Tuesday, April 4, 2017

XL Easter Card LOTTA - 2


När man splittar (delar) designs kan man göra det svårare eller enklare för sig beroende på utformningen. Är det en design som måste sitta samman så får man infoga sk alignment lines och göra vad man på engelska kallar ”re-hoop” det vill säga spänna om tyget ytterligare en gång anpassat till nästa del och med de sk alignment lines som riktmärken.
When splitting designs one can make it harder or easier depending on the design. Is it a design must “sit together”, you get to insert so-called alignment lines and do a "re-hoop" that is, hooping once again aligning the next part and with the so-called alignment guidelines as benchmarks.

Här tyckte jag att det fanns ett väldigt enkelt alternativ eftersom jag ändå skulle behöva sy fast kortet på kartongen med vanlig symaskin och det var att helt enkelt sy det i 2 delar.

Here I thought it was a very easy option because I would still have to fasten the card to the cardstock with a standard sewing machine so it was simply to sew it into two parts.

Det enda jag gjorde var att dela kortet i mitten utefter den mittenlinje som fanns. Sedan lade jag till 2 stycken raksömslinjer efter kanterna där designen delats.  Detta kan ju göras på många sätt antingen att man manuellt ”klyver designen på mitten i sitt Embroidery Software. Eller så har man kanske i sitt Embroidery Software en funktion som kan splitta designs. Vill man göra det allra, allra enklast så delar man designen. Brodera de två delarna och rita man en linje med linjal efter mittlinjen och sy en raksöm där. Det går att göra på många olika sätt.
The only thing I did was to divide the card in the middle along the middle line that was already there. Then I added two straight stitch lines for the edges where the design was divided. This can of course be done in many ways, either manually by splitting the design in half in ones Embroidery Software. Or, perhaps you Embroidery Software has a function that can split designs. If you want to make it very, very easy to divide the design and embroider the two parts. Then you draw a line with a ruler after the center line and sew a straight stitch seam there. It can be done in many ways.

Vad jag gjorde var att öppna designen i Premier+ Ultra Design Aligner. Sa till programmet att jag ville sy i 130x180 mm bågen. Som Alignment stitch style valde jag Baste vilket innebar att en tråckelsömslinje sys runt designen och den linjen lägger sig precis i mitten. Eftersom jag inte behöver ha den ursprungliga mitten linjen tog jag bort den innan ”splitten” utfördes. Det var sååå enkelt bara några klick så var man klar 😊
What I did was to open the design in the Premier + Ultra Design Aligner. Told the program that I wanted to use the 130x180 mm hoop. As Alignment stitch style, I chose Baste which meant that a basting stitch line was sewn around the designs and the line settles right in the middle. Since I do not have use for the original center line I removed it before "the split" was performed. It was soooo easy just a few clicks, and then it was done 😊

Anledningen till att jag vill ha en kantsöm som håller ihop tyglager och mellanlägg är att jag kommer att skära med rullkniv och linjal utefter kanterna med 2 mm sömsmån men precis så nära linjen i mitten jag kan utan att skära bort den.
The reason I want a side stitch that holds the layers of fabric and interlining is that I will cut with the rotary cutter and ruler along the edges with a 2-mm seam allowance but just as close to the line in the middle, I can without cutting it off.

Därefter så fogar man samman mittendelarna och syr med en sicksacksöm så de hänger samman. Jag tycker att det går bra att bara fösa ihop delarna och sicksacka, men man kan sätta en bit mellanlägg med limstift på baksidan så den håller ihop. Nu är biten lite väl bred men man rivet bort sedan. Detta går ju bra eftersom inget av baksidan kommer att synas.

Then, the you join the parts and sewing with a zigzag so they are linked. I think it's fine to just pull the parts together and zigzag, but you can put a piece of stabilizer with glue stick on the back so it stays together. Now the piece a bit too wide but it is torn away when sewn. This is a good thing, because none of the back will appear.

För att täcka skarven kan man göra på två sätt. Antingen sy en dekorativ söm som täcker, typ någon satin söm med lite former, eller så gör man som jag gjort sätter dit ett glatt band som limmas fast.

To cover the seam, it can be done in two ways. Either sew a decorative stitch covering the zigzag, type any satin stitch with little shapes, or do you do as I did, put a nice ribbon that are glued in place.

Klart och vet ni det tog väldigt mycket längre tid att skriva och fota detta än att faktiskt göra detta. Så även om man inte har stora bågar så kan man i detta fall sy det stora kortet på ett väldigt enkelt sätt.
Finished and you know it took a lot longer to write and photograph this than to do this. So even if you don't have large hoops you can in this case sew the big card in a very simple way using a smaller hoop.

Slutligen var det bara att sätta fast kortet på kartongen och sy en raksöm utefter kanterna. Det finns jättebra instruktioner med i designkollektionen på hur kortet sys i sitt original det vill säga i en större båge som en ”enhet”.
Finally it was just to put the card on the card stock and sew a straight stitch along the edges. There are great instructions in the design collection of the card sewn in the original it is, in a larger hoop in one piece.
Designs: XL Easter Cards from FruBlomgren

No comments:

Post a Comment