Wednesday, April 19, 2017

Necklace from Dots - 3

Nästa steg blir att ta mallen jag gjorde och rita av konturerna på en bit filt. Var särskilt noga med att markera de små ändarna där du sedan ska placera bandet du knyter runt halsen samt rita ett streck till den nivå du ”kan placera” de broderade rundlarna.
The next step is to take the template I did and draw the outline on a piece of felt. Take special care to highlight the small ends where you then will place ribbon to tie around the neck and draw a line to the level you "to place" the embroidered roundels.

Sedan placerar jag ut mina ”prickar/cirklar” som jag vill ha dem och klistrar sedan fast dem en i taget med ett textillim.


Then I put my "dots/circles" the way I want them and glue them one at a time to the felt with fabric glue.
Låt det hela torka. Därefter lägger jag ytterligare ett lager filt bakom. Är det tunn filt man använder kan man förstärka med ett lager rivbart mellanlägg. Man vill att själva halsbandsdelen ska vara stadig. Mellan de olika lagren sätter jag limstift men bara på baksidan av rundlarna.
Let it all dry. Then I put another layer of felt behind the front piece. Is it thin felt you’ve used you can reinforce with a layer of tear away stabilizer. You want the “bib” portion to be steady. Between the layers I put glue stick but only on the back of the dots.
Är man känslig mot ull kan ett lager bomullstyg limmas fast med limstift och sedan ”stryktorkas”. Låt nu allt torka ordentligt. 

If you are sensitive to wool, a layer of cotton fabric can be glued with a glue stick and then "set with an iron". Now let everything dry thoroughly.

När alla delar torkat så ska vi med en vanlig symaskin sy runt de broderade ”prickar/cirklar” med ca 1 mm avstånd. Det kommer bli lite krokigt och ojämnt, men ”prickarna/cirklarna” är ju heller inte helt jämna i sin form.
When all the parts are dry, we will with a regular sewing machine stitch around the embroidered "dots / circles" with about 1 mm distance. It will be a little crooked and uneven, but the "dots/circles" are of course not entirely smooth in their shapes.
Klipp nu ut bomullstyget efter konturen på baksidan med ca 1 mm avstånd.
Now cut out the cotton fabric to the contour of the back with about 1 mm distance.
På framsidan klipper vi med ca 2 mm avstånd. Det ska vara en liten bit kvar till kanten på baksidan, detta för att vi inte ska se baksidestyget från framsidan.
On the front, we cut by about 2 mm distance. It should be a little bit left to the edge of the back, in order that we should not see the cotton fabric on the reverse side from the front.
Nu kan vi ta en liten sicksack och sy längs kanten så att bomullstyget förseglas. Du kan också sy sicksack sömmen innan du klipper ut med de 2 mm avstånd.

Now we can take a little zigzag and sew along the edge so that cotton fabric is sealed. You can also sew the zigzag stitches before you cut with the 2 mm distance.

Slutligen sätter vi dit band i tamparna. Avståndet får du anpassa till vad du tycker är snyggt – så kom ihåg bättre att ha lite för mycket och klippa bort än tvärtom. Jag klippte ner dem till ungefär 10 mm. För att mitt band inte ska fransa upp sig så förseglar jag kanterna med lödpennan. Var försiktig och akta fingrarna. Lägg inte ifrån dig den varma lödpennan så något kan fatta eld eller brännas.
Först syr jag fast bandet från framsidan med en sicksack. Därefter så sätter jag lite limstift på bandet och viker upp det. Det får torka för att slutligen sy en raksöm som håller bandet på plats.
Finally, we put the ribbon at the at the straps. The distance must adapt to what you think is neat - so remember better to have a little too much and cut away than the other way around. I cut them to about 10 mm. To make my ribbon not fray up I seal the edges with a soldering iron. Be careful and watch your fingers. Do not leave the hot soldering iron so it can catch fire or burn.
First, I sew the ribbon from the front with a zigzag. Then I'll put a little glue stick to the tape and fold it up. It is left to dry and finally we sew a straight stitch that holds the band in place.
Nu är mitt halsband färdigt. Snyggt och verkligen unikt. Tror inte att jag kommer att träffa nån som har ett likadant i första taget.
Now my Bib Necklace is finished. Neat and truly unique. Do not think that I will meet someone who has the same any time soon.
Nu åter står att se vad som ska bli av de två prickar jag har kvar.
Now it remains to see what will become of the two dots I have left.

Designs from fruBlomgren

No comments:

Post a Comment