Tuesday, May 9, 2017

Dream Big - 3

En av de viktigaste sakerna när man splittar en design är att ha en sk ”alignment mark”. Det kan vara en linje, ett + tecken eller ett L bara för att ge några exempel. Stygnsätt dem med Running Stitches, gärna lite längre stygn, 4-6 mm. I splittandet av bokstäverna till mina örngott så använde jag en rak linje som var 10 centimeter lång. En annan sak man ska tänka på är att denna ”alignment mark” ska sys sist i första delen och först i andra. Skulle man ha fler delar än två så måste de som är i ”mitten” ha två alignment lines.
One of the most important things when you split a design is to have a so-called "alignment mark". It can be a line, a + sign or a L - just to give a few examples. Digitize them as Running Stitches, preferably with a stitch length of 4-6 mm. In the splitting of the letters for my pillow cases I used a straight line that was 10 centimeters long. Another thing to consider is that this "alignment mark" is to be placed at the end of the first part and first in the second part. If there would be more than two parts (hoopings) those parts that are in the "middle" must have two alignment lines.
De flesta Embroidery Softwares klarar att splitta, en del automatiskt och andra får man ringa in de objekt man vill ha i en ”hooping” själv. Oftast kallas det "select", "lasso" eller liknande. Beroende på software så kan man oftast välja på "freehand" eller att ringa in genom att sätta punkter runt objektet/objekten. När jag öppnade den här applikationsdesignen så såg jag att rent matematiskt skulle jag kunna klara det på 2 "hoopings" i 240x150 mm bågen. Men när jag sedan började se var jag skulle dela den, så kom det upp några små detaljer jag var tvungen att lösa.
Most Embroidery Software’s are capable to split, some auto and in others you must do it manually, i.e. decide yourself which items you want in a "hooping". Often called "select", "lasso" or similar. Depending on software, you can usually choose "freehand" or setting points in a line around the object/ objects. When I opened this appliqué design, I saw that mathematically, I could pass it on 2 "hoopings" for the 240x150 mm hoop. But when I then started to see where I'd split it, there came up a few little details I had to solve. 
Bland annat så var jag tvungen att dölja blommorna och dela upp dem eftersom en blomma skulle hamna precis i området där jag tänkte dela broderiet. Hade jag inte gjort det hade jag delat blomman så den blivit i delar och kan man så ska man undvika att dela saker i delar genom att bara klyva dem mittitu.

Among other things, I had to hide the flowers and separate them as one flower would end up right in the area where I would split the embroidery. If I had not done that, I would have split the flower into parts and you should if you can avoid splitting object right through in parts.
Men det var inte värre än att jag döljde dem genom att "splitta" blommorna till en del och sedan kunde jag dela broderiet. Därefter så delade jag upp blommorna och förde dem samman till rätt del. När jag hade gjort "splitten" så lade jag till en ”alignment line” i sidan. Det är viktigt att denna linje ryms i bägge ”hoopings”. Första delen blev så här och här ska linjen ligga som sista objekt. Den här linjen använder man till bägge delarna genom att helt enkelt välja den första splitdelen + ”alignment line” och sedan den andra splitdelen + ”alignment line”. Dessa delar sparar man sedan under enskilda namn, gärna med del 1 och del 2 efter så man vet i vilken ordning de ska sys. Det skiljer på Embroidery Software i hur man sparar dem. En del kan spara det man valt och andra får man kopiera och klistra in i ett nytt "fönster" och spara därifrån. Glöm inte att centrera den nya designen i bågen.
But it was no worse than that I hide them, split the embroidery and afterwards I split up the flowers and brought them together into the correct part. When I did the split I added an "alignment line" in the side. It is important that this line fits in both "hoopings". The first part looks like this and here the alignment line is sewn as the last object. This "alignment line" is used with both parts by simply selecting the first split section + "alignment line" and then the other split section + "alignment line". These parts are then saved under individual names, preferably with part 1 and part 2 after so you know in what order to sew them. It probably differs depending on Embroidery Software in how to save them. Some can save what you have chosen and in others you must copy and paste into a new "window" and save from there. Do not forget to center the new design in the hoop.
Den andra delen visade sig vara knappa 3 millimeter större än bredden på min båge. När jag såg detta så provade jag att rotera designen i bågen och såg då att den skulle få plats. Ni kommer att upptäcka att ångra knappen kommer att bli er bästa vän när ni provar olika positioner på designen i bågen.
The second part turned out to be scant 3 mm larger than the width of my hoop. When I saw this I tried to rotate the design in the hoop and saw that it would fit. You will find that the undo button will be your best friend when you try out different positions of the design in the hoop.
Nu säger ni säkert - men hur går det då att passa ihop de två delarna om den ena är roterad? Det går alldeles utmärkt bara man ser till att ”alignment linjen” roteras på samma gång som resten av designen. Man placerar alltså linjen i ”rakt tillstånd” på "orginalet. I den andra delen ska den ligga som första objekt. Detta för att man ska kunna passa in den första linjen i den andra som sys i nästa omgång. Men det ska jag visa mer i nästa avsnitt.
Now say you will probably ask - but how is it possible then to fit together the two parts if one part is rotated? It is perfectly acceptable just as long as the "alignment line” is rotated at the same time as the rest of the design. Thus, using the same line placed in "a straight position" in the "original". In the second part, it should be sewn as the first object. This in order to be able to fit in the first line of the other that is sewn in the next round. But I will show you more in the next part.
Här ser ni att när linjerna passas i varandra blir att bra så det spelar ingen roll att tyget kommer läggas lite ”snett” i bågen så länge linjerna matchar. Nu har jag simulerat hur det kommer sys i bågen genom att rotera tillbaka linjerna så de passar, men designen ska sparas i det roterade tillstånd det var.
Here you can see that when the lines fit in each other it will be perfect so it does not matter that the fabric will be placed a little "in the wrong direction" in the hoop, as long as the lines match. Now I've simulated how it works in the hoop by rotating back the lines to be placed exactly on top of eachother, but the design should be saved in the rotated state it was.
Innan du börjar sy är det också bra att märka ut var den ”riktiga mitten” är. Du ska ändå printa ut bägge delarna. Här se du att jag ringat in var den ”riktiga mitten är”.
Before you start to sew, it is also good to mark where the "true middle" is. You'll still print out both parts as templates. Here you see that I marked where the "real middle is".
Designs: fruBlomgren 
This split was made in Embrilliance Software

No comments:

Post a Comment