Friday, July 21, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way - 1

Eftersom jag är en riktigt “broderi software nerd” så försöker jag alltid göra saker i största möjliga utsträckning med mina broderi software. Nu betyder det absolut inte att jag aldrig gör saker på traditionellt sätt eller för hand – det gör jag och ibland är det befogat och går fortare och bättre. Men det finns saker som mitt software gör bättre och det är exempelvis att dra raka linjer, för mina fyrkanter blir aldrig riktigt fyrkantiga. Nu ska jag ju i ärlighetens namn säga att man är ju i viss mån begränsad av storleken på brodérbågen. Normalt sätt älskar jag att göra små fyrkanter med quiltmotiv och broderier i form av grytlappar och där har jag min 200x200 mm brodérbåge – den absolut perfekta storleken.
Men hur gör man då om man vill infoga ett quiltmönster runt en färdig design. Designen kan ju vara ett broderi, bokstäver eller en kombination av bägge.  Jag har denna gång valt att arbeta i Embrilliance och där hittade jag många bra knep att anpassa en stippling. Normalt sätt brukar jag bara ”köra designs” som behöver stippling i Premier+ Ultra Quilt Block Wizard vilket normalt sätt fungerar alldeles utmärkt. Men det är kul att prova samma sak och få olika infallsvinklar från andra program också.
Jag insåg även att jag kunde göra en layout av min lilla väggbonad i mitt Embroidery Software från Embrilliance. Nu kan ju de flesta saker göras i det flesta software det är bara tillvägagångssättet som skiljer. Men eftersom det gäller att hålla sig ajour med sina software så måste man arbeta i dem – det är det enda sätt man lär sig på. Gör jag rätt? Gör jag fel? Gör jag annorlunda än vad du skulle gjort? Finns rätt eller fel? Eller är det bara olika sätt att nå samma mål? Fundera på det 😊
Nu har jag köpt en design kollektion där jag inspirerats att göra en väggbonad och visst kunde jag broderat de olika designs på tygbitar och sedan lagt på vadd och baksida, quiltat och skurit ut rutor i de mått jag ville ha. Men nu ska vi göra det à la 2017 och med lite mer ”teknik” – man måste vara öppen för nya sätt. Jag börjar med att bestämma mig för vilka mått jag vill ha på mina block. Mina brodérbågar går från 40x40 mm till 350x360 mm så det är ett stort spann.
För detta ändamål kommer jag att använda favoriten 200x200 mm samt 100x100 bågen. I 200x200 mm bågen kommer jag att göra 2 typer av block – ett mittblock som är 200x200 mm. Här visar jag bara exempel – alltså inte de verkliga blocken. Men även 4 st sidor som är 200x100 mm. Slutligen så gör jag 4 st 100x100 mm rutor.
Because I'm a true "embroidery software nerd", I always try to do things to the greatest extent possible with my embroidery software. Now it does not mean that I never do things in the traditional way or by hand - I do and sometimes it is fair and goes faster and better. But there are things that my software does better and it's for example to draw straight lines, because my squares never get really square. Now, in the name of honesty, I will say that, to a certain extent, you are limited by the size of the embroidery hoop. Normally, I love to make small squares with quilt motifs and embroidery in the form of potholders, and I have my 200x200 mm embroidery hoop - the absolute perfect size.
But how do you do if you want to insert a quilt pattern around a finished design. The design may be an embroidery, letter or combination of both. I have this time chosen to work in Embrilliance and there I found many good tricks to customize a stippling. Normally, I usually just "run designs" that need stippling in Premier+ Ultra Quilt Block Wizard, which usually works very well. But it's fun to try the same thing and get different approaches from other programs as well.
I also realized that I could make a layout of my little wall hanging in my Embroidery Software from Embrilliance. Now, most things can be done in most software. It's only the approach that differs. But since it is up to yourself to keep up to date with your software, one has to work in them - that's the only way you learn. Am I doing right? Am I wrong? Do I do anything in another way than you would? Is there right or wrong? Or are there only different ways to achieve the same goal? Think about that 😊 
Now I have bought a design collection where I was inspired to make a wall hanging and, of course, I could embroider the different designs on pieces of fabric and then put on batting and backing, quilt and cut out squares in the dimensions I wanted. But now we will do it by 2017 and with a little more "technology" - you must be open to new ways. I start by determining what measures I want on my blocks. My hoops range from 40x40mm to 350x360mm so it's a big span.
For this purpose, I will use the favorite 200x200 mm and the 100x100 hoop. In the 200x200 mm hoop, I will do 2 types of blocks - a center block that is 200x200 mm. Here I only show examples - not the real blocks. But also 4 sides that are 200x100 mm. Finally, I do 4 of 100x100 mm squares.
Här ser ni hur jag tänkt layouten, även om det inte är de riktiga designs jag kommer att använda som jag visar här.
Here you can see how I thought about the layout, although it's not the real designs I will use as I show here.

Detta kommer att bli mitt mittenblock - den charmerande Frida Kahlo figuren. Nästa gång ska jag visa er hur jag infogade ett quitmönster i ett av mina Software – Embrilliance.
This will be my middle block - the charming Frida Kahlo figure. Next time, I'll show you how I added the quilt pattern in one of my Software -  Embrilliance.
Designs: FLYING FRIDA under the Mexican Sun from fruBlomgren
Embroidery Software used from Embrilliance

No comments:

Post a Comment