Thursday, March 2, 2017

Potholder square corners - 2


I detta avsnitt tänkte jag berätta för er hur ni ska tänka för att göra en ITH design. Dessutom ska vi ta hänsyn till att vi har två begränsningar.
1.    Tygbit (av IKEA bitarna ur rullen FINURLIG) som är 20x20 cm.
In this part, I thought I'd tell you how you should think when making a ITH design. In addition, we need to consider that we have two limitations.
1.    Piece of fabric (pieces from the roll FINURLIG by IKEA) that is 20 x 20 cm.

2.    Brodérbåge som är 20x20 cm
Nu är ju broderbågen inte en begränsning i sig eftersom det är en väldigt bra storlek på en båge. Men låt oss säga att detta är förutsättningarna. Jag tror att många låser sig när de hör att man ska stygnsätta något och när det dessutom stavas ”in-the-hoop” blir det ännu värre. Men faktum är att det är faktiskt inget svårt. Skulle du kunna sy en grytlapp med raksöm och sicksack på din symaskin om du hade en tygbit på 20x20 cm? Förmodligen. Jag är dessutom ganska säker på att du skulle svara – ja visst.
2.    Hoop that is 20 x 20 cm
Now the embroidery hoop is not a limitation in itself because it is a very good size for a hoop. But let's say these are the prerequisites. I think many “locks up” when they hear that you should digitize something and when it is also spelled "in-the-hoop" it makes even worse. But the fact is that there is nothing difficult. Would you be able to sew a pot holder with a straight stitch and zigzag stitch on your sewing machine if you had a piece of cloth of 20 x 20 cm? Probably. I'm also pretty sure that you would answer – Yes. 

Hur skulle du då göra? Nu förutsätter jag att jag har en framsida av tyg som är större än baksidan eller så kan den vara lika. Jag kanske har sytt någon applikation eller bara quiltat framsidan med vadden.

How would you do? Now I assume that I have a front panel of fabric that is larger than the back or it can be the same. Maybe I have sewn some appliqué or simply quilted the front with the batting.

Nåväl. Nästa steg blir att lägga baksidan som är 20x20 cm räta mot räta på framstycket.

Well then, the next step will be to put the backing fabric that is 20 x 20 cm right sides together on top of the front piece.

Därefter skulle ni kanske sy med en halv centimeters sömsmån runt om och lämna en vändöppning.
Then you could maybe sew with a half centimeter seam allowance around and leave a flip opening.

Eftersom vi har en ganska smal sömsmån skulle ni kanske även göra en sicksack runt sömsmånen.
Inte något konstigt – och svårare än så är det inte att stygnsätta dessa linjer. Vi ska bara tänka att:
Tyget=brodérytan på skärmen
Sättande av stygnpunkter med musen=sömmen vi syr på maskinen
Val av stygn i brodérprogrammet=val av stygn på symaskinen.
Because we have quite a narrow seam allowance you might also do a zigzag around the seam allowance.
Nothing strange – and it's as simple as that to digitize these lines. We should only think like this:
Fabric = embroidery area on the screen
Setting stitch points using the mouse = seam sewn on the machine
Choice of stitches in the Software = selection of the stitch on the sewing machine. 

No comments:

Post a Comment