Thursday, July 13, 2017

Butterflies - 3


Nu när vi har en bild så ska vi fortsätta i Design Creator och jag kommer att välja en kombination av olika metoder. Ni kan välja vilken bild ni vill använda - jag kommer att visa på bägge bilderna. Dels den bilden där vi enbart har en kontur av fjärilen men även den vi färdigställde i Draw Window. Öppna därför den bilden och se till att du är i Precise Create.
Now that we have an image and we'll continue in the Design Creator and I will choose a combination of different methods. You can choose which picture you want to use-I will show on both images. The picture where we have only an outline of the butterfly, but also the one we completed in the Draw Window. Open the image and make sure that you are in Precise Create.

Vad vi ska göra att skapa konturer till fjärilen men göra den i 2 delar för att man ska få maximal flexibilitet. Jag börjar med att infoga en Color change för att ni ska se bättre eftersom bildens linjer är blå. Avmarkera Fill och välj Running Stitch i Line. Vi börjar i mitten nedanför huvudet och går hela vägen runt till mitten i nederdelen. Kom ihåg ”ctrl” samtidigt som du klickar ger spetsiga punkter medan enbart ett klick ger runda linjer.
What we should do to create outlines to the butterfly but do it in 2 parts in order to get maximum flexibility. I start by inserting a Color change for you to see better because the image's lines are blue. Clear the fill and select Running Stitch in Line. We start in the Middle below the head and go all the way around to the Middle at the bottom. Remember "ctrl" while clicking gives only a click pointed points while giving round lines. 

Gör sedan likadant på andra sidan. Nu ska du ha en kontur som är öppen på mitten. Varför ska du upptäcka senare.

Then do the same on the other side. You should now have an outline that is open in the middle. Why you’ll discover later.

Därefter infogar du ett nytt färgbyte. Klicka dig nu runt mittendelen av fjärilens kropp. Du formar kroppen på samma sätt som vi gjorde på bilden.
Then, insert a new color change. Click around the middle part of the butterfly's body. You shape the body in the same way as we did with the picture.

Därefter så går vi till Quick Stitch. Anväd nu funktionen Shapes och välj nummer 2 – cirkeln. Tryck på infoga.
Then we go to Quick Stitch. Now use the feature Shapes and select number 2 – the circle. Press Insert.

Förminska cirkeln och flytta den till översta vingdelen. Gör en copy/paste och klistra in ytterligare en cirkel. Gör den lite större den lägger du i mitten. Därefter ytterligare en copy/paste för att infoga en tredje cirkel.
Enlarge the circle and move it to the top wing part.Make a copy/paste and paste another circle. Make it a little bigger and put it in the middle. Then one more copy/paste to insert a third circle.

Markera nu dessa tre cirklar i Filmstrip och gör en copy/paste.
Now select these three circles in the Filmstrip, and do a copy/paste.

Spegelvänd dem.
Mirror them.

Flytta dem till motsvarande position på andra vingen. Spara nu filen som en .edo fil. Jag döpte min till fjäril version 1. I mitt nästa avsnitt ska jag visa er motsvarande på den andra bilden.
Move them to the corresponding position on the other wing. Now save the file as an .edo file. I named mine Butterfly version 1. In my next section I'll show you the equivalent on the other image. 

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment