Tuesday, May 16, 2017

Recycle in the challenge ”Care & Share” - 6


Nu när vi broderat bägge tygstyckena så ska de sys samman. Att exakt försöka matcha linjerna på de bägge tygstyckena var i det närmaste omöjligt. Tygstyckenas linjer ska matchas så gott det går med tygerna räta mot räta. Jag är glad att jag sydde runt den ena markeringen med en tråckelsöm. Använd knappnålar för att matcha linjerna. Ett annat bra knep är att markera mitten linjen horisontellt och vertikalt på haklappen och utgå ifrån dem. Ungefär som jag visade er när vi placerade tyget på mellanlägget i bågen. 
Now that we’ve embroidered both pieces of fabric, they are to be sewn together. Exactly trying to match the lines on the two pieces of cloth was almost impossible. The fabric lines should match as much as possible with the fabrics right sides together. I'm glad I sew around the traced line with a basting stitch. Use long pins to match the lines. Another good trick is to mark the center line horizontally and vertically on the bib parts and align using them. Just like I showed you when we placed the fabric on the stabilizer in the hoop.
Tygstyckena ska ligga räta mot räta. I detta läge kommer du vara glad att du sydde den där tråckelsömslinjen. Fäst med nålar och sy sedan precis innanför tråckelsömslinjen men lämna en öppning i ena sidan.
The fabrics should be sewn right sides together. Now you will be glad you sew that basting stitch. Attach with needles and then sew just inside the basting stitch line but leave an opening on one side.
Klipp runt den sydda linjen med en tagg sax. Om du använder en vanlig sax klipper du små hack i sömsmånen vid de rundade partierna. Lämna en lite större sömsmån vid öppningen.
Cut around the sewn line with a pair of pinking shears or if you use a regular pair of scissors you cut slits at the round parts of the seam allowance. Leave a little bigger seam allowance at the opening.
Vänd haklappen genom vändöppningen och peta ut alla kanter. Sy eller limma ihop öppningen. Pressa haklappen. Eftersom jeanstyget är ganska tjockt så valde jag att inte sy en kantstickning runt sömsmånen. Men har man ett tunnare tyg är detta en god idé. Men detta väljer ni själva.
Slutligen sätter man tryckknappar vid halssnibbarna. Tänk på så att ni sätter de bägge tryckknapparna åt rätt håll. Den ena ”överdelen” bli uppåt på ena snibben och den andra blir neråt. Prova när du satt fast en – så att du kan knäppa, då ser du hur det ska vara. Jag har använt plasttryckknapar. Det var inte så svårt eller hur?
Turn the bib through the flip opening and unfold all edges. Sew or glue the opening closed. Press the bib. Since the jeans fabric is quite thick, I chose not to sew an edge stitch around the seam allowance. But if you have a thinner fabric, this is a good idea. But you choose this yourself.
Finally, put push buttons at the necklines. Keep in mind that you put both push buttons in the right direction. One of the "covers" gets up on one snap and the other gets down. Try when you’ve placed the first one - so you can snap, then you'll see how it's going to be. I have used plastic pressure buttons. It was not that hard, was it?
Facts about designs/fabrics etc:
Designs from fruBlomgren in her Facbook club for the Re-cycle challenge ”Care & Share”
Design with quote is from a collection called Colourful QUOTES.
Fabric from an old “grown out” jeans skirt.
Plastic buttons – Color Snaps from Prym

No comments:

Post a Comment