Wednesday, May 10, 2017

Dream Big - 4

Nu när designen är splittad så ska den sys ut. Jag använder mig utav vanligt rivbart mellanlägg, limstift och långa knappnålar.Jag börjar med att spänna det rivbara mellanlägget i min 240x150 mm brodérbåge. På den första ”hoopingen” ritar jag dit mittlinjerna på mellanlägget.
Now that the design is split, it should be sewn out. I use ordinary tear-away stabilizer, glue stick and long pins.I start by hooping the tear-away stabilizer in my 240x150 mm hoop. On the first "hoopingen" I draw the middle lines on the tear-away stabilizer.

Printa ut de pappers mallar som man kan skriva ut från Embroidery Software på de två designdelarna. Vill man kan man ju även skriva ut mallar för att för klippa applikationerna eller skicka dem till en skärmaskin om man har en sådan.
Print out the paper templates that you can print from the Embroidery Software of the two design elements. If you want you can also print templates to cut the appliqué pieces or send them to a cutting machine if you have one.
Passa nu ihop de 2 ”alignment lines” på pappret så att designen blir ”hel”. Använd knappnålar för att få en perfekt matchning.
Match the 2 "alignment lines” on the paper so that the design is "complete/in one piece". Use pins to get a perfect match.

Kom ihåg var den riktiga mitten var. I detta fall är det inte så viktigt på millimetern eftersom jag klippt tyget med lite marginal. Jag har i alla fall markerat var den är. Sätt en lång knappnål i mitten av mallarna och passa in den på mitten av tygbiten. Fäst bitarna. Nu kan du ta bort den andra pappersmallen så att enbart den som ska sys i första ”hoopingen” ligger kvar.

Remember where the actual center was. In this case, it is not so important to the millimeter because I’ve cut the fabric with a little margin. I have in all cases selected where it is. Put a long pin in the actual center of the templates and fit it on the center of the fabric. Fix the pieces. Now you can remove the second paper template to allow only the one sewing in the first "hooping" remaining.

Ta nu sikte på mittpunkten på mallen med en lång knappnål. Ett tips jag brukar lägga bågen på min strykbräda som har en metallbotten med hål. Då kan jag sticka ner nålarna försiktigt så de går ner i hålen och får ett stabilare fäste.
Now take a view at the midpoint of the template with a long pin. A tip - I usually put the hoop on my Ironing Board (metal bottom with holes). Then I can stick down the needles carefully as they go down the holes and get a more stable mount.

Passa nu in mittpunkten på den första mallen i mittpunkten på de ritade linjerna på mellanlägget. Om du vill kan du stryka några streck med ett limstift så tyget ligget still. Annars kan man fästa med knappnålar eller sy en ”basting stitch ram” på symaskinen. När knappnålen är nertryckt så ska de andra linjerna på mallen matchas in mot linjerna på mellanlägget. Använd gärna knappnålar för en perfekt matchning på de linjerna också. Om du använt limstift låter du arbetet torka lite. Ta bort pappersmallen.


Fit the center of the first template into the center point of the drawn lines on the stabilizer. If you want to, you can add some strokes with a glue stick so the fabric lay still. Otherwise you can attach with pins or sew a “basting stitch frame" on the sewing machine. When the pin is pressed down the other lines on the template must be matched toward the lines on the stabilizer as well. Please use pins for a perfect match on those lines as well. If you use glue stick lets you work to dry a bit. Remove the paper template.

Nu ska vi sy den första delen av designen. Antingen så syr man applikationsdesignen på ”traditionellt sätt”, dvs du syr ”placement line” och lägger på tyg och därefter så sys den linje som fäster tyget och man klipper sedan tyget efter linjen. Har du valt att för klippa tyget efter mallar så gör du det och lägger på dessa på den sydda ”placement line”. Jag brukar använda Vliesofix så bokstäverna ligger snyggt på plats. Det är en avvägning eftersom det blir aningen stelare.

Now we're going to sew the first part of the design. You can choose to sew the appliqué design in a traditional way, i.e. sew the "placement line" and put on the fabric and then stitch the line that attaches to the fabric and then cut along the line. If you have chosen to cut templates the fabric you put these on the sewn "placement line". I usually use Vliesofix so the letters are neatly in place. It is a tradeoff because it becomes slightly stiffer.

När designen har sytts klart så avslutas den första delen med en “alignment line”.
When the design is finished the first part ends with an “alignment line”.

Nu tar du bort bågen från maskinen och klipper trådar. Ta gärna bort lite mellanlägg så du inte får så mycket överlappning mot nästa del men dra inte bort mellanlägget över “alignment line”. Klipp heller inga hoppstygn till “alignment line”så du har den i ”orubbat” läge så att säga. Det kan vara bra att stryka/pressa tyget lite (ingen ånga) så det är rakt inför ”andra hoopingen”.
Now, remove the hoop from the machine and cut the threads. Please take off some stabilizer so you don't get as much overlap at the next part but do not pull off the stabilizer over the "alignment line". Don’t cut of any jumps to "alignment line" so you have it in "integrity" position mode so to speak. It may be good to press the fabric a bit (no steam) so it is flat before the second “hooping".

Spänn nu mellanlägg i bågen för den ”andra hoopingen”. I detta fall behöver du inte markera några mittlinjer.
Hoop stabilizer in the hoop for the second hooping. In this case, you do not need to draw any lines.

Sy nu först en “alignment line” på mellanlägget. Jag väljer att låta enbart nålen perforera mellanlägget.
Now an "alignment line" is to be sewn as first element on the stabilizer. I choose to have only needle perforation of the stabilizer.

Jag markerar start och stopp på linjen med en penna.
I mark the start and end of the line with a pencil.

Ta nu och stryk limstift runt området vid “alignment line” på mellanlägget.
Now put some strokes of glue stick around the area of the second "alignment line" on the stabilizer.

Sätt långa knappnålar i början och slutet av “alignment line” på tyget. Matcha det mot “alignment line” på mellanlägget. Tryck ner nålarna och pressa tyget mot mellanlägget. Sätt gärna en nål i mitten av linjen också för att få en ännu mer perfekt matchning. 

Fördela ut tyget och låt limmet torka lite. Man kan stryktorka med ett ministrykjärn. Fäst övriga tyget med nålar i sidorna eller sy en basting stitch ram på symaskinen.

Insert long pins at the beginning and end of the "alignment line on the fabric. Match it with the "alignment line" on the stabilizer. Press down the needles and press the fabric against the stabilizer. Put a needle in the middle of the line also to get an even more perfect match. 


Spread out the fabric and allow the glue to dry a little. One can heat set with a mini iron. Fasten the other fabric with pins in the sides or sew a basting stitch frame on the sewing machine.

Nu är det bara att sy den andra delen av designen. Det var väl inte så svårt? En stor design med ett perfekt resultat.
Now just sew the second part of the design. It was not so difficult, was it? A big design with a perfect result.

Designs: fruBlomgren 

No comments:

Post a Comment