Saturday, July 15, 2017

Butterflies - 5


Nu har vi gjort en basmall för fjärilen. Men i nuläget har den bara vanliga Running Stitch linjer. Här kommer det som jag tycker är superbra och det är att jag kan ändra typ av linje eller till och ändra en linje till en fyllnadsyta eller både linje och fyllnadsyta. Det vi också ska börja tänka på här är vilken typ av applikation vill vi ha? Vill vi förklippa tygbitarna eller göra på traditionellt maskinbroderisätt, dvs sy en placeringslinje, lägga på tyget, sy en linje som fäster tyget, klippa och slutligen sy den avslutande sömmen?
Now we have made a base template for the butterfly. But at present it only has regular Running Stitch lines. Here's what I think is great and that’s that I can change the line type or to change a line to a fill area or both line and fill area. What we should also think about here is what kind of appliqué do we want? Do we want to cut the pieces of fabric or do traditional machine embroidery, i.e. sew a placement line, put on the fabric, sew a line that fastens the fabric, cut and finally sew the closing seam?

Vill vi sy en Raw Edge applikation?
Do we want to sew a Raw Edge appliqué?
Eller vill vi sy en applikation med langettsöm?
Or do we want to sew an appliqué with a ladder stitch seam?
Eller vill vi sy en applikation med en satinsöm?
Or do we want to sew an appliqué with a satin stitch?
Eller nån annan typ av mönstersöm – kanske en blandning mellan satin och sicksack? Lite fjäderliknande? Detta är bara några exempel på hur vi kan ändra vår ursprungliga Running Stitch linje.
Or any other kind of pattern stitch - maybe a mix between satin and zigzag? A little feather-like? These are just a few examples how we can transform our original Running Stitch line into other types.

Om vi antar att vi vill sy applikationen genom att lägga på tyget och sedan klippa behöver vi följande delar för vingarna.
1. Placeringslinjer som består av  Running Stitches
2. Linje som syr fast tyget som består av  Running Stitches
3. Avslutande linje som kan vara någon av de sömmar jag visade ovan eller någon annan typ av mönstersöm.
If we assume that we want to sew the appliqués by sewing the fabric on the placement line and then cutting, we need the following parts for the wings.
1. Placement lines consisting of Running Stitches
2. Line stitching the fabric consisting of Running Stitches
3. Finishing line that may be any of the seams I showed above or any other type of Motif stitch.

Det vi börjar med är att kopiera de två linjedelarna två gånger. Vi infogar dessutom ett färgbyte mellan varje upprepning.
Det första paret av Running Stitch linjer ska vara placeringslinjer. Så de kan vara ca 2 mm långa.
Det andra paret kan vara detsamma.

När vi däremot kommer till det tredje paret så ska vi tänka på att beroende på vilken typ av söm vi väljer så kan det synas igenom på kroppsdelen. Jag börjar med att välja de två sista av de inkopierade Running Stich linjerna. Jag högerklickar – väljer Properties – därefter Motif Line. Här väljer jag sedan Group: Universal och Hand Stitches 1 nr 3. Då kommer det se ut så här. Om man som jag valde att sy med en Tripple Stitch som man väljer i samma bild som sömmen för att få en väldigt markerad handsömsliknande söm så kan det lätt synas igenom.

What we start with is to copy the two Running Stitch line parts twice. In addition, we add a color change between each repeat.
The first pair of Running Stitch lines should be placement lines. So they can be about 2 mm long.
The other pair may be the same.

When we come to the third pair, we will keep in mind that depending on the type of stitch we choose, it can be seen through the body part of the butterfly. I start by choosing the last two of the pasted Running Stich lines. I right-click - choose Properties - then Motif Line. Here I choose Group: Universal and Hand Stitches 1 No. 3. Then it will look like this. If, like me, you chose to sew with a Triple Stitch, that you choose in the same window as the seam to get a very marked hand-like stitch, it can easily be seen through the body part of the butterfly.


Därför kommer jag att dra ut mittpunkterna så de endast med en liten marginal överlappar den yttre linjen på fjärilskroppen.Therefore, I will pull out the centers so that they only overlap with the outer margin on the butterfly’s body.

Om det blir ett väldigt långt avstånd till den första stolpen så kan man dra in linjen en aning.
If it gets a very long distance to the first ladder stitch, you can pull the line slightly.

Spara nu .edo filen som Fjäril 2.1 (vingar). Nästa gång ska vi titta på kroppen och cirklarna på fjärilens vingar.
Save now .edo the file as Butterfly 2.1 (wings). Next time we will look at the body and the circles on the butterfly’s wings.

Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment