Saturday, April 29, 2017

Building a necklace from Lace Dots - 3

Den stora utmaningen jag pratade om blir att placera de olika ”Dotsen” till halsbandet och sedan sy ihop dem. På så sätt är det enklare att göra placeringen i sitt Embroidery Software och sedan sy ihop medan allt fortfarande är på det vattenlösliga mellanlägget. Men nu ville jag prova detta sätt och det kan vara bra för er som inte kan eller vill hålla på att placera saker i ett Embroidery Software.
The big challenge I talked about will be to place the various “Dots” to the necklace, and then stitch them together. It is probably easier to make the placement in the Embroidery Software and then stitch together while everything is still on the water-soluble stabilizer. But now I wanted to try this way and it can be useful for those who cannot or will not do this in an Embroidery Software.
Till min hjälp har jag den mall jag gjorde för Bib Necklace. På den placerar jag ”Dotsen” som jag vill att de ska ligga.
To my help, I have the template I made for the Bib Necklace. I place the "Dots" on that as I want them to be.
Sedan tar jag dokumenttejp och sätter ihop dem två och två.
Then I take clear document tape and put them together in pairs.
Jag syr temporärt med några sicksackstygn över dokumenttejpen och river därefter bort den. Jag fortsätter tills jag sytt ihop alla två och två. Efter varje par som är ihopsytt så kollar jag placeringen mot mallen.
I sew temporarily with some zigzag stitches over the document tape and then I tear it away. I continue until I’ve stitched together all two and two. After each pair that is sewn together I check the location on the template.
Därefter så sys varje par samman med ett annat par. Det sker på liknande sätt. Först med tejp och en större sicksack.
Then each pair is sewn together with another pair. It is done in a similar way. First tape and a large zigzag.
När alla delar hänger samman syr man en mindre sicksack för att hålla samman delarna permanent.
When all the parts hang together sew a smaller zigzag stitch to keep the parts together permanently.
Klipp och fäst eventuellt trådarna med lite lim.
Cut and fasten the threads, possibly with some glue.
Nu är det dags att sätta smyckeswire i de översta ”Dotsen”. Jag anpassar öglan mot pärlan och bandet som ska träs i. Ja, den översta delen klipps bort :-) Är ni nyfikna på hur den blev? Det kommer i nästa avsnitt.
Now it's time to put jewelry thread at the top of the "Dots". I customize the loop towards the Pearl and the ribbon to be pulled in. Yes the top part of the thread is cut away :-) Are you curious about how it was? It will come in the next section.

Designs from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment