Friday, September 22, 2017

Autumn colors - 2


Nej jag har inte börjat med en ny hobby. Detta är ett helt tokigt infall. I morse gick jag ut i trädgården för att leta löv. Tyvärr hittade jag inte så många färger jag hoppats på men var tvungen att prova en sak jag funderat på. Kan man pensla på decoupage lim på löv? 
No I have not started a new hobby. This is a completely crazy whim. This morning I went out into the garden to look for leaves. Unfortunately, I did not find so many colors I hoped for but had to try one thing I’d thought about. Can you brush the decoupage glue on leaves?

Thursday, September 21, 2017

Autumn colors - 1

Nu är det definitivt höst. Bladen börjar falla och är gula, det regnar och jag menar regnar. Det är mycket som är gult och gyllene. De blommor vi har kvar är de gula.
Now it's definitely autumn. The leaves start to fall and are yellow, it's raining and I mean raining. There is much that is yellow and golden. The flowers we have left are yellow. 
Majsen är gul.
The corn is yellow. 
Nu har vi inte hittat några gula kantareller men väl Karl-Johan.
Now, we have not found any yellow chanterelles, but porchini mushrooms

Jag har börjat med ett nytt projekt som kommer att gå i höstfärger och gyllene toner. Nyfikna?
I have started with a new project that will go in fall colors and golden tones. Curious?

Wednesday, September 20, 2017

Believe in Fairies

Änglar förknippas väl mest till jul men man talar även om Guardian Angels och det tycker jag passar lite då och då – året om. Därför har jag efter inte fullt 42400 stygn två stycken bedårande små spetsänglar. Jag valde även att lägg in lite silver mylar i vingarna för att få lite glitter. Det behöver man också lite då och då. Nu får de stå som dekoration i 2 blomkrukor i fönstret.
Angels are mostly associated with Christmas but we also speak about Guardian Angels and I think that is good every now and then – all year round. Therefore, I have after not fully 42400 stitches two pieces of adorable small lace angels. I also chose to add a bit of silver mylar in the wings to get some glitter. We all need glitter a little now and then. Now they stand as decoration in 2 flowerpots in the window.
Änglarna är sydda i sk lace teknik vilket innebär att de broderas på ett vattenlösligt mellanlägg.
The angels are sewn in lace technique which means that they are embroidered on a water soluble stabilizer.
En lite lustig eller olustig detalj var att när jag hade lite knappt 3000 stygn kvar såg det ut så här på trådrullen.
A little fun or unpleasant detail was that when I had a little less than 3000 stitches left it looked like this on the thread spool. 
När jag var klar fanns så här mycket kvar. Det var 30 inches eller 75 cm kvar. Det kallar jag nästan minsta möjlig marginal 😊
When I was done, there was this much left. It was 30 inches or 75 cm left. That's what I call almost the smallest possible margin.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs  Urban Threads Fairy in Flight

Tuesday, September 19, 2017

An ordinary weekend - 3

Ja, helgen passerade och jag fick trots problem med rörligheten en del gjort. Bland annat denna fina design  som jag såg på Urban Threads och köpte i fredags. Jag sydde den som en ”dörr bonad” för tvättstugan. Det var så bra att man köpte för en viss summa den helgen fick man även med ett par änglar i Lace med på köpet och de har jag också startat med.
Well, the weekend passed and despite I  had problems with moving I got a lot of things done. Including this nice design  that I saw at Urban Threads and bought last Friday. I made it into a “small door hanging” for the laundry room. It was perfect as when you purchased for a certain sum during the past weekend you also got some Lace angels for free and I have also started embroidering those.
När jag kollade Urban Threads Facebook-sida hade de gjort den mest charmfulla utklipp från broderiet men eftersom jag ville att den skulle hänga på min tvättstugedörr ville jag inte ha råa kanter så att tanken var att sy med vadd och en baksida och göra en skiss för det. Man kan självklart göra det på många sätt men jag valde att använda Embrilliance Stitch Artist (jag har SA 3) och placera punkter runt designen manuellt som en form av en flaska. Man kan naturligtvis även rita dit denna form med en penna och sy på vanlig maskin men jag skulle aldrig få satinkanterna att bli lika fina. Ni kan se jämförelsen i mitt förra blogginlägg.
When I checked Urban Threads Facebook page they had made the most charming cut out thing from this embroidery but as I wanted it to hand on my laundry door I didn’t want raw edges so the idea was to sew it with batting and a back and make an outline for it. One can of course do this in many ways but I chose to use Embrilliance Stitch Artist (I have SA 3) and manually place points around the design making a shape of a bottle. You can of course draw this shape with a pencil and sew with an ordinary sewing  machine but I would never get satin edges to be just as fine. You can see the comparison in this blog post.
Målet var nu att göra en flaskliknade form att ha som dörrbonad och för det så skulle jag rita upp linjerna. Jag försökt först med att använda Outline funktionen i Stitch Artist 3 men eftersom det är en outline som ska följa formerna så blev det inte riktigt som jag ville ha det - även om Union förbättrade avsevärt ville jag ändå ha kanterna raka. Så jag gjorde en kompromiss. Jag använde outline funktionen på ett avstånd om 4 mm som en mall och sedan gjorde jag sidorna och botten på fri hand och följde sen överdelen efter outline linjerna, dock ändrade jag ”flasklocket” lite. När jag var klar med detta så raderade jag den outline jag först gjort. Man måste bara tänka lite utanför ramarna 😊 När jag satt stygnpunkter runt designen och justerat så linjen var som jag ville så kopierade jag den linjen och bytte färg. 
The goal was now to make a bottle like shape as a door hanging, and for that, I would draw the lines.  I tried first to use Outline feature in Stitch Artist 3 but because it is an outline that is to follow the shapes it was not really as I wanted it - even if the Union considerably improved I still wanted to have the edges straight. So I made a compromise. I used the outline feature, at a distance of 4 mm as a template and then I made the sides and bottom of the free hand and followed the outline for the top part even though I changed the "bottle cap" a bit. When I was done with this I deleted the outline I first made. You just have to think a little outside the box 😊 When I had put the stitch points around the design and adjusted so the line was the way I wanted I copied that line and changed to another color. Den första linjen blev en dubbel running stitch (double run) och syftet med det är att sy tyget på baksidan och kunna klippa nära linjen på båda sidor.


The first line was a double run and the purpose of that is to sew the fabric for the back and the be able to cut close to the line on both sides.
Den andra linjen gjordes till en satinlinje, välj en bredd mellan 3,5 och 4 mm. Denna linje sys förstärkt med små restbitar av tjock vattenlösligt mellanlägg.
The second line was made into a satin line choose a width between 3.5 and 4 mm. This line I then sewed reinforced with scraps of thick water soluble stabilizer.
För att illustrera det lite tydligare har jag gjort några skissliknande bilder på processen.
To make it a bite clearer I have made some sketch like pictures of the process.
Broderiet öppnas i Embrilliance och man går över i Stitch Artist 3
The embroidery was opened in Embrilliance and you go over in Stitch Artist 3
Sedan väljer man Create an outline from stitches on the page. Jag väljer sedan inflate och tar ett avstånd om ca 4 mm – man får helt enkelt prova sig fram till det man tycker ser bäst ut
Then you choose Create an outline from stitches on the page. I choose inflate and take in a distance of approx. 4 mm – you simply try to what you think looks best
Nu ser det ju inte riktigt ut som jag tänkt mig eftersom jag ville ha en rak nederdel på dörrbonaden, men jag kan ju använda dessa outlines som mall och arbeta vidare efter det. Jag har satt små färgpunkter såsom jag tänkt att linjen borde gå. Detta kan man ju förrita på ett papper så man vet ungefär hur man vill ha det.
Now it's not quite as I envisioned me because I wanted to have a straight lower part of the door hanging, but I can use these outlines as a template and move forward after that. I've put small color dots as I think that the line should go. This can be pre drawn on a piece of paper so you know approximately how you want it.
Sedan är det bara att gå in i Stitch Artist 3 och använda sig av Draw with points. Jag har den satt på runda punkter och väljer att hålla ner ctrl när jag vill ha en rak linje. Annars kan man ju ändra det i efterhand  - bara att linjerna kan ”fara iväg” annars 😊 Nu ska jag tillägga att beroende på motiv så kan det vara lika lätt att justera punkter på den befintliga linjen så ta inte min skiss som den ultimata sanningen. Det riktiga broderiet var inte så enkelt som denna skiss så detta var den metod jag använde på det.
Jag börjar med att göra nederdelen och börjar då på mitten där jag vill att linjen ska bli rak, sedan går jag upp till motsvarande del på andra sidan. Här ser ni att jag arbetat med raka linjer.
Then just go into the Stitch Artist 3 and use the Draw with points. I have it set on round points and select hold down ctrl when I want a straight line. Otherwise, you can change it afterwards - only the lines can "drift away" otherwise 😊 Now I will add that depending on motif it might be as easy to just adjust the points of the outline so don't take my sketch here as the ultimate truth. The real embroideru was not as simple as this sketch so this was the method I used.
I start by making the lower part and then start at the middle where I want the line to be straight, then I go up to the corresponding part on the other side. Here you can see that I worked with straight lines.
Jag fortsätter nu med de runda punkterna och går upp till själva “halsdelen” den vill jag också göra lite rakare så där avslutar jag med ctrl+klick för att få en fyrkantig punkt.
Sen fortsätter jag med runda punkter till motsvarande del av “halsen” på andra sidan där det också blir en fyrkantig punkt.
I will now continue with the round points and goes up to the "neck part", I would also do it a little straighter so I end with ctrl + click to get a “square point”.
Then I continue with round points to the corresponding part of the "neck" on the other side where it also becomes a square point.
Slutligen runda punkter till jag möter den första punkten. Glöm inte fäststygnen 😊
Finally, round points to I meet the first point. Don't forget Tie stitches 😊
Därefter är det bara finjustering av punkterna som gäller så att linjen blir jämn och fin. Jag gör faktiskt linjen till en Double Run redan nu eftersom jag tycker det blir lättare att justera. 
Then it's just fine-tuning of the points that remains so that the line becomes even and smooth. I actually set the line to a Double Run now already because I think it will be easier to adjust.
Kopiera den linjen och byt färg.
Copy that line and change color.
Gör sedan en satin line av den linjen, välj en bredd på 3.5-4 mm.
Then do a satin line of the line, select a width of 3.5-4 mm.
För att återgå till sömnaden - sedan är det bara att ta bort vattenlösligt mellanlägg och klippa bort det ludd av polyestervadden som jag tycker att jag alltid får kvar när jag klipper tyg och vadd. Om jag skulle råka klippa i kanten har jag ett special lim som räddar situationen.
To return to the sewing-then just remove the water-soluble stabilizer and cut away the fluff from the polyester batting that I find that I always get when I cut the fabric and batting. If I accidentally cut in the edge, I have a special adhesive that rescues the situation.
Slutligen sätter jag en öljett I toppen.
Finally, I put an eyelet at the top.
Dekorera efter eget val. Jag hängde den i en pinne och hängde på lite röda mosaik stenar.
Decorate after own choice. I put it on a stick and decorated with some red mosaic stones.
För att den ska hänga rakt så satte jag dit en liten bambu pinne på baksidans nederkant. Limpistol är ett måste i dessa fall, torkar snabbt och går även lätt (nåja) att ta bort.

In order for it to hang straight so I put a small bamboo stick at the back hem. Glue gun is a must in these cases, dries quickly and can also easily (well) be removed.

Linen Fabric AINA from IKEA
Embrilliance Stitch Artist 3 used to make the “bottle shape holding this embroidery

Monday, September 18, 2017

An ordinary weekend - 2

Utnyttjar du den teknik som finns till förfogande? Har du tänkt på att din symaskin kan liknas vid en penna och speciellt då om du har en brodérmaskin?
Utilizing the technology available? Have you thought about your sewing machine can be likened to a pencil, and especially if you have an embroidery machine?
Istället för att rita ett mönster och klippa ut i tyg om du ändå ska brodera i det – vilket naturligtvis är fullt möjligt och upp till var och en …
Instead of drawing a pattern and cut out the fabric if you still going to embroider in it – which is of course perfectly possible and up to each and one of you ...
… så kan man ju låta sitt Embroidery Software rita linjerna och låta broderiet sys däri.
... you can let your Embroidery Software draw the lines and let the embroidery be sewn in there.
Embrilliance Stitch Artist 3 used to make the “bottle shape"

Sunday, September 17, 2017

An ordinary weekend - 1


En vanlig helg men ändå inte. Tyckte allt började så bra men det var fler saker som hände än att jag mätte fel på tyg och fick tänka om – vilket i slutändan ändå blev väldigt lyckosamt. Ni kan läsa om detta i det här inlägget.  Det som inte var bra var att jag fick en sträckning i ena skinkan vilket stack som knivar. Det gjorde att jag inte kunde röra mig speciellt mycket igår. Jättebra skulle man kunna tänka – då kan jag sitta och sy hela dagen, men ack så man bedrar sig. Man stelnar till när man sitter och det gör 10 gånger ondare😊 Nåväl tvätt och städning måste ändå göras och man behöver verkligen en dammsugare i syrummet.
An ordinary weekend but not yet. Thought everything started so well but there were more things that happened than I measured the wrong width of a fabric and had to re-think what to make - which ultimately became very successful. You can read about it in this blog post. What was not good was that I got a stretch in the back, which felt like knives. That made me unable to move very much yesterday. You could really imagine - then I can sit and sew all day, but oh so you're amazed. You get stuck when you sit and it hurts 10 times worse 😊 Well washing and cleaning must be done and we really need a vacuum cleaner in the sewing room.
Nåja lite bättre idag men fortfarande stelt. Sonen var och plockade svamp i går. Det blev en hel bricka och ett fat av dessa fantastiska Karl-Johan svampar. De på brickan förvällde vi och frös in. De på fatet blev en härlig lasange tillsammans med italiensk salsiccia.
It’s a little better today but still stiff and hurts a bit. My son was out in the woods and picked mushrooms yesterday. There was a whole tray and a barrel of these amazing “porchini mushrooms” (Boletus edulis ). Those on the tray were parboiled and frozen. Those on the dish became a delicious lasange together with Italian salsiccia.
Nu brummar brodérmaskinen och här är en liten pre-view på vad som ”bliva skall”.
Now the embroidery machine is running and here's a small pre-view of what's "going to be".

Ett tips när man använder sig av ”floating hooping” – dvs man spänner bara mellanlägget och sedan läggs vadd och som här linnetyg ovanpå löst – är att använda sig av sk basting stitches. Tråckelstygn skulle vi nog säga på svenska.  Många Embroidery Software har den funktionen vilket är supersmidigt. Annars så finns den också på många broderimaskiner. Här har jag aktiverat den på min brodérmaskin genom att trycka på FIX knappen.
A tip when using "floating hooping" - i.e. you only hoop the stabilizer and then put a batting and like here a linen fabric on top of it - is to use basting stitches. Many Embroidery Software have that feature which is super-versatile. Otherwise, it is also available on many embroidery machines. Here I have activated it on my embroidery machine by pressing the FIX button.
Linen Fabric AINA from IKEA