Saturday, March 4, 2017

Potholder square corners - 4

I detta avsnitt tänkte jag visa hur jag byggde upp min Encore design. Nu finns det säkert bättre eller andra sätt att göra det på men detta är hur jag gjorde. Lek, prova och bygg fram din design. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att du får börja om från början.
In this part of the tutorial I will show how I built up my Encore design. Now, there are certainly better and other ways to do it but this is how I did. Play, try and build up your design. What's the worst that could happen? Well, you might get to start from scratch.
Jag började i Letter fliken i Premier+ Ultra Embroidery Extra. Eftersom min grytlapp kommer ha linjer som går vid 190x190 så satte jag storleken på min brodérbåge till 180x180 mm.
Nu får man prova sig fram mellan fonter, storlek och utförande. Det är ju lite av det roliga för ingen design kommer ju att bli den andra lik. Här valde jag Greek Alfabet och skrev ett litet c. Först provade jag med storlek 10 mm. Nu ser du att designen ha en ruta med gröna rutor i hörnen. Det gör att vi kommer att kunna justera egenskaper på den.
I started in the Letter tab in the Premier+ Ultra Embroidery Extra. Since my potholder will have lines running at 190x190 I put the size of my hoop to 180x180 mm.
Now you get to try different types of fonts, size and design. It's a bit of fun for no design will be the same. Here I chose the Greek alphabet and wrote a small c. First I tried with the size of 10 mm. Now you see that the design has a box with green squares in the corners. This means that we will be able to adjust the properties on it.
Jag går över till Encore och väljer Circle och 12 repeats. Jag trycker på Preview och då ser det ut så här. Jag ser redan nu att denna cirkel kommer att bli för liten.
I go over to Encore and select Circle and 12 repeats. I press Preview, and then it looks like this. I can already see that this circle will become too small.
Men vi drar ihop den så ser ni hur den ser ut.
But we pull it together and you will see how it looks.
Jag trycker på Cancel, högerklickar i rutan och sätter storlek till 20 mm.
I press the Cancel button, right-click in the box, and set the size to 20 mm.
Återigen Preview och dra ihop. Fortfarande för liten.
Again Preview and pull together. Still too small.
Jag trycker på Cancel, högerklickar i rutan och sätter storlek till 30 mm.
I press the Cancel button, right-click in the box, and set the size to 30 mm.
Återigen Preview och dra ihop. Nu ser den bra ut och då kan jag trycka på Apply.
Again Preview and pull together. Now, it looks good and then I press Apply.
Tillbaka till Letter fliken och denna gång gör jag ett litet 'o' i samma storlek. Jag passar på att byta färg så kommer det ge mig fler valmöjligheter senare när jag bestämmer ordning i vilken de olika bokstäverna ska sys. Detta gör ni lättast genom att klicka på färgen i rutan Color Sort längst till höger och välja en ny färg. Förmodligen kommer ni att fylla på och ändra vissa saker så ordningen kanske inte blir den perfekta från början i fråga om hur designen ska sys ut.
Back to the Letter tab and this time I do a little 'o' the same size. I take the opportunity to change the color, it will give me more options later when I determine the order in which the letters will be sewn. You do this most easily by clicking on the color box Color Sort far right and select a new color. Probably you will have to fill in and change some things so the order may not be perfect from the beginning in terms of how the design will be sewn out.
Jag går över till Encore och väljer Circle och 12 Repeats. Jag trycker på Preview och då ser det ut så här. Jag drar ut cirkeln lite. Samtidigt ser jag att 'o' skulle behöva vara lite mer i mitten av föregående tecken.
I go over to Encore and select Circle and 12 Repeats. I press Preview, and then it looks like this. I pull out the circle a little. At the same time, I see that the 'o' would have to be a little more in the middle of the previous character.
Jag tar den lilla roterarpunkten vid sidan och roterar designen lite.
I take the small rotating point at hand and rotate the design a bit.

Så där det blir perfekt. Apply. 
Now it will be perfect. Apply.
Tillbaka till Letter fliken och denna gång gör jag en punkt i samma storlek, 30 mm. Jag passar på att byta färg. Redan nu ser jag att jag vill ha punkten lite större så jag högerklickar, väljer Properties och ändrar storlek till 40 mm.
Back to the Letter tab and this time I make a point of the same size, 30 mm. I take the opportunity to change the color. I can see that I want the point to be a little bigger so I right-click, choose Properties, and change the size to 40 mm.
Jag går över till Encore och väljer Circle och 12 Repeats. Jag trycker på Preview och då ser det ut så här. Jag drar ut cirkeln lite. Samtidigt ser jag att även punkten behöver justeras i position.
I go over to Encore and select Circle and 12 Repeats. I press Preview, and then it looks like this. I pull out the circle a little. At the same time, I see that the point also needs to be adjusted in position. 
Jag tar den lilla roterarpunkten vid sidan och roterar designen lite.
I take the small rotating point at hand and rotate the design a bit.
Så där det blir perfekt. Apply.
Now it will be perfect. Apply.
Slutligen vill jag göra en liten blomma i mitten och det gör jag med en 3 som jag roterar 270 grader. Det gör jag genom att högerklicka och välja Properties och skriva 270 i Rotation. Byt färg på siffran 3.
Finally, I would make a small flower in the middle and I do that with a 3 that I rotate 270 degrees. I do that by right-clicking and selecting Properties, and the I enter 270 in the rotation box. Change the color of the number 3.
Jag går över till Encore och väljer Circle och 4 Repeats. Jag trycker på Preview och då ser det ut så här. Jag drar ihop cirkeln lite och trycker sedan på Apply. När du lagt till de element du vill så sparar du designen som en VP4 design.
I go over to Encore and select Circle and 4 Repeats. I press Preview, and then it looks like this. I pull the circle together, and then click Apply. When you've added the elements of your choice, save the design as a VP4 design.

Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

2 comments:

  1. It always amazes me that letters and numbers give such lovely designs when using Encore. I often use the M and the Y in different fonts, I like your gamma!

    ReplyDelete