Saturday, September 23, 2017

Autumn colors - 4

Part 1 of doing the quilted middle part for the door wreath
Eftersom jag älskar att tänka utanför ramarna så blir det ofta ganska många kreativa vinklingar på mina broderier. Inte så att jag sitter och ändrar på dem – men jag kanske inte bara broderar dem rakt av på en handduk eller en bit tyg. Jag kanske gör en grytlapp och lägger till linjer för att göra det hela ITH (in-the-hoop) eller så kanske jag gör en platta som ska vara inuti en krans. Det har jag gjort här med ängeln Dahlia. Jag utnyttjar de möjligheter ett Embroidery Software ger – i det här fallet Embrilliance och Stitch Artist. Dessutom vill jag gärna kund nyttja designen mer än en gång och göra olika saker. Därför kommer ni även få se några andra vinklingar på änglarna i de här kollektionerna. Som ni ser så har jag bara bytt ut mittenplattan med Mr Fox och satt dit ängeln Dahlia istället. Dessutom har jag dekorerat kransen med blad och bär. Vi får väl se hur länge det dröjer innan talgoxarna har kastat sig över kransen och hackat på den 😊
Because I love to think outside the box so it will quite often be many creative angles on my embroidery. Not that I change them – but I might not just embroidering them straight off on a towel or a piece of fabric. I might make a Potholder and add lines to make it all the ITH (in-the-hoop) or maybe I make a quilted circle that will be inside a wreath. I have done this with the angel Dahlia. I take advantage of the opportunities an Embroidery Software provides — in this case, Embrilliance and Stitch Artist. In addition, I would like to be able to use a design more than once and do different things with it. Therefore, you will also get to see some other angles on the angels in these collections. As you can see, I have just replaced the middle part that used to be Mr Fox and put Angel Dahlia there instead. In addition, I decorated the wreath with leaves and berries. We'll see how long it will be before the birds throw themselves over the wreath and hack on it 😊
Nu tänkte jag visa er hur jag gjorde den quiltade plattan med ängeln. Det man får börja med är att mäta den inre cirkeln på kransen. I mitt fall var den knappt 14 cm och eftersom jag avsåg att nyttja en båge som är 15 cm bred och 24 cm hög så kommer jag utgå ifrån en cirkel som är 15 cm i diameter. Jag öppnade Embrilliance och satte bågstorleken till 150x150 mm. Därefter så importerade jag designen med ängeln Dahlia. Det finns många olika storlekar men jag valde den minsta storleken.
Now I thought I'd show you how I made the quilted pad with the Angel. What you start with is to measure the inner circle of the wreath. In my case it was the less than 14 cm and because I wanted to use a hoop that is 15 cm wide and 24 cm high (150 mm x 240 mm), I will assume a circle 15 cm (150 mm) in diameter. I opened the Embrilliance and put the hoop size to 150 x 150 mm. Then I imported the design with the the angel Dahlia. There are many different sizes, but I chose the smallest size.
Därefter så gick jag till Stitch Artist 3 och infogade en cirkel från Library. Som ni ser hamnar den i mitten.
Then I went to Stitch Artist 3 and inserted a circle from the Library. As you can see, it goes in the middle.
Dra nu ut cirkeln så den mäter så när 150x150 mm som möjligt. Välj en Single Run och glöm inte fäststygnen Tie at entry och Tie at exit.
Now pull out the circle so it measures so it measures 150 x 150 mm. Select a Single Run and don't forget the tie stitches - Tie at entry and Tie at exit.
Gör nu en copy/paste av denna cirkel. Byt färg och välj Double Run för denna.
Now make a copy/paste of this circle. Change the color and select Double Run for this.
Nu ska vi göra ett quiltmönster och här kommer jag att använda mig av en stjärna som finns i Library på Stitch Artist 3. Här ser nu hur jag infogat en stjärna och ändrat storleken lite. Välj Double Run på stjärnan och glöm inte fäststygnen Tie at entry och Tie at exit.
Now let's make the quilt pattern and here I will use a star that is in the Library at Stitch Artist 3. Here you can see how I inserted a star and changed the size a bit. Select Double Run of the star and don't forget the tie stitches - Tie at entry and Tie at exit.
Planen är nu att sätta stjärnor runt ängeln och det kan man göra på olika sätt. Man kan göra en Copy/Paste och manuellt flytta stjärnorna som man vill ha dem. Man kan även ändra storlek. Man kan använda funktionen Carousel och ställa in hur många stjärnor man vill ha. Som ni ser får man även rotera lite samt flytta stjärnorna.
The plan is now to put stars around the Angel and this can be done in different ways. You can do a Copy/Paste and manually move the stars as you want them. You can also change the size. You can use the function Carousel and set how many stars you want. As you can see, you may also have to rotate the design a little and move the stars.
Sen finns ett annat alternativ som heter scattering. Det skapar ett antal stjärnor i olika storlek – man kan justera vilka måttintervall man vill ha. När det är gjort får man flytta runt stjärnorna. Jag fick även ändra ordning eftersom jag inte ville ha alltför många hoppstygn fram och tillbaka. Så som ni ser finns det väldigt många möjligheter. Nu råkade jag skriva siffrorna på bilden efter att jag lagt på outlinen på ängeln.
Then there is another option called scattering. It creates a number of stars of different sizes – you can adjust the dimensions of the range you want. When that is done, you get to move around the stars. I also had to change the order because I didn't want to have too many jump stitches back and forth. So as you can see, there are a great many possibilities. Now I happened to write the numbers after I had made the outline.
Slutligen så ska vi förse ängeln med en Double Run som outline. Jag markerar ängeln och använder mig av en function som finns i Stitch Artist 3.  “Create an outline from Stitches on the page” . Därefter klickar jag på Inflate objekts. Jag sätter avståndet till 3 mm och kryssar för remove holes. 
Finally, we'll provide the Angel with a Double Run outline. I select the Angel, and use a function that is available in Stitch Artist 3.  "Create an outline from Stitches on the page". Then I click on Inflate objects. I set the distance to 3 mm and check remove holes.
Nu borde du ha linjer likt detta. Glöm inte inte fäststygnen Tie at entry och Tie at exit på ängeln.
Now you should have lines like this. Don't forget the tie stitches  Tie at entry and Tie at exit on the outline of the Angel.
Slutligen ska vi bara ändra ordningsföljden på hur allt sys.
1.   Single Run linjen som ska fästa vadd och tyg för ovansidan
2.   Ängeln
3.   Double Run Outline som fäster tyg och vadd på baksidan
4.   Double Run Outline för ängeln
5.   Double Run Stjärnorna.
Detta får bli slutet på del 1 så jag kommer att fortsätta i morgon och visa hur dessa linjer som vi gjort i Embrilliance Stitch Artist 3 blir när vi syr dem IRL (i verkligheten)
Finally, we’ll  just change the order of how everything is sewn.
1.   Single Run line to attach batting and fabric for the top
2.   Angel
3.   Double Run Outline that attaches the fabric and batting on the back
4.   Double Run Outline of the Angel
5.   Double Run for the stars.
This will be the end of part 1 so I will continue tomorrow when we’ll see how these lines made in Embrilliance-Stitch Artist 3 look like when we sew IRL.
Facts about designs/fabrics etc:
Designs FLOWER ANGELS from fruBlomgren 

No comments:

Post a Comment