Monday, July 17, 2017

Butterflies - 7


Att göra en sådan här grytlapp är faktiskt jättelätt om man har Premier + Ultra eller Extra där den fantastiska Quilt Block Wizard ingår.
Vad du behöver är följande:
- A design – företrädesvis den fjäril du skapat i Premier+ Ultra
- Tyg till grytlappen och små bitar av tyg till applikationerna
- Vliesofix
- Vadd avsedd för grytlappar
- 200x200 mm brodérbåge
Nu kommer anvisningarna vara för Premier+ Ultra eftersom det är det program jag använt här. Men jag ska skriva vad det är jag gör så ni som har andra program kan göra liknande. Men då får ni själv klura ut vilka steg ni ska ta.
Making a potholder like this one is actually very easy if you have Premier + Ultra or Extra, which has the amazing Quilt Block Wizard.
What you need is the following:
- A design – preferably the Butterfly you’ve created in Premier+ Ultra
- Fabric for potholder and small pieces of fabric for the appliqué
- Fusible web
- Batting intended for potholders
- 200x200 mm hoop
Now this tutorial will be for Premier+ Ultra because it is the program I’ve used here use. But I'll write what I'm doing so that you who have other programs can do a similar potholder. But then you have to figure out what steps you should take.
1.   Börja med att öppna Premier+ Extra eller Ultra
2.   I View väljer du Hoop Size 200x200 mm Vertikal
1.   Start by opening Premier+ Extra or Ultra
2.   In  View, select Hoop Size 200x200 mm Vertical
Nu ska jag infoga ett Quiltmönster i Quilt Block Wizard. Har ni inte ett dylikt kanske ni har någon annan funktion som gör att ni kan skapa ett quiltmönster runt era broderier.
3. Välj Quilt Block Wizard i Wizards
4. Markera Filled Quilt Block; Inner Embroidery
5 Välj Nästa
6. Välj Shape nr 1
7. I Enter Size väljer du Side och skriver 200 mm i A
8. Avmarkera Cut Line rutan
9. Välj Nästa
10. Öppna din fjärilsdesign via Open Design. 
11. Välj Nästa.
Now I will insert a quilt design in the Quilt Block Wizard. If you don't have that function in your Embroidery Software you might have some other function that allows you to create a quilt design around your designs.
3. Select the Quilt Block Wizard in Wizards
4. Select Filled Quilt Block; Inner Embroidery
5 Select Next
6. Select Shape No. 1
7. Enter Size, select Side and write 200mm in A
8. Clear the Cut Line box
9. Select Next
10. Open the butterfly design via Open Design
11. Select next.
12. Nu kommer en sida där du ska välja avstånd från designen. Jag satte 5 mm.
13. Välj Nästa
12. Now there is a page where you should select distance of the design. I type 5 mm.
13. Select Next
Default stippling
14. Nu kommer sidan där du väljer Quiltmönster upp. Jag valde följande:
- Stippling
- Klicka sedan på Options
- Running Stitch
- I Options lät jag Gap vara 5 mm och Stitch Length ändrade jag till 2.5 mm. 
- Jag ändrade Curved till Straight.
- Avstånd 5 mm
- Tryck OK och sedan Slutför
Changed to straight stippling
14. Now comes the part where you pick quilt design. I chose the following:
- Stippling
- Then click on Options
- Running Stitch
- In Options, I let Gap remain at 5 mm and Stitch Length was set to 2.5 mm. 
- I canged curved to straight. 
- Spacing 5 mm
- Press OK and then Finish
Ändra färg om några skulle vara lika så de inte av misstag färgsorteras. I mitt fall har min stippling samma blå färg som en annan linje så jag ändrar den till gult.  Nu ska vi tillföra ytterligare 2 linjer och det är en ram som går runt 200x200 mm brodérområde.
Change any colors that are similar so that they will not accidently color sort. In my case the stippling has the same blue color as another object so I change this to yellow. Now we will add a further two lines and it is a Basting Line that goes around the 200x200 mm embroidery area. 
15. Gå till Border och sätt Margin till 0 mm. Avmarkera Group.
16. Markera Running Stitch i Stitch Type och klicka på Options och sätt Stitch Length till 3 mm.
17. Välj Apply.
18. Byt färg på linjen
19. Upprepa ytterligare en gång så du nu har 2 linjer.
20. Byt färg även på denna linjen. Välj nu Combine All.
21. Den ena Running Stitch linjen ska du flytta upp eller vara kvar på plats nummer 1. Den ska vi nämligen använda som en Basting Line för att fästa tyg och vadd i brodérbågen.
22. För att flytta en färg går du till Modify fliken. Markera färgen du vill flytta upp/ner och stega uppåt/neråt med pilen.
23. Den andra linjen ska ligga på näst sista platsen så den hamnar framför Quiltmönstret. Den linjens uppgift blir nämligen att fästa tyget (och vadden) på baksidan.
24. Innan vi slutför designen går vi till Home och väljer Design Player. Nu kan du verifiera att allt sys i rätt ordning.
25. När du är klar väljer du Combine All om inte allt redan är kombinerat men skippa Color Sort. Spara designen som "Fjärilsgrytlapp med quiltmönster". Om du använder Export så se till att du avmarkerat Color Sort där också. 


15. Go to Border and set Margin to 0 mm. 
16. Check Running Stitch in Stitch Type and click Options and set Stitch Length to 3 mm.
17. Select Apply.
18. Change the color of that line
19. Repeat one more time so you now have 2 lines.
20. Change the color of this line as well. Choose Combine All.
21. One Running Stitch line, will be moved or stay in position No. 1. We will use the first line as a Basting Line to secure the fabric and batting in the hoop.
22. To move a color, go to the Modify tab. Select the color you want to move and step up or down with the arrow.
23. The second line will be in the next last position before the Quilt design is sewn. That line's task is to attach the fabric (and batting) to the back.
24. Before we finalize the design, we go to Home, and select Design Player. Now you can verify that everything is sewn in the correct order.
25. When you are finished, select Combine All if everything isn't combined already but skip Color Sort. Save the design as "Butterfly Potholder with quilt design". If you use export - make sure you uncheck Color Sort there too. 
Designs: Created in Premier+ Ultra Embroidery Software from Husqvarna Viking

No comments:

Post a Comment