Friday, March 3, 2017

Potholder square corners - 3

Den här grytlappen kommer att bli lite mindre. Detta för att jag valt att anpassa den till de bitarna om 20x20 cm jag köpt i tygrullen FINURLIG från IKEA och dels för att jag med detta i åtanke även valt att lägga in en sicksacksöm runt kanterna. Vill man utnyttja hela 200x200 mm ytan kan man ju ta ett annat bakstycke som är lite större. Jag kommer att basera denna tutorial på Premier+ Ultra Embroidery Software.
This potholder is going to be a little smaller. This is because I decided to adapt it to the pieces that are about 20 x 20 cm I purchased in fabric roll FINURLIG from IKEA and with this in mind I also decided to put in a zigzag stitch around the edges. If you want to use to the full 200 x 200 mm area, you can take a different backing fabric which is a bit larger. I will base this tutorial on Premier+ Ultra Embroidery Software.
1.  Börja med att öppna Premier+ Ultra Embroidery Software – Create delen.
2.  Avsluta Wizarden.
3. Sätt Hoop Size till 200x200 mm (Home i menyraden). Sätt Grid Size till 10 mm (View i menyraden).
4. Gå till Precise Create i menyraden.
5. Avmarkera Pattern Fill.
6. Ändra Satin Line till Running Stitch. I Fill Area och Line sätter du stygnlängden till 2.3 mm.
7. Klicka på Create Area or Line. Börja nu i nederkant och sätt punkter likt i bilden. Låt det vara några mm avstånd mellan Start (S) och Stopp (E). Denna kvadrat ska vara 200x200 mm.
1. Start by opening Premier + Ultra Embroidery Software - Create part.
2. Finish the wizard.
3. Set Hoop Size to 200 x 200 mm (Home in the menu bar). Set Grid Size to 10 mm (View in the menu bar).
4. Go to Precise Create in the menu bar.
5. Clear the Pattern Fill.
6. Change the Satin Line to the Running Stitch. In the Fill Area and Line, set stitch length to 2.3 mm.
7. Click Create Area or Line. Start in the bottom and insert points like in the picture. Let it be a few millimeters’ distance between the Start (S) and Stop (E). This “square” should be 200 x 200 mm.
8. Markera rektangeln och gör en Copy Paste. Högerklicka.
9. Välj en ny färg i Color Change och flytta den till mellan de två rektanglarna med sneda hörn.
10. Dra ut Start (S) och Stopp (E) så det är en öppning på ca 6 cm
8. Select the rectangle and do a Copy Paste. Right-click.
9. Select a new color from the Color Change and move it to between the two rectangles with mitered corners.
10. Pull the Start (S) and Stop (E) so it is an opening of about 6 centimeters.
11. Med den sista kvadraten fortfarande markerad går du till Home i menyraden och väljer Modify Block.
12. Dra nu ner storleken till 190x190 mm.

11. With the last square still selected, go to Home on the menu bar and select Modify.
12. Now pull down the size to 190x190 mm.

13. Gå tillbaka till Precise Create i menyraden och markera den sista kvadraten och välj Properties. Ändra Running Stitch till Double Stitch.
14. Markera den sista kvadraten och gör en Copy/Paste. Infoga en ny färg mellan dessa två kvadrater. Detta görs antingen genom Color Change i Home på menyraden eller genom att högerklicka och välja Insert Color Change. Den nya färgen ska ligga mellan de två sista kvadraterna.
15. Markera den sista kvadraten och välj Properties. Ändra först till Double Stitch till Running Stitch och sedan till Motif Line. Därefter väljer du
Group: Husqvarna Viking
Category: A1 Utility
Pattern: 14

Om du skulle ha storleken på din kvadrat större än 190x190 måste du ändra höjden på sicksacken eftersom den är 5 mm. 5+5+190=200.
16. Spara designen i stygnsättningsformatet edo. Därefter exporterar du designen till ett broderiformat. I mitt fall blev det vp3.

13. Go back to Precise Create in the menu bar and select the last square and select Properties. Change the Running Stitch to Double Stitch.
14. Select the last square and do a Copy/Paste. Insert a new color between these two squares. This is done either by Color Change in Home on the menu bar or by right-clicking and selecting Insert Color Change. The new color will be between the last two squares.
15. Select the last square and select Properties. First, change the Double Stitch back to Running Stitch and then to the Motif Line. Then select
Group: Husqvarna Viking
Category: A1
Utility Pattern: 14

If the size of your square now is larger than 190x190 you'll need to change the height of the zigzag as it is 5 mm. 5 + 5 + 190 = 200.
16. Save the design in the digitizing format edo. Then, you export the design to an embroidery format. In my case - vp3. 
 Premier+ Ultra Embroidery Software is from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment