Saturday, July 22, 2017

The creation of a wall hanging the non-traditional way – 2

I går visade jag er ett block där jag lagt ett quiltmotiv runt en befintlig design. När jag förra helgen satt och experimenterade i Embrilliance så insåg jag att det fanns många bra möjligheter att modifiera och anpassa en stippling. Här är vad jag kom fram till. Nu finns det säkert mer korrekta sätt eller kanske bättre och det må så vara men jag fick i alla fall ”jobbet gjort”.
Den första metoden jag använde var det mest ”automatiska” och det var att i Stitch Artist (jag har Level 1-3) klicka på ”Create an outline from stitches on the page”. Då ser det bara ut så här.
Yesterday I showed you a block where I put a quilt motif around an existing design. When I sat and experimented with Embrilliance last weekend, I realized that there were many good opportunities to modify and customize a stippling. Here's what I came across. Now there are certainly more correct ways or maybe better and it may be, but at least I got the "job done".
The first method I used was the most "automatic" and it was that in Stitch Artist (I have Level 1-3) click "Create an outline from stitches on the page". Then it just looks like this. 

Därefter klickar jag på inflate objects och sätter ett avstånd på ca 1 mm. Detta väljer man själv. Har man object med håligheter i kan man även klicka på remove holes. Då ska det se ut så här.
Then I click on inflate objects and set a distance of about 1 mm. This chooses yourself. If you have objects with cavities, you can also click remove holes. Then it will look like this.

Därefter så klickar jag på ikonen Merge Design och plockar fram Shapes i form av en fyrkant. Den drar jag ut till samma storlek som bågens område.
Then, click on the Merge Design icon and pick up Shapes in the form of a square. I pull it out to the same size as the hoop area.
Därefter så markerar jag de outlines som skapats av när vi infogade en outline runt vår design samt den ”Square” som vi infogade nyss. Jag går till  Create i menyraden och klickar på Outlines och Combines Holes. Då ska det se ut så här. Strunta i att det är olika bilder vad jag vill visa är att när det är ihopkombinerat så ser man små punkter på outlines.
Then I'll mark the outlines created by adding an outline around our design and the "Square" that we just added. I go to Create in the menu bar and click on Outlines and Combines Holes. Then it will look like this. Ignore that it is different images. What I want to show here is that now the outlines have nodes.
Därefter så klickar jag på Stippled area. Det första som kom upp tycker jag är för litet så jag väljer Geometric från Pattern och mellanrum mellan linjerna på 6 mm. Stitch Length ska vara (tycker jag) någonstans mellan 2.2-2.5 mm.
Then I click on the Stippled area. What first appeared was to tight together in my opinion so I choose Geometric from Pattern and distance between the line of 6 mm. Stitch Length should be (I think) somewhere between 2.2-2.5 mm.

I detta fall blev det ganska bra. Dock finns några områden vi behöver justera linjerna på.
In this case it became quite good. However, there are some areas we need to adjust the seams.


Detta var jätteenkelt och gick väldigt bra i Stitch Edit Mode. Men först så låste jag objekten med designs så att det enda som kunde ändras var själva stipplingen.
This was really simple and went very well in Stitch Edit Mode. But first I locked the objects with designs so that the only thing that could change was the actual dot.
Som ni ser så är dessa stygnpunkter föremål för editering. Jag har flera olika sätt att välja och avmarkera stygn. Den lilla penseln tycker jag är fantastisk och att sedan kunna välja om jag vill flytta en punkt eller delar i taget är också fenomenalt bra. Man kan även behöva ta bort och lägga till stygn. Lättast ser du om du ska lägga till före eller efter genom att inte ha 3 D mode på. Då ser du nämligen riktningen med små pilar. En anledning till att jag valde Geometric var att där finns raka partier så om jag justerar och det blir raka linjer så syns det inte så mycket. Men här bestämmer man ju själv 😊
As you can see, these stitch points are subject to editing. I have several different ways to select and deselect stitches. The little brush I think is amazing and then choosing if I want to move a point or mistakes at a time is also phenomenally good. You may also need to remove and add stitches. The easiest way to see is to add before or after by not having 3 D mode. Then you see the direction with small arrows. One reason I chose Geometric was that there are straight lines/areas so if I adjust and it becomes straight lines, it does not differ so much. But here you decide yourself 😊
Nu ser det bättre ut. På bilden till vänster ser ni hur jag justerar en punkt. På bilden till höger har jag omformat linjen genom att flytta och lägga till punkter.
This looks better. On the left picture you can see that I adjust one point. On the one to the right I have "re-drawn" the line by moving and adding points.

Ett annat sätt att lägga till quilt-mönstret är att med Draw with points eller Draw with Beizer ange ett område där man vill att quiltningen ska vara. Det blir lite mer hoppstygn men så kan det bli även om man gör det ”manuellt”.
Another way to add the quilt pattern is to use Draw with points or Draw with Beizer to specify an area where you want the quilt to be. It will be a bit more jump stitch, but it may even be "manually".

Sen kan man även hamna i situationer där det är för smala passager så quiltmönstret inte kan gå igenom.
Then you can end up in situations where it is too narrow passages so the quilt cannot go through.
Då kan man prova att flytta lite stygnpunkter på de outlines som anger området för quiltmönstret. Man kan ändra storleken på mellanrummet på stipplingen en aning eller format. Nu är det kanske inte det bästa om man som jag gör en liten väggbonad och då vill man ju ha samma quiltning - men vill ändå nämna det. Har man tur kan man då öppna upp så quiltmotivet kan passera.
You can try to move some stitch points on the outlines that indicate the area for the quilt pattern. You can change the distanece between the lines of the stippling a tiny bit. Now, maybe it's not the best thing if you like me are making a small wallhanging and then you obviously want the same quilt pattern -  but I want to mention it. If you are lucky you can open it so that the quilt design can pass.

  Det man får göra är att flytta stygnpunkter som vi redan tidigare nämnt.

What you have to do is move stitch points as we mentioned earlier.
Här ser ni att jag flyttat linjen nedanför cirkeln eftersom det skulle blivit alltför trångt ovanför.
Here you can see that I moved the line to below the circle as there would have been too tight at the top.
Hoppas ni fick lite idéer om hur man kan göra – eller kanske ska jag säga så här löste jag min uppgift. Här ser ni blocket efter att jag flyttat punkterna på den röda cirkeln. Det finns fortfarande lite linjer att redigera på det sätt som jag beskrivit tidigare. Men det är faktiskt inte så jobbigt.
Hope you got some ideas on how to do - or maybe I'll say this I solved my task. Here you can see the block after I adjusted the lines at the red circle. There are still lines that need to be adjusted in the same way as described earlier. But it really doesn't take that long time.
Embroidery Software used from Embrilliance


No comments:

Post a Comment