Monday, May 1, 2017

Making an oval purse ”almost ITH” - 1

I går visade jag min lilla ovala necessär som jag stygnsatt i ett av mina Embroidery Software. I detta fall gjorde jag den i Bernina Embroidery Software 8 men jag kunde lika gärna gjort den i Premier+ Ultra Embroidery Software, vilken när jag tänker efter också användes eftersom jag kombinerade ihop den design av linjer jag gjorde i Version 8 med ”Dots designen” i det Software. Nåväl som ni märker finns det många olika ”leksaker” att använda i broderi och sömnad 😊. Därför kommer jag nu beskriva vad jag gjort och inte exakt vilka ”knappar” ni ska trycka på.
Ytterligare en sak – välj en ny färg för varje steg nedan.
Yesterday, I showed my little oval-shaped purse that I digitized in one of my Embroidery Software. In this case, I made it in the Bernina Embroidery Software 8 but I could just as easily have made it in the Premier+ Ultra Embroidery Software, which when I think about it also did use for combining the design of lines I made in Version 8 with the "Dots design" in that Software. Well as you can see, there are many different "toys" to use in embroidery and sewing 😊. Therefore, I will now describe what I've done and not exactly what "buttons" you should press.
One more thing – choose a new color for each of the steps below.
1. Börja med att bestämma vilket mått du vill ha på din ovala förvaring. För er som kommer ihåg min lilla ”Myntbörs” så kan jag säga att den var mindre, ca 103x87 mm. I detta fall så kommer min färdiga ovala design att vara 159x104 mm. Nu var det inget direkt mått jag använde utan jag ville ha en höjd omkring 10 cm så därav blev det som det blev. Men det fina är att ni faktiskt själva bestämmer vilken storlek ni vill ha. Den första ovalen kommer att vara en placeringslinje och sen är ca 132x101 mm. Den gör jag med ganska långa raksömsstygn (Running Stitches) som är 4-6 mm.
1. Begin by determining which dimensions you want to have on your oval purse. For those of you who remember my little "Coin purse", I can say that it was smaller, about 103x87 mm. In this case, my finished oval design was 159x104 mm. Now it was no direct measure I decided upon to use, rather I wanted to have a height about 10 cm so hence it became as it were. But the good thing is that you are actually decide yourselves what size you want. The first oval will be a position line and since that it is about 132x101 mm. I use pretty long straight stitches (Running Stitches) that is 4-6 mm.
2. Efter att placeringslinjen gjorts så gör vi en Copy/Paste på den (kopiera och klistra in). Den linjen är ska ha en stygnlängd av ca 2.3 mm. Den här linjens syfte är att sy fast vadd och tyg till ovansidan.
2. After the placement line is made, we make a Copy/Paste on it. The line is to have a stitch length of approx. 2.3 mm. This line's purpose is to sew the batting and fabric to the top.
3. Nästa steg är att göra en hjälplinje på mitten av ovalen så vi har en riktlinje för blixtlåsplaceringen. Här ska stygnlängden var 6 mm och sträcka sig en bit utanför ovalen. Använd rutnätet i stygnsättningsytan som riktmärke.
3. The next step is to make a help line at the middle of the oval so we have a guideline for the zipper placement. The stitch length should be 6 mm and extend a bit outside the oval. Use the grid in the hoop area as a benchmark.
4. Detta steg är helt frivilligt – om man vill kan man stygnsätta en linje av Running Stitches vid sidorna längs linjen som visar vad de små bitarna av band placeras. Personligen tycker jag det är lite ”overkill” eftersom man ändå har mittlinjen.
4. This step is entirely optional - if you want you can digitize a line of Running Stitches on the sides along the line that shows where to place the small pieces of tape. Personally I think it is a bit "overkill" because you still have the center line.
5. Detta steg är också helt frivilligt – om man vill kan man stygnsätta en linje av ”Running Stitches” vid sidorna längs linjen som syr fast de små bitarna av band som placerats vid den tidigare linjen. Denna linje bör då vara en Double Stitch eller Triple Stitch. Personligen tycker jag att även detta är lite ”overkill” eftersom man ändå syr fast banden senare med en linje. Men detta är alltså valfritt och upp till var och en att bestämma.  
5. This step is also optional - if you want you can digitize a line of “Running Stitches” on the sides along the line to fasten the small pieces of ribbon placed on the previous line. This line should be a Double Stitch or Triple Stitch. Personally, I think this this also is a bit "overkill" as we sew the ribbons later with a Double Stitch line. But this is optional and up to each individual to decide. 
6. Nu ska en linje skapas som är ca 1 millimeter innanför de tidigare ovala linjerna. Denna linje ska ha en stygnlängd av 2.3 mm och ska vara en Double Stitch linje. Syftet med denna linje är att sy i hop den del som har blixtlås med delen som är broderad och finns i bågen.

6. Now, a line is created that is about 1 millimeter inside the previously oval lines. This line should have a stitch length of 2.3 mm and shall be a Double Stitch line. The purpose of this line is to sew together the part that has zippers with the part that is embroidered and is in the hoop.
7. Detta steg kan uteslutas och istället göras på en vanlig symaskin – vilket jag i ärlighetens namn ska säga att jag kanske tycker blir bättre eftersom jag gärna sicksackar efter att jag klippt 😊. 
En sicksacksöm runt ovalen blir sista steget. Men här gör jag den i två delar eftersom jag inte vill sy över blixtlåset mer än nödvändigt. Du kan göra en hel oval som är ca 1 mm större än de andra och använda den som mall för att göra det 2 halvorna. Glöm inte bort att ta bort den sedan. Avståndet i mitten är för att göra plats för blixtlåset.
7. This step may be omitted and instead be done on a regular sewing machine – which I honestly must say that perhaps I think is better because I prefer to make a zigzag after I’ve cut the seam allowance 😊.
A zigzag stitch around the oval will be the last step. But here I do it in two parts because I don't want to sew over the zipper more than necessary. You can do a full oval which is approx. 1 mm larger than the others and use it as a template to make the 2 halves. Don't forget to remove it. The distance of the Center is to make room for the zipper.
Spara sedan designen dels som en stygnsättningsfil så du kan ha den som mall och ändra storlek och dels som en broderifil i det format din maskin kan använda. När du kombinerar ihop den här designen med en broderidesign eller text som jag gjorde med ”myntbörsen” eller ”Dots ovalen” så ska den designen in mellan steg 3 och 4. I mitt nästa inlägg ska jag visa hur den sys ut.
Then save the design as a stitch file so you can have it as a template, and change the size and also as an embroidery file in the format your machine can use. When you combine this design together with an embroidery design or text as I did with the “Coin purse” or “Dots purse” the design is in between steps 3 and 4. In my next post I will show how it is sewn.

No comments:

Post a Comment