 mm. Den kvadrat du nyss gjorde ska vara markerad.
21. Vare sig Group eller Rounded Corners ska vara markerade
22. Välj Motif Line.
23. Klicka på Options och Välj Husqvarna Viking – A1 Utility – Nr 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Tryck Apply
25. Gå nu till Home i menyraden
26. Tryck på Combine All
27. Gå till Modify i menyraden och se till att den linje som ligger längst ut och är i det närmaste 200x200 mm ligger först
28. Därefter så flyttar vi den kvadrat som ligger innanför till slutet
29. Slutligen flyttas sicksacklinjen till den sista platsen.
30. Spara designen som en vp4 design och exportera den sedan till valfritt broderiformat som din maskin syr i. I mitt fall blir det en vp3 design.
20. Set Margin to 0 mm. The square you just made should be highlighted.
21. Neither Group nor Rounded Corners must be marked
22. Select Motif Line.
23. Click on Options and select Husqvarna Viking - A1 Utility - No. 14 - H: 5.0 W: 6.0
24. Click Apply
25. Now go to Home in the menu bar
26. Press Combine All
27. Go to Modify in the menu bar and make sure the line is furthest out and is almost 200x200 mm is first
28. Then, we will move the square located inside the square surrounding the 200x200 mm area to the last position
29. Finally, move the zigzag line to the last place.
30. Save design as a vp4 design and export it to any embroidery format your machine sews in. In my case, it becomes a vp3 design.


Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment