Sunday, March 5, 2017

Potholder square corners - 5

Nu när designen är klar så gör man en Combine All och sedan en Color Sort. Därefter så kan du i Modify ändra ordningen i vilken du vill att färgerna ska sys. Vill du ha samma färg på hela designen så ändrar du detta och gör en ny Color Sort eller använder funktionen Merge with Previous Color Block.
Spara därefter designen. För att få ett Quiltmönster öppnar jag Quilt Block Wizard. Ni kan söka i min blogg på just Quilt Block Wizard eftersom jag beskrivit denna procedur vid ett flertal tillfällen.
Now that the design is finished, you can make a Combine All and then a Color Sort. Then you can in Modify change the order in which you want the colors to be sewn. If you want to have the same color throughout the design you can change this and make a new Color Sort or use the Merge with Previous Color Block.
Then save the design. To get a quilt pattern I open Quilt Block Wizard. You can find the procedure for this in my blog, as I described this procedure on several occasions.
Jag sätter måttet på ytan till 190x190, därefter följer jag instruktionerna på skärmen. Jag ser till att en extra klipplinje är avmarkerad.
Sedan väljer jag 5 mm marginal till designen och som quiltmönster väljer jag Echo och sätter avstånd till 20 mm. Jag ändrar även till Double Stitch och stygnlängd 2.0. Vill ni har fler linjer så minskar ni bara avståndet (gap). I min första grytlapp hade jag några extra linjer men gör jag fler kommer jag bara ha en som på bilden.
I set the Hoop size to 190x190, then I follow the instructions on the screen. I uncheck the extra cutting line.
Then I choose a 5 mm margin to the design and as a quilt pattern I choose Echo and set the distance to 20 mm. I also change to Double Stitch and stitch length 2.0. If you want more lines you just adjust the gap. In my first potholder I had some additional lines, but if I do any more I will just have one like in the picture.
Eftersom jag redan har linjer som ska sy samman min grytlapp så väljer jag att ta bort den yttre kvadratiska linjen. Detta gör jag genom att markera den yttre kvadraten och gå till Modify i menyraden. Ni kommer nu att se att både kvadraten och quiltmönstret är markerat. För att ändra detta infogar man ett färgbyte i hoppstygnet mellan kvadraten och quilt linjen.
Since I already have lines that will stitch together my potholder I choose to remove the outer square line. I do this by highlighting the outer square and go to Modify in the menu bar. You will now see that both the square and quilt pattern selected. To change this I insert a color change in the jump stitch between the square and the quilt line.
Då får vi två olika färger. Sedan är det bara att avmarkera den gröna (min nya färg) färgen i Modify och ta bort den blå genom att göra Select All (Ctrl+A) och sedan Delete. Eftersom jag inte hade gjort en Combine All så var den andra designen en skugga.
Then we get two different colors. Then just uncheck the green (my new color) color in the Modify and remove the blue by doing Select All (Ctrl + A) and then Delete. Since I had not made a Combine All the real pattern is shown as a shadow.
När jag går tillbaka till Home i Menyraden ser det ut så här. Sedan är det bara att göra en Insert av de linjer vi gjorde i ett tidigare avsnitt. Ändra först Hoop Size till 200x200 mm om du inte redan hade den bågstorleken.
Gör en Combine All och se till att färgerna i designen sys i den ordning de ska. Du ändrar ordning i Modify. Ordningen ska vara som följer:
1. Linjen som fäster framstycke och vadd på mellanlägget.
2. Själva Motivet
3. Quiltlinjen
4. Linjen som syr fast bakstycket
5. Sicksacklinjen
Spara designen och exportera den sedan till ett broderiformat din maskin kan läsa.
When I go back to Home in the menu bar, it looks like this. Then, just insert the lines we did in a previous section. First change the Hoop Size to 200x200 mm if you have not already had that Hoop Size.
Make a Combine All and ensure that the colors in the design are sewn in the order they should. You change the order in Modify. The order will be as follows:
1. The Line that attach the front section and batting to the stabilizer.
2. The design itself
3. The Quilt line
4. The Line that sews the backing
5. The Zig Zag Line
Save the design and export it into an embroidery format your machine can read.

Premier+Ultra is Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment