Monday, March 6, 2017

Potholder square corners - 6

Vi avslutar med en liten snabb bildserie på hur grytlappen sys. Börja med att spänna mjukt mellanlägg i en 200x200 mm brodérbåge. Lägg på vadd avsedd för grytlappar och tyget för ovansidan.
We end with a small quick picture series on how the potholder is sewn. Start by hooping soft stabilizer in a 200 x 200 mm hoop. Add batting destined for potholders and fabric for the top.
Sy första färgen som fäster tyget och vadden på mellanlägget.
Sew the first color that attaches the fabric and batting on the stabilizer.
 Därefter sys själva designen samt quiltmönstret. 

Then stitch the design itself as well as the line quilting pattern.

Sedan lägger man bakstycket på det broderade tyget i bågen, räta mot räta. Lägg in en hängare i överkanten eller så ”vänder man” designen och har öppningen överst och lägger i hängaren när man syr ihop vändöppningen med en kantstickning.
Then put the backing fabric on the embroidered fabric in the hoop, right sides together. Add a hanger at the top or you can flip the design and have the opening at the top and add the hanger at the end when topstitching the turn opening close.

Sy nu sömmen med vändöppning samt sick-sacken.

Sew the seam with the turn opening and the zigzag.

Ta grytlappen ur bågen och klipp längs med sick-sacken.
Take the potholder out of the hoop and cut along the zigzag.

Vänd grytlappen så rätsidan kommer utåt genom vändöppningen. Pressa så det ligger rakt. 


Turn the potholder inside out through the turning opening. Press so it is straight. Har du valt att ”vända” designen så lägger du i en hängare nu. Sy eller limma sedan vändöppningen. Avsluta med att sy en kantstickning runt ytterkanten. Jag tycker det ser mer arbetat ut samt att det även håller grytlappen på plats.

Have you decided to "flip" the design you put in a hanger. Sew or glue the turn opening close. Finish by sewing a top stitching along the edge stitch. I think it gives a more finished look, and it also keeps the potholder in place.
Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment