Thursday, July 20, 2017

Go Green

Sedan 1 juli i år så har många butiker börjat ta betalt för plastkassar. Man får alltid frågan behöver du en kasse. Det kanske inte är så stora pengar det egentligen rör sig om men ett viktigt steg för vår miljö. Därför har jag börjat låta bli plastkassar när jag handlar i allra största utsträckning.
Since July 1, this year, many stores started to charge for plastic bags. You always get the question, doyou need a bag. It may not be that much money but it really is but an important step for our environment. Therefore, I have begun to resist plastic bags when I shop in the very greatest extent.
Idag när jag var i tygaffären så stod en lapp. Behöver du en kasse? Nej det behöver jag inte för jag har börjat ha två kassar som kan vikas ihop och bli så här små. Denna har jag köpt på IKEA.
Today when I was in the fabric store there was a note -  Do you need a bag? No I don't need a bag because I have started to have two bags which can be folded together and be like this small. This I've bought at IKEA.
Häri är det jag köpte. Det enda jag ska lösa är att sy några mindre påsar för det blir lite stort att bara ha dessa tyger i kassen och speciellt om man även har andra saker.
Here is what I bought. The only thing I'm going to solve is to sew a few smaller bags as this becomes a bit large to only have these fabrics in it and especially if you also have other things.
Visst är det härligt med rosa i olika färger, även om det ena tyget faktiskt ser mer beige ut.
Isn't it wonderful with pink in various colors, even though one of the fabrics actually looks more beige.

Wednesday, July 19, 2017

So exhausting - 1😊

För lite mer än en vecka sedan fick jag två SMS om att de paket jag beställt några dagar tidigare hade kommit. Så efter jobbet cyklade jag först och köpte 2 lysrör och glimtändare. Sedan till ställe nummer 1 för att hämta ett DHL paket och sedan till Posten för att hämta det andra paketet. Vad gör man inte för sysaker 😊
For a little more than a week ago I received two text messages about some package I ordered a few days earlier that had arrived. So after work, I first rode and bought two tubes and some starters. Then to place number 1 to get a DHL package, and then to the post office to retrieve the other package. What don’t you do for sewing packages.  😊
I mitt ena paket fanns följande – det beställde jag från Pulvertroll. Supermjukt stabilt mellanlägg 10 m. Jag fick även med en rulle som det legat 3 limflaskor i. Den använde jag för att rulla upp mellanlägget så det blev en stadig rulle.
I mitt ena paket fanns följande – det beställde jag från Pulvertroll. Supersoft cutaway stabilizer - 10 m. I even got an empty roll that held 3 glue bottes. I used that roll up the stabilizer so it became a steady roll.
Sedan 3 flaskor av det superbra Fray Stop limmet. Det är verkligen jättebra. En flaska vanligt lim.
Then 3 bottles of the excellent Fray Stop adhesive. It is really great. A bottle of odnary glue
…och en burk med spraylim.
... and a can of spray adhesive. 

Tuesday, July 18, 2017

Butterflies - 8

Nu har vi stygnsatt applikationsfjärilen och även lagt till quiltning och linjer för att göra den till en nästan ITH.


Now we have digitized the appliqué butterfly and also added the quilting and lines to make it an almost ITH.

Börja med att spänna ett tunt bomullstyg i en 200x200 mm båge.
Start by hooping a thin cotton fabric in a 200 x 200 mm hoop.

Lägg på en vadd avsedd för grytlappar.
Put on a cotton batting intended for potholders.


Lägg sedan på bottentyget i bomull och sy fast med en bastingram.
Then put on the bottom fabric in cotton and sew with a basting line around the hoop area.

Därefter sys placement-linjen för fjärilen. Lägg på tyget för fjärilen.
Then the placement line for the butterfly is sewn.

Lägg på tyget för fjärilen
Add the fabric of the butterfly.

Sy fast tyget med tackdown sömmen.
Sew the fabric with a tack-down seam.

Ta bågen från maskinen men ta inte bort tyget ur bågen. Klipp längs den sydda linjen.
Take the hoop from the machine but do not remove the fabric from the hoop. Cut along the sewn line.

Därefter sys langettsömmen. Jag har valt trippelstygn för att få en väldigt markerad linje.
Then the ladder stitch is sewn. I have selected the triple stitch to make a very marked line.

Sedan sys kroppen eller ringarna på vingarna. Detta är en smaksak. Jag har valt att sy ringarna på vingarna som applikationer.
Then the body and rings on the wings are sewn. In which order is a matter of taste. I have chosen to sew the rings on its wings which appliqués.

Därefter sys fjärilens kropp och ögon och antenner.
Then stitch the butterfly's body and eyes and antennae. 


När det är sytt så lägger man en tunn vadd på baksidan och därefter baksidestyget.
Finish by putting a very thin layer of batting plus a cotton fabric on the back of the hoop.

Sy stipplingen samt linjerna som fäster tyglagren. Använd samma färg på tråden på fram och baksidan.
Sew the stippling and lines that attach the fabric layers. Use the same color of thread for the front and back.

Slutligen sys en tunn kantremsa på – det är det enda som gör att det blir ”nästan ITH”.
Finally sew a thin binding around the edges – it's the only thing that makes it "almost ITH".

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

Monday, July 17, 2017

Butterflies - 7


Att göra en sådan här grytlapp är faktiskt jättelätt om man har Premier + Ultra eller Extra där den fantastiska Quilt Block Wizard ingår.
Vad du behöver är följande:
- A design – företrädesvis den fjäril du skapat i Premier+ Ultra
- Tyg till grytlappen och små bitar av tyg till applikationerna
- Vliesofix
- Vadd avsedd för grytlappar
- 200x200 mm brodérbåge
Nu kommer anvisningarna vara för Premier+ Ultra eftersom det är det program jag använt här. Men jag ska skriva vad det är jag gör så ni som har andra program kan göra liknande. Men då får ni själv klura ut vilka steg ni ska ta.
Making a potholder like this one is actually very easy if you have Premier + Ultra or Extra, which has the amazing Quilt Block Wizard.
What you need is the following:
- A design – preferably the Butterfly you’ve created in Premier+ Ultra
- Fabric for potholder and small pieces of fabric for the appliqué
- Fusible web
- Batting intended for potholders
- 200x200 mm hoop
Now this tutorial will be for Premier+ Ultra because it is the program I’ve used here use. But I'll write what I'm doing so that you who have other programs can do a similar potholder. But then you have to figure out what steps you should take.
1.   Börja med att öppna Premier+ Extra eller Ultra
2.   I View väljer du Hoop Size 200x200 mm Vertikal
1.   Start by opening Premier+ Extra or Ultra
2.   In  View, select Hoop Size 200x200 mm Vertical
Nu ska jag infoga ett Quiltmönster i Quilt Block Wizard. Har ni inte ett dylikt kanske ni har någon annan funktion som gör att ni kan skapa ett quiltmönster runt era broderier.
3. Välj Quilt Block Wizard i Wizards
4. Markera Filled Quilt Block; Inner Embroidery
5 Välj Nästa
6. Välj Shape nr 1
7. I Enter Size väljer du Side och skriver 200 mm i A
8. Avmarkera Cut Line rutan
9. Välj Nästa
10. Öppna din fjärilsdesign via Open Design. 
11. Välj Nästa.
Now I will insert a quilt design in the Quilt Block Wizard. If you don't have that function in your Embroidery Software you might have some other function that allows you to create a quilt design around your designs.
3. Select the Quilt Block Wizard in Wizards
4. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery
5 Select Next
6. Select Shape No. 1
7. Enter Size, select Side and write 200mm in A
8. Clear the Cut Line box
9. Select Next
10. Open the butterfly design via Open Design
11. Select next.
12. Nu kommer en sida där du ska välja avstånd från designen. Jag satte 5 mm.
13. Välj Nästa
12. Now there is a page where you should select distance of the design. I type 5 mm.
13. Select Next
Default stippling
14. Nu kommer sidan där du väljer Quiltmönster upp. Jag valde följande:
- Stippling
- Klicka sedan på Options
- Running Stitch
- I Options lät jag Gap vara 5 mm och Stitch Length ändrade jag till 2.5 mm. 
- Jag ändrade Curved till Straight.
- Avstånd 5 mm
- Tryck OK och sedan Slutför
Changed to straight stippling
14. Now comes the part where you pick quilt design. I chose the following:
- Stippling
- Then click on Options
- Running Stitch
- In Options, I let Gap remain at 5 mm and Stitch Length was set to 2.5 mm. 
- I canged curved to straight. 
- Spacing 5 mm
- Press OK and then Finish
Ändra färg om några skulle vara lika så de inte av misstag färgsorteras. I mitt fall har min stippling samma blå färg som en annan linje så jag ändrar den till gult.  Nu ska vi tillföra ytterligare 2 linjer och det är en ram som går runt 200x200 mm brodérområde.
Change any colors that are similar so that they will not accidently color sort. In my case the stippling has the same blue color as another object so I change this to yellow. Now we will add a further two lines and it is a Basting Line that goes around the 200x200 mm embroidery area. 
15. Gå till Border och sätt Margin till 0 mm. Avmarkera Group.
16. Markera Running Stitch i Stitch Type och klicka på Options och sätt Stitch Length till 3 mm.
17. Välj Apply.
18. Byt färg på linjen
19. Upprepa ytterligare en gång så du nu har 2 linjer.
20. Byt färg även på denna linjen. Välj nu Combine All.
21. Den ena Running Stitch linjen ska du flytta upp eller vara kvar på plats nummer 1. Den ska vi nämligen använda som en Basting Line för att fästa tyg och vadd i brodérbågen.
22. För att flytta en färg går du till Modify fliken. Markera färgen du vill flytta upp/ner och stega uppåt/neråt med pilen.
23. Den andra linjen ska ligga på näst sista platsen så den hamnar framför Quiltmönstret. Den linjens uppgift blir nämligen att fästa tyget (och vadden) på baksidan.
24. Innan vi slutför designen går vi till Home och väljer Design Player. Nu kan du verifiera att allt sys i rätt ordning.
25. När du är klar väljer du Combine All om inte allt redan är kombinerat men skippa Color Sort. Spara designen som "Fjärilsgrytlapp med quiltmönster". Om du använder Export så se till att du avmarkerat Color Sort där också. 


15. Go to Border and set Margin to 0 mm. 
16. Check Running Stitch in Stitch Type and click Options and set Stitch Length to 3 mm.
17. Select Apply.
18. Change the color of that line
19. Repeat one more time so you now have 2 lines.
20. Change the color of this line as well. Choose Combine All.
21. One Running Stitch line, will be moved or stay in position No. 1. We will use the first line as a Basting Line to secure the fabric and batting in the hoop.
22. To move a color, go to the Modify tab. Select the color you want to move and step up or down with the arrow.
23. The second line will be in the next last position before the Quilt design is sewn. That line's task is to attach the fabric (and batting) to the back.
24. Before we finalize the design, we go to Home, and select Design Player. Now you can verify that everything is sewn in the correct order.
25. When you are finished, select Combine All if everything isn't combined already but skip Color Sort. Save the design as "Butterfly Potholder with quilt design". If you use export - make sure you uncheck Color Sort there too. 
Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

Sunday, July 16, 2017

A milestoneTack alla ni som besökt min blogg. Inte hade jag kunnat tänkt mig den dag jag startade min blogg att jag en dag skulle komma upp till en sådan fantastisk siffra på min blogg – 800 000 sidvisningar. Fantastiskt!
Thank you all who visited my blog. Had I been able to imagine the day I started my blog that I would one day come up to such an amazing figure on my blog – 800 000 page views. Wonderful!
Facts about designs/fabrics etc:
Designs:  fruBlomgren from her Frida Kahlo collection FLYING FRIDA UNDER THE MEXICAN SUN – only a portion is showing here

Butterflies - 6


Öppna .edo-filen du sparade i förra avsnittet som Fjäril version 2.1 (vingar). Markera nu alla Running Stitch cirklar i Filmstrip och gör två stycken Copy/Paste, precis som vi gjorde på vingarna. Infoga ett färgbyte emellan var och en av de 3 grupperingarna av cirklar.
Open the .edo-file you saved in the previous section as a Butterfly version 2.1 (wings). Now select all the Running Stitch circles in the Filmstrip and makes two Copy/Paste, just as we did on the wings. Insert a color change between each of the three groupings of circles.

Högerklicka och välj Properties på den tredje gruppen cirklar. Högst upp ändrar du No Fill till Echo Fill och Running Stitch till Triple Stitch. Ändra Stitch Type till Triple Stitch och ändra Stitch Length till 1.7-1.8 mm.
Nu ska du har en grupp cirklar med Running Stitches som är placeringslinje. Ytterligare en grupp cirklar som består av Running Stitches och som är de stygn som fäster tyget. Samt en tredje grupp cirklar som syr fast tyget samt även gör en dekorativ fyllnad av cirklarna.
Right click and select Properties on the third group of circles. At the top, change the No Fill to Echo Fill and Running Stitch to Triple Stitch. Change Stitch Type to Triple Stitch and change the Stitch Length to 1.7-1.8 mm.
Now you'll have a group of circles with Running Stitches which are placement line. A further group of circles that consists of Running Stitches which are the stitches that attach the fabric (tackdown stitches). And a third group of circles which sews the fabric and also make a decorative filling of the circles.

Nu ska vi fylla fjärilen mittparti. Det gör vi genom att markera den Running Stitch i Film Strip som utgör fjärilen kropp. Högerklicka och välj Properties. Ändra No Fill till Pattern Fill och Running Stitch till Triple Stitch. I fliken Options så väljer du Pattern 69 eller annat valfritt mönster. I fliken Line sätter du längd till 2.0 på Triple Stitch.
Now let's fill the butterfly’s middle section. We do this by checking the Running Stitch in the Film Strip which forms the butterfly's body. Right-click and select Properties. Change No Fill to Pattern Fill and Running Stitch to Triple Stitch. In the Options tab, select Pattern 69 or any other pattern. In the tab Line, set the stitch length to 2.0 at Triple Stitch.

Slutligen ska vi göra fjärilens spröt och ögon. Infoga ett färgbyte.  Gå till Precise Create och avmarkera Pattern Fill och sätt Triple Stitch som Line. Sätt nu punkter som ett tänkt spröt. Högerklicka för att slutföra.
Finally, we make the butterfly's antennae and eyes. Insert a color change. Go to Precise Create and uncheck Pattern Fill and set Triple Stitch as Line. Put points to a supposed “antenna”. Right click to complete.

Markera antennen i Filmstrip och välj Properties. Sätt ner stygnlängden till 1.7-1.8 mm. Zooma in och justera punkterna.När du är nöjd gör du en Copy/Paste (i Home). Du kan behöva markera Box Select för att få antennen vald. Klicka på pilen för spegelvänd.
Select the mainmast in the Filmstrip and choose Properties. Way down the stitch length to 1.7-1.8 mm. Zoom in and adjust points. When you are satisfied, you do a Copy/Paste (in the Home). You may need to select Box Select to get the antennae chosen. Click on the arrow to mirror.

Flytta antennen till motsatt sida.
Move the antenna to the opposite side.

Välj nu Insert Lettering. Välj Fonten Traditional/Georgia 20-40mm/20 mm. Klicka på punkten.  Zooma ut och hitta punkten. I mitt fall hamnade den i nedre vänstra hörnet. Markera objekten för punkten i Filmstrip och tryck på Box Select. Zooma in och nu kan du flytta punkten. Sätt punkten så att den täcker den del av sprötet som ligger ovanpå mittenpartiet. Gör en Copy/Paste.

Now select Insert Lettering. Select the font Traditional/Georgia 20-40 mm/20 mm. Click on the dot.  Zoom out to find the dot. In my case it ended up in the bottom left corner. Select the objects for the point in the Filmstrip and press Box Select. Zoom in and you can now move the dot. Place the dot so that it covers the part of the antennae located on top of the middle section. Make a Copy/Paste.


Flytta den andra punkten. Nu ser ni att den täcker nedre delen av antennen så vi inte behöver ändra ordning på objekten. Ändra färg så även ögonen är svart om ni nu inte vill ha en annan färg.
Move the second dot. Now make sure it covers the lower part of the antennae so we do not need to change order of the objects. Change color so the eyes are black as well if you do not want a different color.

Det vi nu slutligen ska göra är att gå igenom Film Strip och se att vi har alla objekt vi behöver och att de sys i rätt ordning. Det som är bra med detta är att om vi exempelvis glömt att göra en Copy/Paste på cirklarna på vingarna och enbart skulle ha Echo Fill så kan vi lägga till detta genom att markera de objekten och sen göra Copy/Paste. Sen lägger vi till färgbyten och ändrar Properties på de cirklarna till en vanlig Running Stitch. Likaså om vi skulle vilja ändra ordning på nåt objekt så kan vi bara markera det samt dess tillhörande färg och dra till ”rätt plats” i Film Strip.
1. Placering linje – separat färg
2. Linje som syr fast tyget – separat färg
3. Langettsömmen – separat färg (svart)
4. Pattern Fill för fjärilens kropp – separat färg
5. Placeringslinje för Cirklarna – separat färg
6. Linje som syr fast tyget för cirklarna – separat färg
7. Echo Fill för alla cirklar – separat färg
8. Spröten för fjärilen huvud – separat färg (svart)
9. Ögon till fjärilen – separat färg (svart)
Spara nu designen som en .edo fil under valfritt namn. Exempelvis Fjäril slutversion. Exportera sedan filen till ett broderiformat din maskin syr i.

What we are now finally going to do is go through the Film Strip and see that we have all the items we need and that they are sewn in the correct order. The good thing about this is that for example, if we forget to do a Copy/Paste of the circles on the wings, and would only have Echo Fill we can add to this, select the objects and then do the Copy/Paste. Then we add colour changes and change the Properties on the circles to a plain Running Stitch. Likewise, if we would like to reorder some object we can just select it and its associated color and drag it to the "right place" in the Film Strip.
1. Position line – separate color
2. Line sewing fabric (tackdown) – separate color
3. Ladder stitch (appliqué stitch) - separate color (black, I chose Triple Stitch)
4. Pattern Fill for the butterfly's body - separate color
5. Placement line of Circles – separate colour
6. Line sew fabric circles (tackdown) – separate colour
7. Echo Fill for all circles – separate color
8. Antennae on the butterfly head – separate color (black)
9. Eyes of the butterfly – separate color (black)
Now save the design as an .edo file under any name. For example, Butterfly final version. Export the file to an embroidery format your machine sew in.

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking